Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Notes—Commercial

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson 30. Notes—Commercial.[edit | edit source]

Pêng'im TL Teochew characters Characters English
zêg4tai5 zêg8dui3 riêh8zoi7 zin5? tsek-tâi tsêk-tùi ziêh-tsōi tsînn? 燭臺 一對 若㩼 錢? 燭臺壹對若干錢 How much for a pair of these candle-sticks?
non6 kou1 buan3. nŏnn-khou-pùann 兩箍半 兩員半 Two dollars and a half.
le2 cug4 riêh8zoi6? lúr tshut ziêh-tsŏi? 汝 出 若㩼? 爾出巳多 How much do you offer.
ua2 zi2zung5 zian3 do6 hiên3tao5 bhoi2 zêg8dui3, kou1 cîg4gag4 buan3. uá tsí-tsûn tsiànn-tŏ hiènn-thâu bói tsêk-tùi, khou tshit-kak-pùann 我 只陣 正 在 ~頭 買 一對,箍七角半 我此刻正在彼處買壹員柒角半 I have just bought a pair from there for $1-75.
do6 di5zêg8goin1 pou3 bhoi2? tõ tî-tsêk-koinn phòu bói? 在 底一間 鋪 買? 在何間舖買 From which shop have you just bought them?
do6 sung6hah8 gêh4biah4. tŏ Sũn-háh keh-piah 在 順合 隔壁 在順合隔壁 Next to (chop) Sun-hah.
sung6hah8 gai5 huê3 m7mon2 bi2 ung2-gai5. s˘n-háh kâi-hùe m̄-mónn ún--kâi 順合 個 貨 孬 比 阮個 順合個貨不可比阮個 Sun-hah's goods cannot be compared with our goods.
ung2-gai5 long2zong2 si6 zian3 siang7hai2-gai5. ún--kâi lóng-tsóng sĭ tsiànn 阮個 攏總 是 正 上海 個 阮個俱皆是正上海個 Siāng-hái--kâi Ours are all genuine Shanghai goods.
bho5 gê2-gai5. bô-ké--kâi 無 假個 無假個 None are false.
kah4 dag8zin5, ua2 m6gan2 bhoi2. khah-tât-tsînn, uá m̄-kánn-bói 佮 值錢,我 唔敢 買 太値錢我不敢買 They are too costly, I dare not buy.
di5diang5 si6 cai5zu2? tî-tiâng sĭ tshâi-tsú? 底𫢗 是 財主? 誰人是財主 Who is the proprietor (of the shop)?
cai5zu2 do6 he2lai6. tshâi-tsú tŏ húr-lăi 財主 在 許內 財主在此內 The proprietor is inside.
huê2zung5 gao3-lai5, ain3 giê3 i1 ke3 ki2huê3. húe-tsûrn kâu--lâi, àinn-kiè i khùr khí-hùe 火船 到來,愛 叫伊 去 起貨 苦船到來。要呌伊去起貨 The steamer has arrived, I want to ask him to go and unload his cargo.
ua2 gah4 zi2goin1 zab8gang3hang5 gao1guang1 zoi7. uá kah tsí-koinn Tsáp-káng-háng kau-kuan tsōi 我 甲 只間 雜港行 XX 㩼 我與此間雜港行。交易多 I have a large transaction with this German firm.
gah4 ho5lang1sê1 hang5 nê7, u6 gao1guang1 a1bho5? kah Hô-lan-se hâng nē, ŭ kau-kuan a-bô? 甲 荷蘭西 行 ~,有 XX 啊𠁞? 與荷蘭西行。有交易或無 And with the French firms, do you have any transaction?
u6 lang2lo2 a7, ua2 bag4 gia3ke3 huab4gog4-go3 bhoi2 muêh8. ŭ--lân-ló ā, uá pat kià-khùr Huap-kok--kò bói-muêh 有 ~~ 啊,我 捌 寄去 法國 賣物 有零些亞。我識寄去法國賣物 Well, a little, I have ordered something from France.
ua2 gah4 dai6êng1gog4 nang5 ziu6 dua7 gao1guang1 no7. uá kah Tăi-eng-kok-nâng tsiŭ tūa kau-kuan nō 我 甲 大英國儂 就 大 XX ~ 我與大英國人就大交易也 Oh, I do much business with Englishmen.
ua2 siang6 êng1gog4nang5. uá siăng Eng-kok-nâng 我 上 英國儂 我上英國人 I like Englishmen.
huê1gi5hang5 do2diên3-lo7. hue-kî-hâng tó-tiènn--lō 花旗行 倒帳 ~ 花旗行倒賬了 The American firm is bankrupt.
guê5sin3 zêg8-gi1 riêh8zoi7 zin5? kûe-sìnn tsêk-ki ziêh-tsōi tsînn? 葵扇 一枝 若㩼 錢? 葵扇壹枝若干錢 How much for a palm-leaf fan?
gi1 boih4gai5 zin5. ki poih-kâi tsînn 枝 八個 錢 壹枝捌個錢 Eight cash each.
zi2zuan3-si5 bho5 sêng1li2. tsí-tsùann-sî bô seng-lí 只匝時 無 生理 此近時無生理 My trade is very dull of late.
ning2-gai5 sêng1li2 hoh4riêg8. nín-kâi seng-lí hoh-ziêt 恁個 生理 好熱 恁個生理好𤍠 Your trade is pretty brisk.
si3gai5 ngeng5, non6sêg4 si3gai5 zin5. sì-kâi-ngûrn, nŏnn-sek sì-kâi tsînn 四個銀,兩式 四個 錢 四個銀。弍式。四個錢 Four dollars, twenty cents and four cash.
bêh4ngou6 gai5 zin5 peh-ngŏu kâi tsînn 百五 個 錢 百伍個錢 Hundred and fifty cash.
lag8geng1si3. lâk-kurn-si 六斤四 陸斤四 Six catties and four taels.
non6geng1 buan3. nŏnn-kurn-pùann 兩斤半 弍斤半 Two catties and a half.
le2 gi1 cing3 siam2. lúr ki tshìn siám 汝枝 秤 X 爾枝秤減 Your scale is not correct.
dêng2zian3, m7mon2 dêng2siam2. téng-tsiànn, m̄-mónn téng-siám 頂正,孬 頂X 頂正。不可頂減 Weigh properly, and don't cheat in weighing.
gai5ngeng5 kiêh8ke3 dao2zin5. kâi-ngûrn khiêh-khùr táu-tsînn 個銀 挈去 找錢 個銀携去找錢 Take the dollar and change it into cash.
gai5nêng5 m7gao3dang6, bho5 cig4ri7. kâi-ngûrn m̄-kàu-tãng, bô tshit-zī 個銀 唔夠重,無 七二 個銀不足重。無七弍 The dollar is short in weight, it's not 7 candareens and 2 mace.
lao7riêg8. lãu-ziêt. 鬧熱 鬧𤍠 A phrase used by customers or visitor on leaving the shop, which means may your shop be crowded with customers.