Hawaiian/Lesson Six

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Numbers[edit]

Nā Helu[edit]

 • 0 'ole
 • 1 'ekahi
 • 2 'elua
 • 3 'ekolu
 • 4 'ehā
 • 5 'elima
 • 6 'eono
 • 7 'ehiku
 • 8 'ewalu
 • 9 'eiwa
 • 10 'umi
 • 11 'umikūmākahi (10 + 1)
 • 12 'umikūmālua (10 + 2)
 • 13 'umikūmākolu (10 + 3)
You may notice that you write the tens place number (umi), then kūmā (the adding word), then the ones place number without the 'e- prefix. This rule is always the same.
 • 14 'umikūmā
 • 15 'umikūmālima
 • 16 'umikūmāono
 • 17 'umikūmāhiku
 • 18 'umikūmāwalu
 • 19 'umikūmāiwa
 • 20 iwakālua
Again, same rule.
 • 21 iwakāluakūmākahi (20 + 1)
 • 22 iwakāluakūmālua (20 + 2)
 • 23 iwakāluakūmākolu (20 + 3)
You've got the hang of it...
 • 30 kanakolu
 • 40 kanahā
 • 50 kanalima
 • 60 kanaono
 • 70 kanahiku
 • 80 kanawalu
 • 90 kanaiwa
 • 100 ho'okahi hanele (or ho'okahi haneli)
 • 126 ho'okahi hanele iwakāluakūmāono
 • 173 ho'okahi hanele kanahikukūmākolu
 • 200 'elua hanele
 • 300 'ekolu hanele


School Materials[edit]

Nā 'Ikamu o Ke Kula[edit]

Hawaiian English
Ke Kula School
Ke Kulanui College
Ka Pākaukau Desk
Ka Pepa Paper
Ka Penikala Pencil
Ka Hulu Kākau/Ka Peni Pen
Ka Puke Book
Ke Uaki Clock
Ka Papa Class
Ke Kumu Teacher
Ka Haumana Student

Occupations[edit]