Lun Yu/Book 1

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Analects of Confucius
(Translated by James Legge)
Simplified Chinese Traditional Chinese Chinese Pinyin
CONFUCIAN ANALECTS. BOOK I.HSIO R. 论语 学而第一 論語 學而第一 lùn yǔ xué ér dìyī
CHAPTER I. 1. The Master said, 'Is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? 【第一章】【一节】子曰、 学而时习之、不亦说乎。 【第一章】【一節】子曰、 學而時習之、不亦說乎。 zǐ yuē xué ér shí xí zhī bù yì yuè hū
2. 'Is it not delightful to have friends coming from distant quarters?' 【二节】有朋自远方来、不亦乐乎。 【二節】有朋自遠方來、不亦樂乎。 yǒu péng zì yuǎnfāng lái bù yì lè hū
3. 'Is he not a man of complete virtue, who feels no discomposure though men may take no note of him?' 【三节】人不知而不愠、不亦君子乎。 【三節】人不知而不慍、不亦君子乎。 rén bùzhī ér bù yùn bù yì jūnzǐ hū
CHAP. II. 1. The philosopher Yu said, 'They are few who, being filial and fraternal, are fond of offending against their superiors. There have been none, who, not liking to offend against their superiors, have been fond of stirring up confusion. 【第二章】【一节】有子曰、其为人也孝弟、而好犯上者鲜矣、不好犯上、 而好作乱者、未之有也。 【第二章】【一節】有子曰、其為人也孝弟、而好犯上者鮮矣、不好犯上、 而好作亂者、未之有也。 yǒu zǐ yuē qí wéirén yě xiào tì ér hào fàn shàng zhě xiǎn yǐ bú hào fàn shàng ér hào zuò luàn zhě wèi zhī yǒu yě
2. 'The superior man bends his attention to what is radical. That being established, all practical courses naturally grow up. Filial piety and fraternal submission!-- are they not the root of all benevolent actions?' 【二节】君子务本、本立、而道生、孝弟也者、其为仁之本与。 【二節】君子務本、本立、而道生、孝弟也者、其為仁之本與。 jūnzǐ wù běn běn lì ér dào shēng xiào tì yě zhě qí wéi rén zhī běn yú
CHAP. III. The Master said, 'Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with true virtue.' 【第三章】子曰、巧言令色、鲜矣仁。 【第三章】子曰、巧言令色、鮮矣仁。 zǐ yuē qiǎo yán lìng sè xiǎn yǐ rén
CHAP. IV. The philosopher Tsang said, 'I daily examine myself on three points:-- whether, in transacting business for others, I may have been not faithful;-- whether, in intercourse with friends, I may have been not sincere;-- whether I may have not mastered and practised the instructions of my teacher.' 【第四章】曾子曰、吾日三省吾身、为人谋、而不忠乎、与朋友交、而不信 乎、传不习乎。 【第四章】曾子曰、吾日三省吾身、為人謀、而不忠乎、與朋友交、而不信乎、傳不習乎。 zēng zǐ yuē wú rì sān xǐng wú shēn wéirén móu ér bù zhōng hū yǔ péngyou jiāo ér bù xìn hū chuán bù xí hū
CHAP. V. The Master said, To rule a country of a thousand chariots, there must be reverent attention to business, and sincerity; economy in expenditure, and love for men; and the employment of the people at the proper seasons.' 【第五章】子曰、道千乘之国、敬事而信、节用而爱人、使民以时。 【第五章】子曰、道千乘之國、敬事而信、節用而愛人、使民以時。 zǐ yuē dào qiān shèng zhī guó jìng shì ér xìn jié yòng ér àirén shǐ mín yǐ shí
CHAP. VI. The Master said, 'A youth, when at home, should be filial, and, abroad, respectful to his elders. He should be earnest and truthful. He should overflow in love to all, and cultivate the friendship of the good. When he has time and opportunity, after the performance of these things, he should employ them in polite studies.' 【第六章】子曰、弟子、入则孝、出则弟、谨而信、凡爱众、而亲仁、行有 馀力、则以学文。 【第六章】子曰、弟子、入則孝、出則弟、謹而信、凡愛眾、而親仁、行有 餘力、則以學文。 zǐ yuē dìzǐ rù zé xiào chū zé tì jǐn ér xìn fán ài zhòng ér qīn rén xìng yǒu yú lì zé yǐ xué wén
