Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Notes—Judicial

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXXI. Notes—Judicial.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
lao6dia1 zo6dng5 a1bhuê7? lău-tia tsŏ-tn̂g a-būe? 老爹坐堂或未 Has the mandarin sat on the bench?
zo6 hoh4gu2-lo7. tsŏ-hoh-kú--lō 坐好久了 He has sat a long time.
ain3 to3dng5-lo7. àinn-thò-tn̂g--lō 要退堂了 He is going to retire now.
i1 do6 sim2 si6mih4 uang3? i tŏ sím sĭ-mih uànn? 伊在審何案 What case is he trying?
i1 do6 sim2 zêg8diou5 tai5nang5 uang3. i tŏ sím tsêk-tiôu thâi-nâng uànn 伊在審壹條刣人案 He is trying a murder case.
lao6dia1 dan3 ain3 ke3 toin2 si1. lău-tia tànn-àinn-khùr thóinn si 老爹呾要去看屍 The mandarin says he is going to see the corpse.
bi6go3-gai5 nang5 kah4 u6 ring7 mê7? pĭ-kò--kâi-nâng khah-ŭ zīn-mē? 被告之人有認否 Does the person accused admit it?
bho5, i1 dan3 m7si6 i1 tai5. bô, i tànn m̄-sĭ i thâi 無。伊呾不是伊刣 No, he said the man was not killed by him.
i1 gah4 lao6dia1 dan3, “lao6ia5-a1, ua2 bho5 zuê6” i kah lău-tia tànn, lău-iâ--a, uá bô-tsŭe 伊與老爹呾。老爺亞。我無罪 He said to the mandarin, "Your Worship, I am innocent."
“ua2 si6 koih4nang5 uang2kug4.” uá sĭ khoih--nâng uáng-khut " 我是被人枉屈 I am falsely accused by the people.
“nang5 ain3 hai7 ua2.” nâng-àinn-hāi úa " 人要害我 People wish to do me harm.
“kiu5 lao6ia5 toi3ua2 sing1uang1, ko2liêng5 ua2.” khiû lău-iâ thòi-úa sin-uan, khó-liên uá 求老爺代我伸寃。可憐我 "I beg Your Worship to investigate the case on my behalf, and to have mercy on me."
lao6dia1 giê3 i1 su3. lău-tia kiè i sù 老爹呌伊訴 The mandarin asked him to make his statement.
i1 dan3 hian3zian3 zoi7 uê7. i tànn hiànn-tsiànn-tsōi ūe 伊呾甚多話 He made a long statement.
lao6dia1 tian1liou2 ziu6 dag4tao5. lău-tia thiann-lióu tsiŭ tak-thâu 老爹聽了就㸃頭 The mandarin after hearing him, nodded his head.
i1 gai5 uan3 ain3 ang3 gao3 man3ki2. i kâi uànn àinn-àn-kàu mànn-khí 伊個案要限到明天 His case will be postponed till to-morrow.
m7mon2 zo3cag8. m̄-mónn tsǒ-tshât 不可做賊 Don't be a thief.
m7mon2 tao1kiêh8 nang5-gai5 muêh8. m̄-mónn thau-khiêh nâng kâi muêh 不可盜取人個物 Mustn't steal other peoples things.
zi2gai5 cag8 si6 li5gêng1. tsí-kâi tshât sĭ lî-keng 此個賊是危險 This thief is dangerous.
za1mên5 i1 cng3si2 kai5 nang5. tsa-mênn i tshǹg-sí nâng 昨夜伊剌死壹人 Last night he stabbed a man to deat.h
i1 koih4 ua2 liah8-diêh8. i khoih uá liâh--tiâh 伊被我掠着 He was caught by me.
ua2 ziu6 liah8 i1 ke3 gê5mng5-go7. uá tsiŭ liáh i khùr gê-mn̂g--kō 我就掠伊去衙門處 And I took him to the yamên.
gao1 i1 bung1 cê1hiah8 gai5 ciu2. kau i pun tshe-hiâh kái tshiú 交伊與差役個手 And handed him over to the police.
diêh8pah4 i1 gao3 log4log4. tiêh-phah i kàu lok-lok 着打伊到重重 Must beat him very severely;
ê6rig8 i1 zian3 m6gan2. ĕ-zít i tsiànn-m̄-kánn 下日伊正不敢 So that he may not dare to do it again.
