Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Hostilities

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXIII. hostilities.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
nguang5suê3 nguân-sùe 元帥 Commander-in-chief,
ziang3gung1 tsiàng-kun 將軍 General,
zui2se1 ti5dog4 tsúi-sṳ thî-tok 水師提督 Admiral,
bhu2guan1 bú-kuann 武官 Officers,
bian1, ion2ziang3 piann, ióng-tsiàng 兵  勇壯 Soldiers,
bhê2bian1 bé-piann 馬兵 Cavalry,
cao1liêng7 tshau-liēn 操練 Drill, to,
liêng7 liēn Practise, to,
lêng6 lĕng Command, a,
mêng6 mĕng Command, to,
guang2 kuán Command, rule over,
gê1huê2 ke-húe 軍火 Weapon,
giam3 kiàm Sword, a,
cêng3 tshèng Gun, a,
dua7cêng3, gong3 tūa-tshèng, kòng 大銃 𨫋 Gun, large,
pah4cêng3 phah-tshèng 打銃 Gun, to fire,
cêng3iêh8 tshèng-iêh 銃藥 Gun-powder,
cêng3zi2 tshèng-tsí 銃子 Shots,
tai5, ziêng3 thâi, tsièn 刣 戰 Fight, to,
bhu7 Bombard, to,
zing3 tsìn Advance, to,
to3 thò 退 Retreat, to,
ui5 Surround, to,
uang1ciu5 uan-tshiû 寃仇 Enemy,
zin3 tsìnn Arrow,
sia6zin3 siă-tsînn 射箭 Arrow, to shoot,
biê1 pie Spear,
ding5bai2 tîn-pâi 藤牌 Shield,
gian5 kiânn Travel,
bao1go2, hêng5li2 pau-kó, hêng-lí 包槁  行李 Baggage,
ian5buan5 iânn-pûann 營盤 Camp,
cang3ian5 tshàng-iânn 創營 Encamp,
siê1tai5, gao1ziên3 sie-thâi, kau-tsièn 相刣  交戰 War, a,
tai5ian5, ziên3ian5 thâi-iânn, tsièn-iânn 刣羸  戰羸 Victory, gain a,
tai5su1, ziên3su1 thâi-su, tsièn-su 刣輸  戰輸 Victory, lose a,
dig8 tît Settle, to,
buê5 pûe Indemnify, to,
hua5 hûa Reconcile, to,
gian5hua5 kiânn-hûa 行和 Negotiations, for peace,