Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Nautical

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XIX. nautical.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
zung5 tsûn A boat.
huê2zung5 húe-tsûn 火船 A steamer.
huê2zung5gian2 húe-tsûn-kiánn 火船仔 A steam-launch.
iang5cia1 huê2zung5 iâng-chhia húe-tsûn 明車火船 A paddle steamer.
ziêng3zung1 chièn-tsûn 戰船 A war vessel.
gab4bang2 kap-pán 夾板 A sailing vessel.
iên5zung5 iênn-tsûn 洋船 A junk
ang5tao5zung5 âng-thâu-tsûn 紅頭船 A junk.
dou7zung5 tōu-tsûn 渡船 A passage boat.
zung5gian2 tsûn-kiánn 船仔 A sampan
dêg4go1tag4 tek-ko-that 竹篙噠 A sampan.
ziên2 chiénn An oar.
go3 To row.
ui5 A mast.
huên5ui5 hûenn-ûi 橫桅 A yard.
ui5dêng2 uî-téng 桅頂 Top of the mast.
pang5 phâng Sails.
tao5ge5 thâu-kûr 頭拒 Bowsprit.
soh4 soh Ropes.
dang5suan3 tâng-sùann 銅線 Wire.
dêng3 tèng An anchor.
tih4liêng7 thih-liēn 鐵鍊 Chains.
dêng3soh4 tèng-soh 椗索 Cable.
pa1dêng3 pha-tèng 下椗 To drop anchor.
kiêh8dêng3 khiêh-tèng 起椗 To weigh anchor.
dêng3 bhoi6ziah8 tèng bŏi-chiâh 椗袂食 Anchor does not take effect.
zui2gou2 tsúi-kóu 水鼓 A buoy.
zung5tao5 tsûn-thâu 船頭 Forecastle.
zung5ding3dang1 tsûn-tìn-tang 船中央 Midship.
zung5bhuê2 tsûn-búe 船尾 Stern.
zung5dêng2 tsûn-téng 船頂 Deck.
bha7li5 bā-lî 峇厘 A cabin.
ghêg8 gêk A ship's boat. (This word is derived from the [English] word gig.)
ing1dang5 in-tâng 烟筒 A funnel.
bi1 pi A whistle.
bung5bi1 pûn-pi 呠陂 To blow a whistle.
dian2 tiánn A boiler.
zui2ing1 tsúi-in 水烟 Steam.
zao3 tsàu Furnace.
ki2huê2 khí-húe 起火 To make a fire.
hian5 hiánn To burn; to boil as a large quantity of water.
hian5tou5tuan3 hiánn-thôu-thùann 燒塗炭 To burn coal.
hian5ca5 thânn-tshâ 燒柴 To burn fire wood.
iêh8gui2 iêh-kúi 藥鬼 Engine.
ling2 lín A wheel.
cia1 chhia A propeller.
pang2 pháng To propel.
kui1 iêh8gui2 khui iêk-kúi 開藥鬼 To start engine.
guên1 iêh8gui2 kuenn iêh-kúi 閉藥鬼 To stop engine.
dua6 tŭa A rudder.
liah8dua6 liâh-tŭa 掠舵 To steer.
di7dou5 tī-tôu 地圖 Maps.
hai2dou5 hái-tôu 海圖 Charts,
lo5gên1 lô-kenn 羅經 A compass.
coin1li2gian3 tshoinn-lí-kiànn 千里鏡 A telescope.
gi5 A flag.
liu7gi5 liū-kî 㨨旗 To hoist a flag
sêng1gi5 seng-kî 升旗 To hoist a flag.
gi5guan1 kî-kuann 旗杆 A flag-staff.
kui1pang5 khui-phâng 開帆 To unfurl sail.
siu1pang5 siu-phâng 收帆 To furl sail.
sai2 sái 使 To sail.
guê3pang5 kùe-phâng 過帆 To gybe.
huê2diên2 húe-tiénn 伙長 Captain
zung5zu2 tsûn-tsú 船主 Captain.
dua7huê2 tūa-húe 大伙 Chief mate.
ri7huê2 zī-húe 二伙 Second mate.
guang2iêh8gui2-gai5 nang5 kuán-iêh-kúi--kâi-nâng 管藥鬼個人 Engineer.
hian5huê2-gai5 nang5 hiânn-húe--kâi-nâng 燒火個人 Stoker.
liah8dua6 liáh-tũa 掠舵 Steersman
dai6gong1 tăi-kong 舵舡 Steersman.
zui2siu2 tsúi-siú 水手 Sailors.
gian1zung5nang5 kiânn-tsûn-náng 行船人 A sea-faring man.
cua7zui2 tshūa-tsúi 帶水 A pilot.
zung5 ain3gian5 tsûn àinn-kiànn 船要行 Ships leaving.
zung5 gian5-lo7 tsûn kiànn--lō 船行了 Ships have gone.
zung5 bhoi6 gian5 tsûn bŏi-kiânn 船袂行 Ships can't go.
zung5 kao1huang1 tsûn khau-huang 船敲風 Ships tacking.
zung5 kua7diêh8 ksûn khūa--tiêh 船擱着 Ships run aground.
zung5 buah8diou3 tsûn puâh-tiòu 船破 Ship-wreck.
zung5 siê1zuang6 diêh8 tsûn sie-tsuăng-tiêh 船相撞着 Ships come into collision with each other.
dim1 tim To sink.
pu5 phû To float.
kêh4 kheh Passengers.
cng1 tshng A hold.
huê3 hûe Cargo.
hê6huê3 hĕ-hùe 下貨 To ship cargo.
ki2huê3 khí-hùe 起貨 To discharge cargo.
zai3huê3 tsài-hùe 儎貨 To convey cargo.
gao3zai7 kàu-tsāi 到儎 (A ship) fully laden.
zêg8zai7 chêk-tsāi 壹儎 A load.
ua2zung5bin1 uá-tsûn-pinn 徛船邊 Go alongside the ship.
dig8tao3 tît-thàu 直透 To go direct without calling at any port.
gua1 kua To call at a port.
loh8zung5 lôh-tsûn 落船 To go on board.
ki2 khí To go on shore.
zung5zou1 tsûn-tsou 船租 Passage money or freight.
koi1 khoi A small river.
ho5 A large river.
hai2se6 hái-sŭr 海嶼 An island.
lao5zui2 hiong5 lâu-tsúi hiông 流水雄 Strong tide.
lao5zui2 bên5 lâu-tsúi pênn 流水平 Even tide.
sung6huang1 sŭn-huang 順風 Fair wind.
sung6lao5 sŭn-lâu 順流 Fair tide.
ngêg8huang1 ngêk-huang 逆風 Contrary wind.
ngêg8lao5 ngêk-lâu 逆流 Contrary tide.
tin1si5 ho2 thinn-sî hó 天時好 Fine settled weather.
tin1si5 m7mon2 thinn-sî m̄-mónn 天時不好 Bad weather.
tin1si5 ou1am3 thinn-sî ou-àm 天時烏暗 Weather black and dark.
dang1 tang East.
ai1 sai 西 West.
nam2 nám South.
bag4 pak North.