Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Medical

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XX. medical.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
sing1sên1 sin-senn 先生 A doctor.
ui1 ui To cure.
bên7 pēnn To be ill; sickness.
nang5 m7mon2 nâng m̄-mónn 人不好 Unwell.
pua3bên7 phùa-pēnn 抱病 To be very ill for a long period.
dih8lag8 tîh-lât 着力 To be very ill, almost dying.
ui1 bhoi6 ho2 ui bŏi-hó 醫袂好 Incurable.
ui1 oh4 ho2 ui oh-hó 醫難好 Difficult to cure.
oh4ui1 oh-ui 難醫 Difficult to cure.
iou2ho2 ióu-hó 畧好 Better
zuah8 tsuâh - Better.
cuang5ru2 tshuân-zú 全愈 Quite recovered.
dng6kui3 tn̆g-khùi 斷氣 To expire.
tao5kag4 tian3 thâu-khak thiànn 頭壳痛 Headache.
tao5kag4 hing1 thâu-khak hîn 頭壳眩 Headache.
nang5ruah8 nâng zuâh 人𤍠 Fever.
huag4siê1 huat-sie 發燒 Fever.
ui3cing3 uì-tshìn 畏冷 Ague.
huag4siê1 ui3cing3 huat-sie ùi-tshìn 發燒畏冷 Fever and ague.
dou3tian3 tóu-thiànn 肚痛 Stomachache.
tiu1tian3 thiu-thiànn 抽痛 Cramp.
tou3 thôu To vomit.
lao3sai2 làu-sái 瀉屎 Diarrhoea.
dou2lao3 tóu làu 肚瀉 Diarrhoea.
bang3ang5 pàng-àng 放血 Dysentery.
ti3ki3 thì-khì 滯氣 Dysentery.
li6cig4 lĭ-tsit 痢疾 Dysentery.
dou2siab4 tóu-siap 肚澁 Costiveness.
diêh8sua1 tiêh-sua 着痧 Colic.
sung1bên7 sùn-pēnn 損病 Consumption.
huang1tian3 huang-thiànn 瘋痛 Rheumatism.
sên1huang1 senn-huang 生瘋 Rheumatism.
siên1huang1 sienn-huang 傷風 To catch cold when ill, or just after being ill.
guan5diêh8 kûann--tiêh 寒着 To catch cold.
gam1tang5 kam-thâng 甘虫 Tape-worms.
gam1zêg4 kam-tsek 甘癪 Having tape-worms in the stomach.
cuang2 tshuán DIfficult respiration.
ga1sao3 ka-sàu 咬嗽 To cough.
dan3uê7 dêng5gu3 tànn-uē têng-kù 呾話重句 Stammering.
dua7zih8 tūa-tsîh 大舌 Stammering.
diou5 thiôu Pimples.
cng1 tshng Ulcers.
ti6 thĭ Piles.
goi3 kòi Itch.
ziên6 tsiĕnn Itchy.
pa6 phă A blister.
pog4pa6 phok-phă 起泡 To rise in blister.
zêng2 tséng Swelling.
m7zai1nang5 m̄-tsai-nâng 不知人 Fainting.
hing5 hîn Giddy.
hing5zung1 hîn-tsûn 眩船 Sea-sick.
ki3tian3 khí-thiànn 齒痛 Toothache.
tou3sia5 thòu-sià 吐瀉 Cholera.
gao5 a1niên5 gâu-a-niênn 賢亞娘 Small-pox.
cug4zu1 tshut-tsu 出珠 Small-pox.
ziah8dao7 tsiâh-tāu 食痘 Chicken pox.
cug4dao7 tshut-tāu 出痘 Chicken-pox.
zêng3zu1 tsèng-tsu 種珠 To vacinate.
ziah8muên5 tsiâh-mûenn 食粥 Measles.
dua7am6gui1 tūn-ăm-kui 大頸奎 Goitre.
liu5 liû Tumour.
nng2nin5 nńg-nînn 軟疕 Palsy.
guan3biêng1 kuàn-pien 痒癲 Palsy.
