Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Judicial

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXII. judicial.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
tai5nang5 thâi-nâng 殺人 Murder,
gê2ciu2big4 ké-tshiú-pit 假手筆 Forgery, of another's name,
gê2ing3 ké-ìn 假印 Forgery of seal,
bang3huê2 pàng-húe 放火 Arson,
bag4go1guê2, ciên2bag4 pak-ko-kúe, tshiénn-pak 搶刧 搶剝 Robbery,
ze6zin6 tsŭr-tsĭn 自盡 Suicide,
diou3am6 tiòu-ăm 吊頸 Suicide by hanging,
zo3cag8 tsò-tshât 做賊 Theft,
dim5sing3 tîm-sìn 沉信 Breach of trust,
sig4sing3 sit-sìn 失信 Breach of faith,
lao2nang5, piêng3nang5 láu-nâng, phièn-nâng 拐人 騙人 Cheating,
siên1nang5 sienn-nâng 傷人 Causing hurt,
pah4nang5 phah-nâng 打人 Assault,
ziah8ziu2zui2 tsiâh-tsiú-tsùi 食酒醉 Drunkenness,
siê1pah4 sie-phah 相打 Fighting,
siê1mên7 sie-mēnn 相罵 Quarrelling,
cng3 tshǹg Stab, to,
ciên2 tshiénn Rob, to, Snatch, to,
tao1kiêh8 thau-khiêh 偷盜 Steal, to,
cag8 tshât Thief, a,
hai2cag8 hái-tshât 海賊 Pirate, a,
nguang5go3 nguân-kò 原告 Prosecutor,
bi6go3 pĭ-kò 被告 Accused,
gang1zêng3 kan-tsèng 干証 Witness, a,
cing1mag8 toin2gin3 tshin-mâk thóinn-kìnn 親目看見 Eye-witness, an,
sim2, poin7 sím, phōinn 審 辦 Try, (a case)
mêng5bêh8 mêng-pêh 明白 Clear,
kao2mng7 kháu-mn̄g 考問 Examine, to,
kao2gêng1 kháu-keng 口供 Evidence,
gi3kao2gêng1 kì-kháu-keng 記口供 Evidence to take down,
kao2gêng1 siang1hua5 kháu-keng siang-hûa 口供相和 Evidence, corroborated,
kao2gêng1 siang1huang2 kháu-keng siang-huán 口供相反 Evidence, contradicted,
su3lai5 sú--lâi 訴來 Statement, make your,
ain3su3 aìnn-sù 要訴 Statement, wish to make,
iong5su3 iông-sù 容訴 Statement, allow to make
u6zuê6 ũ-tsŭe 有罪 Guilty,
bho5zuê6 bô-tsŭe 無罪 Innocent,
dian7zuê6 tiānn-tsŭe 定罪 Condemn,
dian7si2 zuê6 tiānn-sí tsŭe 定死罪 Condemn, to death,
huag8 huât Punish, to,
huag8ngeng5 huât-ngûrn 罰銀 Fine, to,
pah4 ka1cng1boin2 phah kha-tshng-póinn 打屁股板 Flogging, on buttocks,
pah4 tiam2tiam2 phah thiám-thiám 打重重 Flog severely,
liu5si2 liû-sí 絞死 Strangle to death,
zam2tao5 tsám-thâu 斬頭 Behead, to,
gim3gam1, siu1gam1 kìm-kam, siu-kam 禁獄 收監 Imprison, to,
gam1 kam Prison, a,
gim3zi2 kìm-tsí 禁子 Prison keeper,
huam6ring5 huăm-zîn 犯人 Prisoner, a,
ciou5têng5 tshiôu-thêng 朝廷 Government,
lug8 lût Law,
huang5di3 huâng-tì 皇帝 Emperor,
huang5hou6 uâng-hŏu 皇后 Empress,
tai3ze2 thài-tsúr 太子 Prince,
gong1zu2 kong-tsúr 公主 Princess,
