Handbook of the Swatow Vernacular modernized/On Dress

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XVIII. on dress.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
san1kou3 sann-khòu 衫褲 Clothes.
hog8sêg4 hôk-sek 服色 Coloured clothes.
san1 sann A coat.
ruah8san1 zuâh-sann 𤍠衫 A Summer coat.
hiun5 hiûnn A Winter coat.
dng5san1 tn̂g-sann 長衫 A long coat.
dah4puê3 tah-pùe 答背 A waistcoat.
gah4gian2 kah-kiánn 袷子 A waistcoat.
sing1doi2san1 sin-tói-sann 身裡衫 A shirt or singlet.
san1ng2 sann-ńg 衫袖 Sleeves.
san1do7 sann-tō 衫袋 Pockets.
ciu2bou3 tshiú-pòu 手布 Handkerchiefs.
ciu2diu5 tshiú-tiû 手綢 Handkerchiefs.
ciu2lab4 tshiú-lap 手套 Gloves.
liu2 liú Buttons.
liu2pang7 liú-phāng 鈕鈸 Button holes.
zang1sui1 tsang-sui 棕蓑 A rain coat, made of husk.
bho7 A hat.
bho7gian2 bō-kiánn 帽子 A cap
siê2bho7 sié-bō 小帽 A cap.
zin1bho7 tsinn-bō 氈帽 A felt hat.
cao2bho7 tsháu-bō 草帽 A straw hat.
goih8loih8 koíh-loíh 葵笠 A bamboo-leaf hat.
am6nian2 ăm-niánn 頸領 A collar.
kou3 khòu Trowsers.
kou3tui2 khòu-thúi 褲腿 Leggings.
kou2guêh8 khòu-kuêh 褲𰉗 Short trowsers.
kou3tao5dua7 khòu-thâu-tūa 褲頭帶 A belt.
kou3tao5lêng5 khòu-thâu-léng 褲頭龍 A belt of silk.
dou2iê1 tói-ie 肚腰 A purse worn on the waist.
ho5bao1 hô-pau 荷包 A purse worn on the waist.
buêh8 buêh Stockings.
ou1bou3oi5 ou-pòu-ôi 烏布鞋 Shoes, black-cloth.
dng7oi5 tn̄g-ôi 綴鞋 Shoes, satin.
huê1oi5 hue-ôi 花鞋 Shoes, embroidered.
ca5oi5 tshâ-ôi 柴鞋 Shoes wooden soled.
cao2oi5 tsháu-ôi 草鞋 Straw sandals.
oi5tua1 ôi-thua 鞋拖 Slippers.
giah8 kiâh Clogs.
hia1 hia Boots.
gim1kui3 kim-khùi 金器 Jewellery.
si5biê1 sî-pie 時鏢 A watch.
liêng7 liēn A chain.
ciu2zi2 tshiú-tsí 戒指 A ring.
ciu2huang5 tshiu-huân 手環 A bracelet.
hin6gao1 hĭnn-kau 耳鈎 An ear-ring.
dêng2 téng An official button.
siu3huê1 siù-hue 綉花 Embroidery.
sin7 sìnn A fan.
hou6suan3 hŏu-sùann 雨傘 An umbrella.
cêng7san1kou3 tshēng-sann-khòu 穿衫褲 To dress.
tng3san1kou3 thǹg-sann-khòu 脫衫褲 To undress.
uan7san1kou3 uānn-sann-khòu 換衫褲 To change clothes.
da2bang7 tá-pān 打扮 To dress prettily.
pai5ciang3 phâi-tshiâng 排塲 Gorgeous, well dressed.
gung1ze2 kun-tsúr 君子 Gentlemanly.
zu1 tsu Beads.
nian2 niánn A classifier of a coat &c.
diou5 tiôu A classifier of trowsers, belt, collar, handkerchief &c.
liab8 liâp A classifier of a button, (coat or official &c.)