siou2 sióu Mad.
sim1sing5 m7dian7 sim-sîn m̄-tiānn 心神不定 Insane.
gong5 kòng Crazy.
bhui3 bùi Prickly head.
bui3 pùi - Prickly heat.
siêng1 sién Ringworm.
mag8 tian3 mâk--thiànn 目痛 Sore-eyes.
geng6si7 kŭrn-sī 近視 Near-sighted.
geng6ce3 kŭrn-tshùr - Near-sighted.
cên1mên5 tshenn-mênn 睛盲 Blind.
mag8ziu1huê1 mâk-tsiu-hue 眼睛灰 Dimness.
sia5mag8ziou2 siâ-mâk-tsióu 斜目 Squinting.
hin6lang5 hĭnn--lâng 耳聾 Deaf.
ê2 é Dumb.
kih4cui3 khih-tshùi 缺嘴 Hare-lip.
iê1gu1 ie-ku 腰龜 Humpback.
guai2ka1 kuái-kha 拐脚 Lame.
bang2ka1liam5 páng-kha-liâm. 枋脚䥥 Ulcerated leg.
min1ka1 minn-kha 縻脚 Ulcerated leg.
sên1muêh8 senn-muêh 生物 To have a disease.
sên1tuê5 senn-thûe 生㿗 To have a boil.
lang2 lâng Matter.
uê3 ⿸疒尉 To infect.
siên1hung2 sienn-hûn 傷痕 A scar.
gi3 A wart.
hou5sing1sai2gi3 hôu-sîn-sái-kì 侯蠅屎痣 A mole.
pua3siên3 phùa-siènn 破相 Deformed.
ung1ziang3 un-tsiàng 瘟疫 A plague.
tin1si5 cou1siab4 thinn-sî tshou-siap 天時粗澁 A plague.
pêng5ang1 phêng-an 平安 Peace.
iêh8duan1 iêh-tuann 藥單 A prescription.
iêh8hng1 iêh-hng 藥方 A prescription.
iêh8 iêh Medicine.
iêh8in1 iêh-ínn 藥丸 Pills.
go1iêh8 ko-iêh 膏藥 Ointment, plaster.
iêh8hung2 iêh-hún 藥粉 Powder, for taking.
iêh8bhuah8 iêh-buâh 藥末 Power, applying.
guan5iêh8 kûann-iêh 寒藥 Quinine.
ang5iêh8 âng-iêh 紅藥 Pain-killer.
goi2hung1in5 kói-hun-înn 戒芬丸 “Stop-opium” pills.
bi1muân5iu5 pi-mûann-iû 卑蔴油 Castor oil.
ziah8sia3 tsiâh-sià 食瀉 To take an aperient.
sia3 sià To purge.
ziah8si2nang5 tsiâh-sí-nâng 食死人 Poison.
bng7liab8 pn̄g-liâp 飯粒 Poultice.
bo3ho3iu5 pô-hò-iû 薄荷油 Peppermint.
dag8 tâk Poisonous, as snakes.
ziah8liang5 tsiâh-liâng 食凉 To take something cooling.
ziah8bou2 tsiâh-póu 食補 To take something very strenghtening as gin-seng, deer horn, &c.
u6bou2 ŭ-póu 有補 Nutritious.
dah4 tah To apply, as a poultice, plaster &c.
bhuah4 buah To apply, as iodine, oinment &c.
ziah4iêh8 tsiâh-iêh 食藥 To take medicine.
goig2iêh8 kói-iêh 解藥 To act as an antidote.
zêg8tiab4 tsêk-thiap 壹帖 A dose, (as of Chinese medicine.)
zêg8rig8 ziah8san1dng3. tsêk-zít tsiâh-sann-tǹg 壹日食三餐 To be taken three times a day.
kang1sim1dou2 ziah8. khang-sim-tóu tsiâh 空心肚食 To be taken when the stomach is empty.
bhuê7ziah8 soin1ziah8. būe-tsiâh soinn-tsiâh 未食先食 To be taken before meals.