Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Religious

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXIV. religious.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
siang6di3 siăng-tì 上帝 God, called by Protestant Christians,
tiêng1zu2 thien-tsú 天主 God, called by Roman Catholics,
ia5sou1 iâ-sou 耶穌 Jesus,
gi1dog4 ki-tok 基督 Christ,
sian1sing5 siànn-sîn 聖神 Holy Spirit,
zu2 tsú Lord,
giu3zu2 kiù-tsú 救主 Saviour,
dong1bo2 tong-pó 中寶 Mediator,
mog8se1 môk-sur 牧師 Pastor, Protestant,
sing5hu6 sîn-hŭ 神輔 Pastor, R. Catholic,
tuang5do6li2 thuân-tŏ-lí 傳道理 Preach, to,
tuang5do6li2-gai5 nang5 thuân-tŏ-lí--kâi-nâng 傳道理之人 Preacher, a,
hong3ga3 hông-kà 奉教 Christians,
ia5sou1ga3, bai3siang6di3-nang5 iâ-sou-kà, pài-siăng-tì-nâng 耶穌教  拜上帝人 Christians, Protestant,
tiêng1zu2ga3 thien-tsú-kà 天主教 Christians, R. Catholics,
cab4hong3ga3, rib8ga3 tshap-hông-kà, zíp-kà 入奉教  入教 Christians, to be,
sian3huê6 siànn-hŭe 聖會 Church, members,
loi2bai3dng5 lói-pài-tn̂g 禮拜堂 Church, building,
sêng3dng5 sèng-tn̂g 聖堂 Church, building, R. C.
zab8ri7gê3 tsáp-zī-kè 十字架 Cross,
siên3 siènn Image,
lao6ia5 lău-iâ 老爺 Idol,
man2zou2 mánn-tsóu 媽祖 Goddess of Sailors,
hug8, hug8zou2 hût, hût-tsóu 佛  佛祖 Buddha,
huê5siên3 hûe-siènn 和尙 Buddhist priest,
sai1gong1 sai-kong 司公 Tauist priest
nin5gou1pua5 nînn-kou-phûa 妮姑婆 Priestess,
dang5sing1, dang5gi1 tâng-sin, tâng-ki 童身  童乩 Sorcerer, a,
loh8sing2pua5 lóh-sîn-phûa 落神婆 Sorceress, a,
kuan3mian7 sing1sên1, pog4kuê3 sing1sên1 khuànn-miãnn sin-senn, pok-khùe sin-senn 看命先生  卜卦先生 Fortune teller, a,
toin2huang1zui2 sing1sên1 thóinn-huang-tsúi sin-senn 看風水先生 Geomancer, a,
lao6ia5gêng1 lău-iâ-keng 老爺宮 Temple, a,
am1 am 𤲅 Monastery, a,
se5dng5 sûr-tn̂g 祠堂 Ancestral hall,
gê1sing2 ke-sín 家神 Ancestral tablet,
sing2kam1 sîn-kham 神龕 Shrine,
hiên1lou1 hienn-lou 香爐 Censor, a,
hiên1 hienn Incense,
zin5zua2, ngeng5dian7 tsînn-tsúa, ngûrn-tiãnn 錢紙  銀錠 Sacrificial paper,
bai3 pài Worship, to,
bai3lao6ia5 pài-lău-iâ 拜老爺 Worship idols,
bai3 a1gong1 pài-a-kong 拜亞公 Worship ancestors,
tag8gêng1, liam7gêng1 thâk-keng, liām-keng 讀經  唸經 Recite prayers,
log4ciam1 lok-tshiam 搖籤 Divination by bamboo slips,
buah8buê1 puâh-pue 拔杯 Divination by roots,
hong6 hŏng Offering, an,
san1sên1 sann-senn 三性 The three kinds of offerings
ngou2sên1 ngóu-senn 伍性 The five kinds of offerings
zo3zoih4 tsò-tsoih 做節 Festival day,
hi3 Theatre, a,
ian5lao5ia5 iânn-lâu-iâ 迎老爺 Procession of a god,
ce5 tshûr Merciful,
sia3zuê6 sià-tsŭe 宥罪 Pardon, to,
giu3 kiù Save, to,
pêng3ang1 phêng-an 平安 Peace,
ko2liêng5 khó-liên 可憐 Compassion,
toi2tiab4 thói-thiap 體貼 Sympathy,
hog4ki7 hok-khì 福氣 Happiness,
ci1cam2, gang1kou2 tshi-tshám, kan-khóu 悽慘  艱苦 Misery,
ti1sai3 thinn-sài 天師 Angel,
mon3gui2 mònn-kúi 魔鬼 Devil,
gui2 kúi Demon,
tin1dng5 thinn-tn̂g 天堂 Heaven,
di7ghêg8 tī-gêk 地獄 Hell,
sian3ze1 siànn-tsur 聖書 The Bible,
gu7iêh4 kū-ieh 舊約 Old Testament,
sing1iêh4 sin-ieh 新約 New Testament
zab8gai3 tsâp-kài 十戒 Ten Commandments,
sing5si1 sîn-si 神詩 Hymn book,
ngim3si1 ngîm-si 吟詩 Sing hymns,
do6li2 tŏ-lí 道理 Doctrine,
loi2siou3 lói-siòu 禮數 Ceremonies,
soi2loi2 sói-lói 洗禮 Baptism,
mng2cang1 mńg-tshan 晚餮 Lord Supper,
bng2hung7 pńg-hūn 本分 Duties,
ki1dao2 khî-táu 祈禱 Pray, to,
o1lo2 o-ló 稱誦 Praise, to,
sing3 sìn Faith,
goi2bin3 kói-pìnn 攺變 Repent, to,
gian5hao3 kiânn-hàu 行孝 Filial piety,
sêng3sig8 sêng-sît 誠實 Honesty,
sian3 siànn Holy,
tam1sim1 tham-sim 貪心 Covetousness,