Japanese Phrasebook/Ticketing

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Buying a ticket[edit | edit source]

(けん)()う - Ken o kau - Buying a ticket

Useful phrases[edit | edit source]

フレーズの練習(れんしゅう) - Fureezu no renshuu - Phrases to practise

 • Furaito yon-kyuu-ni no yoyaku no kakunin o o-negai shimasu.

フライト (よん) (きゅう) () の 予約(よやく) の 確認(かくにん) を お(ねが)いします。

 • Kippu no koto de shitsumon ga arimasu.

切符(きっぷ) の (こと) で 質問(しつもん) が あります。

 • Yoyaku shite aru furaito yon-kyuu-ni no ken wa arimasu ka.

予約(よやく) して ある フライト 四九二(よんきゅうに) の (けん) は あります か。

 • Zaseki shitei wa arimasu ka.

座席(ざせき) 指定(してい) は あります か。

 • Nagasaki iki no kippu o kaitai no desu ga.

長崎(ながさき) ()き の キップ を ()いたい のですが。

 • Kippu wa ikura desu ka.

キップ は いくら です か。

 • Tsugi no Nara iki no densha wa nanji desu ka.

(つぎ) の 奈良(なら) ()き の 電車(でんしゃ) は 何時(なんじ) ですか。

 • Sore wa nanji ni tsukimasu ka.

それ は 何時(なんじ) に ()きます か。

 • San-ban sen wa doko desu ka.

(さん) (ばん) (せん) はどこですか。

 • Shinkoku suru mono wa nanimo arimasen.

申告(しんこく) する (もの) は (なに)も ありません。

 • Shinkoku suru mono wa kono mittsu dake desu.

申告(しんこく) する もの は この (みっ)つ だけです。

 • Sore wa chokkou-bin desu ka.

それ は 直行便(ちょっこうびん) ですか。

 • Jikan-douri desu ka.

時間(じかん) どおり ですか。

 • Hikoki ga tsuku no wa nanji desu ka.

飛行機(ひこうき) が ()く のは 何時(なんじ) ですか。

 • Okurete imasu ka.

(おく)れて いますか。

Conversation[edit | edit source]

(けん)()(とき)会話(かいわ) - Ken o kau toki no kaiwa - Conversation when buying a ticket

 • Koike-san: Tsugi no „saka iki no ken o kaitai no desu ga.

小池(こいけ)さん:(つぎ)大阪(おおさか) ()き の (けん) を ()いたい の です が。

 • Chiketto kaunt‘: Ekonomii ni nasaimasu ka. Soretomo f‘suto-kurasu ni nasaimasu ka.

チケット カウンター: エコノミー に なさいます か。それとも ファースト クラス に なさいますか。

 • Koike-san: Ekonomii o o-negai shimasu. Mado-gawa no seki ni shite moraemasu ka.

小池(こいけ)さん: エコノミー を お(ねが)いします。窓側(まどがわ) の (せき) に して (もら)えますか。

 • Chiketto kaunt‘: Moushiwake gozaimasen. Mado-gawa no o-seki wa nokotte orimasen. Tsuuro-gawa no o-seki nara gozaimasu.

チケット カウンター: (もう)(わけ) ございません。 窓側(まどがわ) の (せき) は (のこ)って おりません。 通路側(つうろがわ) の お(せき) なら ございます。 

 • Koike-san: Arigatou.

小池(こいけ)さん: ありがとう

 • Takada-san: Sapporo iki no kippu o ni-mai kudasai.

高田(たかだ) さん:札幌(さっぽろ) ()きの 切符(きっぷ) を 二枚(にまい) (くだ)さい。

 • Kippu uriba: Zaseki to shindai, dochira ni nasaimasu ka.

切符(きっぷ) ()()座席(ざせき) と 寝台(しんだい)、どちら に なさいますか。

 • Takada-san: Shindai o o-negai shimasu.

高田(たかだ)さん: 寝台(しんだい) を お(ねが)いします。

 • Kippu uriba: Densha wa kono eki o go-ji choudo ni demasu.

切符(きっぷ)()()電車(でんしゃ) は この (えき) を 五時(ごじ) ちょうど に ()ます。