CHAP. VII. Tsze-hsia said, 'If a man withdraws his mind from the love of beauty, and applies it as sincerely to the love of the virtuous; if, in serving his parents, he can exert his utmost strength; if, in serving his prince, he can devote his life; if, in his intercourse with his friends, his words are sincere:-- although men say that he has not learned, I will certainly say that he has.' 【第七章】子夏曰、贤贤易色、事父母、能竭其力、事君、能致其身、 与朋友交、言而有信、虽曰未学、吾必谓之学矣。 【第七章】子夏曰、賢賢易色、事父母、能竭其力、事君、能致其身、 與朋友交、言而有信、雖曰未學、吾必謂之學矣。 zǐ xià yuē xián xián yì sè shì fùmǔ néng jié qí lì shì jūn néng zhì qí shēn yǔ péngyou jiāo yán ér yǒu xìn suī yuē wèi xué wú bì wèi zhī xué yǐ
CHAP. VIII. 1. The Master said, 'If the scholar be not grave, he will not call forth any veneration, and his learning will not be solid. 【第八章】【一节】子曰、君子不重、则不威、学则不固。 【第八章】【一節】子曰、君子不重、則不威、學則不固。 zǐ yuē jūnzǐ bù zhòng zé bù wēi xué zé bù gù
2. 'Hold faithfulness and sincerity as first principles. 【二节】主忠信。 【二節】主忠信。 zhǔ zhōng xìn
3. 'Have no friends not equal to yourself. 【三节】无友不如己者。 【三節】無友不如己者。 wú yǒu bùrú jǐ zhě
4. 'When you have faults, do not fear to abandon them.' 【四节】过则勿惮改。 【四節】過則勿憚改。 guò zé wù dàn gǎi
CHAP. IX. The philosopher Tsang said, 'Let there be a careful attention to perform the funeral rites to parents, and let them be followed when long gone with the ceremonies of sacrifice;-- then the virtue of the people will resume its proper excellence.' 【第九章】曾子曰、慎终追远、民德归厚矣。 【第九章】曾子曰、慎終追遠、民德歸厚矣。 zēng zǐ yuē shèn zhōng zhuī yuǎn mín dé guī hòu yǐ
CHAP. X. 1. Tsze-ch'in asked Tsze-kung, saying, 'When our master comes to any country, he does not fail to learn all about its government. Does he ask his information? or is it given to him?' 【第十章】【一节】子禽问於子贡曰、夫子至於是邦也、必闻其政、求之与、 抑与之与。 【第十章】【一節】子禽問於子貢曰、夫子至於是邦也、必聞其政、求之與、 抑與之與。 zǐ qín wèn yú zǐ gòng yuē fūzǐ zhì yú shì bāng yě bì wén qí zhèng qiú zhī yǔ yì yǔ zhī yú
2. Tsze-kung said, 'Our master is benign, upright, courteous, temperate, and complaisant, and thus he gets his information. The master's mode of asking information!-- is it not different from that of other men?' 【二节】子贡曰、夫子温、良、恭、俭、让、以得之、夫子之求 之也、其诸异乎人之求之与。 【二節】子貢曰、夫子溫、良、恭、儉、讓、以得之、夫子之求 之也、其諸異乎人之求之與。 zǐ gòng yuē fūzǐ wēn liáng gōng jiǎn ràng yǐ dé zhī fūzǐ zhī qiú zhī yě qí zhū yì hū rén zhī qiú zhī yú
CHAP. XI. The Master said, 'While a man's father is alive, look at the bent of his will; when his father is dead, look at his conduct. If for three years he does not alter from the way of his father, he may be called filial.' 【十一章】子曰、父在、观其志、父没、观其行、三年无改於父之道、可谓 孝矣。 【十一章】子曰、父在、觀其志、父沒、觀其行、三年無改於父之道、可謂 孝矣。 zǐ yuē fù zài guān qí zhì fù mò guān qí xìng sān nián wú gǎi yú fù zhī dào kěwèi xiào yǐ
