Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Notes—Nautical

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson 28. Notes—Nautical.[edit | edit source]

Pêng'im TL Teochew characters Characters English
ua2 ain3 guê3huang1. uá àinn-kùe-huan 我 愛 過番 我要過畨 I am going to a foreign country.
le2 ain3 dah4 di5-zêg8-ziah4 huê2zung5? lúr àinn-tah tî-tsêk-tsiah húe-tsûn? 汝 愛搭 底一個 火船? 爾要搭何隻火船 By which steamer are you going?
ua2 ain3 dah4 gab4bang2. uá àinn-tah kap-pán 我 愛 搭 甲板 我要搭甲板 I am going by a sailing vessel.
zi2-diang1si5 zo3ho2 dah4 gab4bang2, ngêg8huang1. tsí--tiang-sî tsò-hó tah-kap-pán, ngêk-huang 只𫢗時 做好 搭 甲板,逆風 此時做好搭甲板。逆風 You shouldn't go by sailing vessel at this time, as the wind is contrary.
le2 nêng5go3 dah4 huê2zung5. lúr nêng-kò tah húe-tsûn 汝 能可 搭 火船 爾能可搭火船 You had better go by steamer.
dah4 he2ziah4 nam5ing1dang5. tah húr-tsiah nâm-in-tâng 搭 許隻 藍烟筒 搭彼隻藍烟筒 Go by the blue funnel (steamer.)
man3mêng5ki2 rib8-lai5. mànn-mêng-khí zíp--lâi 嘛明起 入來 明天早入來 She comes in to-morrow morning.
dai6gong1 ho2gian5-lo7. tăi-kong hó-kiânn--lō 大功 好行 ~ 舵舡好行了 Steersman, you had better start now.
tin1si5 ho2-lo7. thinn-sî hó--lō 天時 好~ 天時好了 The weather is fine.
ua2 ki2-lai5 toin2. uá khí--kâi thóinn 我 起來 睇 我起來看 Let me come up and see.
ua6! hou6 huan5liou2 bhuê7cên5. uă! hŏu huân-lióu būe-tsênn 哇!雨 還了 未晴 咳。雨還了未晴 Oh! the rain hasn't stopped yet.
su1gian2 hou6gian2, muin3-no7. su-kiánn hŏu-kiánn, mùinn--nō 須囝 雨囝,唔畏 𰇇 須子雨子不畏也 You needn't be afraid of little rain.
kia6diam7 ain3 pu5 dua7huang1êng2. khiă-tiām àinn-phû tūa-huang-êng 霋時要浮大風湧 By and bye a storm and large waves will rise.
ga2si6 ain3 zo3 huang1tai1 a7! kánn-sĭ àinn-tsò huang-thai ã! 敢是要做風颱也 Oh! I think there will be a typhoon.
lai5pa1 gê1-gai5 dêng3. lâi-pha ke--kâi tèng 來抛加壹個錠 Let us let go another anchor.
zia2-tin1si5 zo3ho2 gian5. tsiá--thinn-sî tsò-hó-kiânn 此天時做好行 Oh, we can't go on, in this weather.
dan1 iou1 u6 bou7, lo1diêh8 nan6-ziê3 koih4 i1 cuê1. tann iou-ŭ-pōu, lo-tiêh nănn--tsié khoih-i-tshue 今無變。多着在此被伊吹 Now, what help can there be we must stay here and let the wind blow.
lao5zui2 li1 hion5, huang1 li1 m7mon2. lâu-tsúi li hiông, huang li m̄-mónn 流水雄。風不好 The tide is strong, and the wind is contrary.
zi2ziah4 zung5 ho2sai2. tsí-tsiah-tsûn hó-sái 此隻船好駛 This boat sails well.
gian1 mên2 zai6. kiânn-ménn-tsăi 行甚猛 It goes very fast.
huê2zung5 ming2êng7 sai2huang1 oi6gian5. húe-tsûn mín-ēng sái-huang ŏi-kiânn 火船免用駛風會行 Steamers can go without setting sails.
ê6zua7 zung5 ua2 ziu6 ain3 ke3. ĕ-tsūa-tsûn uá tsiŭ-àinn-khùr 下次船我就要去 I am going next trip.
dig8tao3, bho5gua1 di5go3. tît-thàu, bô-kua tî-kò 直透。無往誰處 I go direct without calling any where.
tên1ke3 huê2zung5bin1. thenn-khùr húe-tsûn-pinn 挺去火船邊 Row along the steamer.
ua2 ain3 hê6huê3. uá àinn-hĕ-hùe 我要落貨 I want to ship cargo.
tên1ke3 zung5tao5. thenn-khùr tsún-thâu 挺去船頭 Row to the fore-part of the vessel.
ze1soi3, main3 siang3diêh8 huê2zung5. tsur-sòi, màinn siàng-tiêh húe-tsûn 仔細,勿 X着 火船 仔細。勿撞着火船 Take care, don't knock against the steamer.
huê2diên2 do6 di5go3? húe-tiénn tŏ-tî-kò? 火長 在 底塊? 火長在何處 Where's the captain?
huê2diên2 ki2-ke3. húe-tiénn khí-khùr 火長 起去 火長起去 The captain has gone on shore.
i1 kia6diam7 ziu6 loh8-lai5. i khiă-tiām tsiŭ lôh--lâi 伊 XX 就 落來 伊霋時就落來 He will come on board by and bye.
huê2zung5 u6 bung5bi1 a1bhuê7? húe-tsûn ŭ pûn-pi a-būe? 火船 有 㖹X 啊未? 火船有吹陂或未 Has the steamer sounder her whistle?
bung5 san1ê6-lo7. pûn sann-ĕ--lō 㖹 三下 ~ 吹三次了 She has whistled three times.
gê1 zêg8ê7 ziu6 ain3gian5. ke tsêk-ē tsiŭ àinn-kiânn 加 一下 就 愛行 加壹次就要行 Once more (the next time) she will start.
zung5tao5 gi1ui5 gai5 gi5, nan7si6 liu7 buan3guêh8 ziu6 ain3gian5. tsûn-thâu ki-ûi kâi kî, nānn-sĭ liū pùann-kuêh tsiŭ àinn-kiânn 船頭 枝桅 個旗。哪是 X 半X 就 愛行。 船頭枝桅個旗。若是升半𰉗就要行 If the flag of the foremast is hoisted half mast high, then the steamer is going to start.
gai5 nang5 buah8loh8 zui2doi2, bho5nang5 ke3liou2 i1. kâi-nâng puáh-lôh tsúi-tói, bô-nâng khùr-liôu i 個儂 跋落 水底,無儂 去撈 伊 壹人跋落水底。無人去撈伊 A man has fallen over board, and no one has gone to pick him up.
i1 bho5mih4 oi6siu5. i bô-mih ŏi-siû 伊 無乜 會泅 伊無乜會氽 He can't swim very well.
bho5 mên2mên2 ke3 giu3-i1, ziu6 diêh8 geg4si2. bô ménn-ménn khùr kiù--i, tsiŭ-tiêh kek-sí 無 猛猛 去 救伊,就 着 激死 無速速去救伊。就着激死 If he is not saved quickly, he will be drowned.
le2 oi6 bhi7 mê7? lúr ŏi bī mē? 汝 會 沕 ⿰口乜? 爾會氼否 Can you dive?
bho5 lo3gên1, sai2 m7bag4 do3ke3. bô lô-kenn, sái m̄-pat-tò-khùr 無 羅經,駛 唔捌 在去 無羅經。駛不知何處 Without a compass we don't know where to sail to.