Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Notes—Hostilities

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson 32


Lesson 32. Notes—Hostilities.[edit | edit source]

Pêng'im TL Teochew Characters Characters English
dong1gog4 gah4 ho5lang1sê1 siê1tai5. tong-kok kah Hô-lan-se sie-thâi 中國 甲 荷蘭西 相刣。 中國與荷蘭西相刣 War between China and France.
di5diang5 tai5ian5? tî-tiâng thâi-iânn? 底𫢗 刣贏? 何人刣羸 Who has won the victory?
huang5liou2 bhuê7zai1. huân-lióu būe-tsai 還了 未知。 還了未知 We don't know yet.
ho5lang1sê1 gai5bian1 lai5 bhuê7zoi7. hô-lan-se kâi-piann lâi būe-tsôi 荷蘭西 個 兵 來 未㩼。 荷蘭西個兵來未齊 The French troops have not all arrived yet.
ing1 nan7si6 lai5zoi7 ziu6 ain3 dig8dig8 ke3 gian1sian5-go7; in nānn-sĭ lâi-tsôi tsiŭ àinn tît-tît khùr kiann-siânn--kō; 𪜶 哪是 來㩼 就 愛 直直 去 京城塊。 伊若是來齊就要直直去京城處 If they all have come out, they will go direct to the capital;
do6 he2go7 su1ian5. tŏ-húr--kō su-iânn 在 許塊 輸贏。 在彼處輸羸 And there, it will be either won or lost.
hing7si5 do6 dai3uang1-go3 u6 siê1tai5. hīn-sî tŏ Tâi-uân--kō ŭ sie-thâi 現時 在 臺灣塊 有 相刣。 現時在臺灣處有相刣 At present there are battles going on in Formosa.
goi1lang5 koih4 ho5lang1sê1 pah4-ke3lo7. koi-lâng khoih Hô-lan-se phah--khùr-lō 雞籠 乞 荷蘭西 拍去~。 雞籠被荷蘭西打去了 Keelung is taken by the French.
do6 hiê2 gai5 pao3tai5 long2zong2 keg4 i1 gai5 ziêng3zung1 bhu7diou3. tŏ-hié kâi phâu-thâi lông-tsóng khurt i kâi tsiên-tsûn bū tiòu 在 ~ 個 炮臺 攏總 乞 伊個 戰船 霧掉。 在被個炮臺俱皆被伊個戰船霧丢 All the forts there have been bombarded by their war vessels.
i1gai5 zung5 gai5 cêng3 u6gai5 dua7gi1 guê3 pao3tai5-gai5. i kâi tsûn kâi-tshèng ŭ-kâi tūa-ki kùe phâu-thâi--kâi 伊個 船 個 銃 有個 大枝 過 炮臺個。 伊個船個銃有個大枝過炮臺個 Some of the guns of their ships are larger than those of the forts there.
i1 gao2ziah4 ziêng3zung5 ziu6 ke3 bhu7 hog4ziu1. i káu-tsiah tsièn-tsûn tsiŭ khùr bū 伊 九隻 戰船 就 去 霧 福州。 伊九隻戰船就去霧福州 Hok-tsiu They had nine vessels, and they went to bombard Foochow.
dng5nang5 gai5 ziêng3zung5 long2zong2 dim5-ke3. tn̂g-nâng kâi tsièn-tsûn lóng-tsóng tîm--khùr 唐人個 戰船 攏總 沈去。 唐人個戰船俱皆沉去 The Chinese war vessels were all sunk.
bug4guê3 zêg8ziah4 zao2ke3, zêg8ziah4 doh8huê2. put-kùe tsêk-tsiah tsáu--khùr, tsêk-tsiah tôh-húe 不過 一隻 走去,一隻 ~火。 不過一隻走去。一隻發火 With the exception of one vessel that escaped, and one vessel on fire.