Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Notes—Religious

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson 33. Notes—Religious.[edit | edit source]

Pêng'im TL Teochew Characters Characters English
le2 loi2bai3rig8 u6 ke3 loi2bai3 a1bho5? lúr lói-pài-zît ŭ khùr lói-pài a-bô? 汝 禮拜日 有 去 禮拜 啊無? 爾禮拜日有去禮拜或無 Do you go to worship on Sunday?
u6, ua2 gai5gai5 loi2bai3 ke3. ŭ, uá kâi-kâi lói-pài khúr 有,我 個個 禮拜 去。 有。我每個禮拜去 Yes, I go every Sunday.
le2 si6 tiêng1zu2ga3 a1 m7si6? lúr sĭ 汝 是 天主教 啊 唔是? 爾是天主教或不是 Thien-tsú-kà a m̄-sĭ? Are you a Roman Catholic?
ung2 si6 ia5sou1ga3. ún sĭ 阮 是 耶穌教。 阮是耶穌教 Iâ-sou-kà We are Protestant.
le2 si6 tuang3do6li2-gai5 nang5 a1 m7si6? lúr sĭ thuân-tŏ-lí--kâi-nâng a m̄-sĭ? 汝 是 傳道理 個 儂 啊 唔是? 爾是傳道理之人或不是 Are you a preacher?
si6, le2 u6 ain3 tian1 lang5lo2 mê7? sĭ, lúr ŭ àinn-thiann lân-ló mē? 是,汝 有 愛 聽 零顆 ~? 是。爾有要聽零些否 Yes, do you wish to hear me a little?
ua2 u6 oin5, ua2 lai5ke3 loi2bai3dng5 tian1. uá ŭ-ôinn, uá lâi-khùr lói-pài-tn̂g thiann 我 有閒,我 來去 禮拜堂 聽。 我有閑。我來去禮拜堂聽 If I have time, I shall go to the church and hear.
gian2rig8 am1bou1 lao6riêg8. kíann-zît Am-pou lău-ziét 囝日 菴埠 鬧熱。 今日菴埠閙𤍠 To-day is a festival day in Am-pou.
zo3 ri7zab8 bên5 hi3, gah4 ian5lao6ia5. tsò zī-tsâp-pênn hì, kah iânn-lău-iâ 做 二十 棚 戲,甲 X 老爺。 做弍拾棚戯。共迎老爺 They have twenty theatre stages besides a procession.
lai5 ke3 tig4to5. lâi-khùr thit-thô 來 去 𨑨迌。 來去遊玩 Let us go for amusement.
ua2 ain3 ke3 bai3 lao6ia5. uá àinn-khùr pài-lău-iâ 我 愛 去 拜 老爺。 我要去拜老爺 I am going to worship the idol.
ain3 ke3 bai3 man2zou2. aìnn-khùr-pài Mánn-tsóu 愛 去 拜 媽祖。 要去拜媽祖 I wish to worship the Goddess of sailors.
man3ki2 ain3 ian5 lao6ia5. mànn-khí àinn iânn-lău-iâ 明起 愛 X 老爺。 明天要迎老爺 There will be a procession to-morrow.
si5zoih4 diêh8 bai3 a1gong1. sî-tsoih tiêh pài-a-kong 時節 着 拜 阿公。 時節着拜亞公 We must worship our ancestors on festival days.
cêng1mêng5 diêh8ke3 guê3zua2. tsheng-mêng tiêh-khùr kùe-tsúa 清明 着 去 XX。 淸明着去祭掃 On the festival of tombs, we must go to worship the graves.
gian2ri5 diêh8 gian5hao3 bê6bho2. kiánn-zî tiêh kiânn-hàu pĕ-bó 囝兒 着 行孝 父母。 子兒着行孝父母 Children must show filial piety towards their parents.
cian2 huê5siên5 lai5 tag8gêng1. tshiánn hûe-siènn lâi thâk-keng 請 和尚來 讀經。 請和尚來讀經 Engage a Buddhist priest to come and recite prayers.
êng7 ngou2sên1 lai5 hong6. ēng ngóu-se lâi-hŏng 用 五性 來 奉。 用伍性來奉 Make an offering of five kinds.
siê1hiên1, diam2zêg4. sie-hienn, tiám-tsek 燒香,點燭。 燒香㸃燭 Burn the incense-sticks, and light the candles.