zi2gai5 guan1hu2 gong1dao6. tsí-kâi kuann-hú kong-tău 此個官府公道 This mandarin is just.
bho5 uang2kug4 nang5. bô-uáng-khut nâng, 無枉屈人 He does not deal with people unjustly.
ia7 bho5 ziah8 nang5 gai5 zin5. iā bô tsiâh nâng kâi tsînn 亦無食人個錢 Nor does he take bribes.
nang5 dong1dig8. nâng tong-tît 人忠直 He is a straight-forward man.
bêh4sên3 o1lo2 zi2gai5 guan1hu2. peh-sènn o-ló tsí-kâi kuann-hú 百姓稱誦此個官府 The people praise this mandarin.
i1 ain3 gao1sêng1-lo7. i àinn-kau-seng--lō 伊要高陞了 He is going to be promoted.
sui1riêng5 lug8 si6 ngiam5, huang5liou2 ning2 diêh8 sung6. sui-ziên lût sĭ ngiâm, huân-lióu nín tiêh sŭn 雖然律是嚴。還了恁着順 Though the law is strict, yet you must obey it.
huam6lug8-gai5 nang5 diêh8 siu6huag8. huăm-lût--kâi-nâng tiêh siŭ-huât 犯律個人着受罰 Those who break the law should be punished.


Pêng'im TL Characters English
do6 têng5hai2-guin7 u6 zêg8gai5 siu3zai5, u6 huam6diêh8 lug8. tŏ Thêng-hái-kūinn ŭ tsêk-kâi siù-tsâi, ŭ huăm-tiêh-lût 在澄海縣有壹個秀才。有犯着律 There was a graduate in the district of Theng-hai, who had broken the law.
i1 ziu6 ke3 bung1 guan1hu2 sim2. i tsiŭ khùr-pun kuann-hú sím 伊就去被官府審 And he went to be tried by the mandarin.
lao6dia1 di3dêng2 ziu6 cug4-lai5 zo6dng5. lău-tia tì-téng tsiŭ tshut--lâi tsŏ-tn̂g 老爺戴頂就出來在堂 The mandarin put on his button, and came out and sat on the bench.
siu3zai5 ziu6 gui6-loh8ke3. sìu-tsâi tsiŭ kŭi--lôh-khùr 秀才就跪落去 The graduate knelt down.
lao6dia1 sim2 gao3 hoh4gu2-lo7, nang5 ruah8zai6. lău-tia sím kàu hoh-kú--lō, nâng zuáh-tsăi 老爺審到甚久了。人𤍠在 The mandarin after a long trial found it rather warm.
laib8dêng2 ziu6 tug4diou3 bang3 do6 cng5dêng2. liâp-téng tsiŭ thut-tiòu pàng tŏ tshn̂g-téng 粒頂就脫丢放在床頂 And he took off his hat to which the button was attached and put it on the table.
siu3zai5 do6gui6 sui5si5 ziu5 ki3lai5. siù-tsâi tŏ-kŭi sûi-sî tsiû khí--lâi 秀才在跪隨時就起來 The graduate who was kneeling down at once got up.
lao6dia1 mng6 i1 dan3, “le2 zo3nin5 ki2-lai5 nê7?” lău-tia mn̆g i tànn, "lúr tsò-nînn khí--lâi nē?" 老爺問伊呾。爾爲何起來也 The mandarin asked him and said, "Why do you get up"?
siu2zai5 ziu6 dan3dan3, “ua2 si6 gui6 huang5di3, m7si6 gui6 le2.” siù-tsâi tsiŭ tànn-tànn, "uá sĭ kŭi Huâng-tì, m̄-sĭ kŭi-lùr" 秀才就呾。曰。我是跪皇帝。非是跪爾 The graduate said, "I kneel down to the Emperor, not to you."
siu2zai5 ziu6 cug4-ke3. siû-tsâi tsiŭ tshut--khúr 秀才就出去 And the graduate walked out.
man3ki2 i1 gai5 uang3 zai3sim2. mànn-khí i kâi uànn tsài-sím 明天伊個案再審 The next day his case was tried again.