CHAP. XII. 1. The philosopher Yu said, 'In practising the rules of propriety, a natural ease is to be prized. In the ways prescribed by the ancient kings, this is the excellent quality, and in things small and great we follow them. 【十二章】【一节】有子曰、礼之用、和为贵、先王之道、斯为美;小大由 之。 【十二章】【一節】有子曰、禮之用、和為貴、先王之道、斯為美;小大由 之。 yǒu zǐ yuē lǐ zhī yòng hé wéi guì xiān wáng zhī dào sī wéi měi xiǎo dà yóu zhī
2. 'Yet it is not to be observed in all cases. If one, knowing how such ease should be prized, manifests it, without regulating it by the rules of propriety, this likewise is not to be done.' 【二节】有所不行、知和而和、不以礼节之、亦不可行也。 【二節】有所不行、知和而和、不以禮節之、亦不可行也。 yǒusuǒ bùxíng zhī hé ér hé bù yǐ lǐ jié zhī yì bù kěxíng yě
CHAP. XIII. The philosopher Yu said, 'When agreements are made according to what is right, what is spoken can be made good. When respect is shown according to what is proper, one keeps far from shame and disgrace. When the parties upon whom a man leans are proper persons to be intimate with, he can make them his guides and masters.' 【十三章】有子曰、信近於义、言可复也、恭近於礼、远耻辱也、因不失其 亲、亦可宗也。 【十三章】有子曰、信近於義、言可復也、恭近於禮、遠恥辱也、因不失其 親、亦可宗也。 yǒu zǐ yuē xìn jìn yú yì yán kě fù yě gōng jìn yú lǐ yuǎn chǐ rǔ yě yīn bù shī qí qīn yì kě zōng yě
CHAP. XIV. The Master said, 'He who aims to be a man of complete virtue in his food does not seek to gratify his appetite, nor in his dwelling place does he seek the appliances of ease; he is earnest in what he is doing, and careful in his speech; he frequents the company of men of principle that he may be rectified:-- such a person may be said indeed to love to learn.' 【十四章】子曰、君子食无求饱、居无求安、敏於事、而慎於言、就有道、而正焉、可谓好学也已。 【十四章】子曰、君子食無求飽、居無求安、敏於事、而慎於言、就有道、而正焉、可謂好學也已。 zǐ yuē jūnzǐ shí wú qiú bǎo jū wú qiú ān mǐn yú shì ér shèn yú yán jiù yǒu dào ér zhēng yān kěwèi hàoxué yě yǐ
CHAP. XV. 1. Tsze-kung said, 'What do you pronounce concerning the poor man who yet does not flatter, and the rich man who is not proud?' The Master replied, 'They will do; but they are not equal to him, who, though poor, is yet cheerful, and to him, who, though rich, loves the rules of propriety.' 【十五章】【一节】子贡曰、贫而无谄、富而无骄、何如。子曰、可也、未若贫而乐、富而好礼者也。 【十五章】【一節】子貢曰、貧而無諂、富而無驕、何如。子曰、可也、未若貧而樂、富而好禮者也。 zǐ gòng yuē pín ér wú chǎn fù ér wú jiāo hérú zǐ yuē kě yě wèi ruò pín ér lè fù ér hào lǐ zhě yě
2. Tsze-kung replied, 'It is said in the Book of Poetry, "As you cut and then file, as you carve and then polish."-- The meaning is the same, I apprehend, as that which you have just expressed.' 【二节】子贡曰、诗云、如切如磋、如琢如磨、 其斯之谓与。 【二節】子貢曰、詩云、如切如磋、如琢如磨、 其斯之謂與。 zǐ gòng yuē shī yún rú qiē rú cuō rú zhuó rú mò qí sī zhī wèi yú
3. The Master said, 'With one like Ts'ze, I can begin to talk about the odes. I told him one point, and he knew its proper sequence.' 【三节】子曰、赐也、始可与言诗 已矣、告诸往而知来者。 【三節】子曰、賜也、始可與言詩 已矣、告諸往而知來者。 zǐ yuē cì yě shǐ kě yǔ yán shī yǐ yǐ gào zhū wǎng ér zhī lái zhě
CHAP. XVI. The Master said, 'I will not be afflicted at men's not knowing me; I will be afflicted that I do not know men.' 【十六章】子曰、不患人之不己知、患不知人也。 【十六章】子曰、不患人之不己知、患不知人也。 zǐ yuē bù huàn rén zhī bù jǐ zhī huàn bùzhī rén yě

Ref: http://www.gutenberg.org/files/4094/4094-h/4094-h.htm