Japanese Phrasebook/Asking for directions and time

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Asking for directions and time[edit | edit source]

方角(ほうがく)や時間(じかん)をたずねる - Hougaku ya jikan o tazuneru - Asking for direction and time

Useful phrases[edit | edit source]

フレーズの練習(れんしゅう) - Fureezu no renshuu - Phrases to practise

English Rōmaji Japanese
It is straight. Massugu desu.()()ぐです。
That town is that way. Sono michi ni sotte itte kudasai.その (みち)沿()って ()って (くだ)さい。
Go straight to get to the town. Machi e iku niwa massugu itte kudasai.(まち)()く には ()()()って (くだ)さい。
Please go to the town. Machi ni itte kudasai.(まち)()って (くだ)さい。
Turn to the left. Hidari ni magatte kudasai.(ひだり)に ()がって (くだ)さい。
Turn to the right. Migi ni magatte kudasai.(みぎ)に ()がって (くだ)さい。
It is opposite to the bank. Ginkou no mukai desu.銀行(ぎんこう)()かいです。
It is next to the bank. Ginkou no tonari desu.銀行(ぎんこう)(となり)です。
It is on the opposite side. Hantai-gawa desu.反対側(はんたいがわ)です。
 • Kado o magatta tokoro desu.

角(かど)を 曲がった(まがった)ところ です。

 • Sugu soko desu.

すぐ そこ です。

 • Hyouji ni sotte itte kudasai.

表示(ひょうじ)に 沿って(そって) 行って(いって)ください。

 • Kore wa ippou-tsukou no douro desu.

これ は 一方通行(いっぽうつうこう) の 道路(どうろ) です

 • Nan-ji desu ka.

何時(なんじ)ですか。

 • Hiru no juu-ni-ji desu.

昼(ひる)の十二時(じゅうにじ) です。

 • Mayonaka desu.

真夜中(まよなか)です。

 • Gozen ni-ji desu.

午前(ごぜん)二時(にじ)です。

 • Gogo san-ji desu.

午後(ごご)三時(さんじ)です。

 • Ni-ji-han desu.

二時半(にじはん) です。

 • Hachi-ji yonjuu-go-fun desu.

八時(はちじ)四十五分(よんじゅうごふん)です。

Conversation[edit | edit source]

方角(ほうがく)や時間(じかん)をたずねるときの会話(かいわ) - Hougaku ya jikan o tazuneru toki no kaiwa - Conversation when asking directions and time

 • Chiba-san: Sumimasen. Michi ni mayotte iru no desu ga.

ちばさん: すみません。道(みち) に 迷って(まよって) いる の です が。

 • Josei: Dochira ni ikitai no desu ka.

女性(じょせい): どちら に 行きたい の です か。

 • Chiba-san: Shibuya-eki ni ikitai no desu.

ちばさん: 渋谷(しぶや)駅(えき)に 行きたい の です。

 • Josei: Tsugi no kousaten o migi ni magatte kudasai.

女性: 次(つぎ)の 交差点(こうさてん)を 右(みぎ)に 曲って(まがって)ください。

 • Masato: Nan-ji desu ka.

雅人(まさと): 何時(なんじ) ですか。

 • Hiroko: Hiru no juuni-ji desu.

洋子: 昼(ひる)の十二(じゅうに)時(じ)です。

 • Masato: Hontou desu ka. Juu-ichi-ji-han kurai ka to omoimashita.

雅人: 本当(ほんとう)ですか。十一(じゅういち)時半(はん)ぐらい か と 思いました(おもいました)。

 • Hiroko: Anata no tokei ga okurete iru no desu.

洋子: あなたの時計(とけい) が 遅れて(おくれて)いるのです。

 • Yukiko: Eiga wa nan-ji ni hajimarimasu ka.

由紀子(ゆきこ): 映画(えいが)は 何時 に 始まります(はじまります) か。

 • Yoshi: Hachi-ji-han kurai desu.

よし: 八(はち)時半 ぐらい です。

 • Yukiko: Okure nai you ni shimashou. Shichi-ji yonjuu-go-fun ni demashou.

由紀子: 遅れない ように しましょう。 七時(しちじ)四十五分(よんじゅうごふん)に出ましょう。

 • Yoshi: Shichi-ji-han no hou ga ii deshou.

よし: 七時半 の方(ほう)がいい でしょう。