Japanese Phrasebook/Ticketing

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Buying a ticket[edit]

券(けん) を かう - Ken o kau - Buying a ticket

Useful phrases[edit]

フレーズの練習(れんしゅう) - Fureezu no renshuu - Phrases to practise

 • Furaito yon-kyuu-ni no yoyaku no kakunin o o-negai shimasu.

フライト四(よん)九(きゅう)二(に) の 予約(よやく) の 確認(かくにん)を お願いします(おねがいします)

 • Kippu no koto de shitsumon ga arimasu.

切符(きっぷ) の 事(こと)で 質問(しつもん)が あります。

 • Yoyaku shite aru furaito yon-kyuu-ni no ken wa arimasu ka.

予約して ある フライト 四九二 の 券(けん)は あります か。

 • Zaseki shitei wa arimasu ka.

座席(ざせき)指定(してい)はありますか。

 • Nagasaki iki no kippu o kaitai no desu ga.

長崎(ながさき)行き(いき)の キップ を 買いたい(かいたい)のですが。

 • Kippu wa ikura desu ka.

キップ は いくら です か。

 • Tsugi no Nara iki no densha wa nanji desu ka.

次(つぎ)の 奈良(なら)行き(いき) の 電車(でんしゃ) は 何時(なんじ)ですか。

 • Sore wa nanji ni tsukimasu ka.

それ は 何時 に 着きます(つきます)か。

 • San-ban gouto wa doko desu ka.

三(さん)番(ばん)号(ごう)はどこですか。

 • Shinkoku suru mono wa nanimo arimasen.

申告(しんこく)する 物(もの) は 何も(なにも)ありません。

 • Shinkoku suru mono wa kono mittsu dake desu.

申告するもの は この 三つ(みっつ)だけです。

 • Sore wa chokkou-bin desu ka.
 • Jikan-douri desu ka.
 • Hikoki ga tsuku no wa nanji desu ka.

飛行機(ひこうき)が 着く(つく)のは 何時ですか。

 • Okurete imasu ka.

遅れて(おくれて) いますか。

Conversation[edit]

券(けん)を かう とき の 会話(かいわ) - Ken o kau toki no kaiwa - Conversation when buying a ticket

 • Koike-san: Tsugi no „saka iki no ken o kaitai no desu ga.

小池さん :次(つぎ)の大阪(おおさか) 行き(いき) の 券 を 買いたい の です が。

 • Chiketto kaunt‘: Ekonomii ni nasaimasu ka. Soretomo f‘suto-kurasu ni nasaimasu ka.

チケット カウンター: エコノミー に なさいます か。それとも ファースト クラス に なさいますか。

 • Koike-san: Ekonomii o o-negai shimasu. Mado-gawa no seki ni shite moraemasu ka.

小池さん: エコノミー を お願いします。窓側(まどがわ)の 席(せき)に して 貰えます(もらいます)か。

 • Chiketto kaunt‘: Moushiwake gozaimasen. Mado-gawa no o-seki wa nokotte orimasen. Tsuuro-gawa no o-seki nara gozaimasu.

チケット カウンター: 申し訳(もうしわけ)ございません。 窓側 の 席 は 残って(のこって)おりません。 通路側(つうろがわ)の を席 なら ございます。 

 • Koike-san: Arigatou.

小池さん: ありがとう

 • Takada-san: Sapporo iki no kippu o ni-mai kudasai.

高田(たかだ)さん:札幌 行きの 切符(きっぷ)を 二枚(にまい)下さい。

 • Kippu uriba: Zaseki to shindai, dochira ni nasaimasu ka.

切符(きっぷ)売り場(うりば):座席(ざせき)と 寝台(しんだい)、どちら に なさいますか。

 • Takada-san: Shindai o o-negai shimasu.

高田さん : 寝台 を お願いします。

 • Kippu uriba: Densha wa kono eki o go-ji choudo ni demasu.

切符売り場 :電車はこの 駅(えき)を 五時(ごじ) ちょうど に 出ます(でます)。