uang5 uâng King,
uang5hou6 ûang-hŏu 王后 Queen,
zai2siang3 tsái-siàng 宰相 Prime minister,
dai6cing1 tăi-tshin 太臣 Statesman,
zong2dog4 tsóng-tok 總督 Viceroy, or Governor-General of a province,
bhu2in7 bú-īnn 撫院 Lieut. Governor of a province,
ang3cag4 àn-tshat 按察 Judge of a province,
dao6tai5 tău-thâi 道臺 Tao-t'ai,
kim1cê1 khim-tshe 欽差 Ambassador,
cuang5kuang5 tshuân-khuân 全權 Plenipotentiary,
nian2se7hu2 niánn-sūr-hú 領事府 Consul,
guan1hu2 kuann-hú 官府 Mandarin,
bhung5guan1 bûn-kuann 文官 Mandarin, civil,
bhu2guan1 bú-kuann 武官 Mandarin, military,
dua7guan1 tūa-kuann 大官 Mandarin, high rank,
soi3guan1 sòi-kuann 小官 Mandarin, low rank,
guin7guan1 kūinn-kuann 縣官 Magistrate, district,
tou2pou2si1 thôu-phóu-si 巡檢司 Magistrate, town,
a1zong2, cê1hiah8 a-tsóng, tshe-hiâh 亞總 差役 Policeman, a,
liah8 liâh Arrest, to,
gim3 kìm Lock up, to,
gê5mng5 gê-mn̂g 衙門 Yamen,
dng5, gong1dng5 tn̂g, kong-tn̂g 堂 公堂 Court,
zo6dng5 tsŏ-tn̂g 坐堂 Sit, on bench,
to3dng5 thó-tn̂g 退堂 Retire, to,
cug4ciam1 tshut-tshiam 出簽 Warrant, to issue,
cug4piê3 tshut-phiè 出票 Summons, to issue
go3 Prosecute, to,
kai1bang3 khai-pàng 開放 Withdraw, to,
bhu7lua7, uang2kug4 bū-lūa, uáng-khut 誣賴 枉屈 Accuse falsely,
rib8dian5, rib8bing2 zíp-tiânn, zíp-pín 入呈 入禀 Petition, to send in,
lao6ia5, tai3ia5 lău-iâ, thài-iâ 老爺 太爺 Your Worship,
dai6ring5 tăi-zîn 大人 Your Excellency,
gao1sêng1 kau-seng 高陞 Promote, to,
gang3kib4 kàng-khip 降級 Degrade, to,
ba6zêh4, lug4diou7 pă-tseh, lut-tiōu 黜職 黜丢 Dismiss, to,
siêg4lib8 siet-lîp 設立 Appoint, to,
zêh4rim6 tseh-zĭm 職位 Appointment, an,
uan3, uan3gian6 uànn, uànn-kiănn 案 案件 Case, a,
pah4guan1si2, siê1go3 phah-kuann-si, sie-kõ 打官司 相告 Case, to have it tried,
go3ian5 kõ-iânn 告贏 Case, to win,
go3su1 kò-su 告輸 Case, to lose,
bang3 pàng Discharge, (a case)
sai2êng7 sái-ēng 使用 Bribe, to,
siu6iu6 siŭ-iŭ 受賄 Bribe, to receive
am3zên6 àm-tsĕnn 暗靜 Private,
zêg4ag4 tsek-ak 積惡 Cruel,
hiou1sim1 hiou-sim 僥心 Bad-hearted,
ho2sim1 hó-sim 好心 Good-hearted,
bo3ciu5 pò-tshiû 報仇 Revenge, to
gong1dao7 kong-tãu 公道 Just,
m7gong1dao6 m̄-kong-tău 不公道 Unjust,
sig4uê7dan3 sít-uē tànn 實話呾 Truth, speak the,
huê1nioun1 hue-niounn 巧語 Lie, to,
ziu1zua7 tsiù-tsūa 發誓 Swear, to,
ring7zuê6, ring7co3 zīn-tsŭe, zīn-tshò 認罪 認錯 Plead guilty,
ziê3lug8 tsiè-lût 照律 According to law,
ngêg8lug8 ngêk-lût 逆律 Against the law,
huam6lug8 huăm-lût 犯律 Break the law,