Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Commercial-Miscellaneous Articles

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Miscellaneous Articles.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
zua2huê1 tsúa-hue 紙花 Artificial flowers.
dêg4ki3 tek-khì 竹器 Bamboo ware.
lao2zi2 láu-tsí 荖枳 Betel nuts.
lao2hiêh8 láu-hiêh 荖葉 Betel leaves.
iêng3 ièn Birdnests.
iêng3o1 ieǹ-o 燕窩 Birdnests.
dêg4pao3 tek-phâu 竹跑 Bombs.
ziên1lo2 tsienn-ló 樟栳 Camphor.
ziên1ca5 tsienn-tshâ 樟柴 Camphor.
pang5bou3 phâng-pòu 帆布 Canvas.
gui3puê5 kùi-phûe 桂皮 Cassia.
le6song3hung1 lŭr-sòng-hun 呂宋煙 Cigar, Manila.
zu1sa1 tsu-sa 硃砂 Cinnabar.
zang1 tsang Coir.
muêh8ziah8 muêh-tsiâh 物食 Confections.
siêng1hu5 sien-hû 仙瑚 Coral.
sang1hu5 san-hû 珊瑚 Coral.
min5 mînn Cotton.
ghu5ng5 gû-n̂g 牛黃 Cow bezoar.
hui5 hûi 𦈢 China.
pong3piê6 phòng-phiĕ 火炮 Crackers.
dêg8rong5 têk-zông 鹿茸 Deer horn.
sêg4liou7 sek-liōu 色料 Dye.
ou1bhag8 ou-bâk 烏墨 Ebony.
ciên6ghê5 tshiĕnn-gê 象牙 Elephant's teeth.
mon5sin3 mônn-sînn 毛扇 Fans, feather.
hao5kag4sin3 hâu-khak-sînn 鱟壳扇 Fans, cloth.
guê5sin3 kûe-sînn 葵扇 Fans, palm-leaf.
tig4to5muêh8 thih-thô-muêh 玩物 Fancy articles.
goi1mon5coin2 koi-mônn-tshóinn 雞毛筅 Feather-duster.
he5dou6 hûr-tŏu 魚肚 Fishmaws.
he5piê6 hûr-phiĕ 魚膘 Fishmaws.
gam1big8 kam-bît 甘蜜 Gambier.
ring5siam1 zîn-siam 人參 Gin-seng.
gao1li5 kau-lî 高麗 Gin-seng.
bo1li5 po-lî 玻璃 Glass.
bo1li5ki3 po-lî-khì 玻璃器 Glass ware.
ga1 ka Glue.
ciu7nin5 tshiū-nînn 樹泥 Gutta percha.
ziêh8go1 tsiêh-ko 石羔 Gypsum.
muan5puê5 mûann-phûe 蔴皮 Hemp.
ghu5puê5 gû-phûe 牛皮 Hides, buffalo.
big8 bît Honey.
ghu5gag4 gû-kak 牛角 Horns, buffalo.
cên1 tshenn Indigo, plants.
doin7 tōinn 靛水 Indigo, liquid.
he5ga1 hûr-ka 魚膠 Isinglass.
ghê5 Ivory.
hiên1 hienn Joss-sticks.
cag4ki3 tshat-khì 漆器 Lacquered ware.
dêng1nang5 teng-nâng 燈籠 Lantern, paper.
puê5 phûe Leather.
gam1cao3 kam-tsháu 甘草 Liquorice.
o5kag4gian2 ô-khak-kiànn 蠔壳鏡 Mother-of-pearl.
dao7iu5 tāu-iû 荳油 Oil, pea.
iu5zua2 iû-tsúa 油紙 Oil-paper.
zu1 tsu Pearl.
o5zu1 ô-tsu 蠔珠 Pearl.
bang1 pang Planks.
liu7ngeng5ki3 liū-ngûrn-khì 鑲銀器 Plated ware, silver.
liu7gim1ki3 liū-kim-khì 鑲金器 Plated ware, gold.
ding5 tîn Rattan.
dua7ng5 tūa-n̂g 大黃 Rhubarb.
huê2suh8 húe-sûh 火箭 Rockets.
hiên1ca5 hionn-tshâ 香柴 Sandal-wood.
iêng3cai3 ièn-tshài 燕菜 Seaweeds.
he5sig8 hûr-sít 魚翅 Shark-fins.
lo5 Shells.
pin7hung1 phīnn-hun 鼻烟 Snuff.
zua2bhuê5 tsúa-bûe 紙煤 Spill.
bêh8tng5 pêh-thn̂g 白糖 Sugar, white.
ciah4tng5 tshiah-thn̂g 赤糖 Sugar, brown.
ou1tng5 ou-thn̂g 烏糖 Sugar, black.
iu5 Tallow.
dua7ca5 tūa-tshâ 大柴 Timber.
sam1 sam Timber, light.
puê5siên1 phûe-sienn 皮箱 Trunks, leather.
cai3bou2 tshài-póu 菜脯 Turnips, salted.
soh4gian2 soh-kiánn 索子 Twine.
ngeng5zu1 ngûrn-tsu 銀硃 Vermilion.
ng5lah8 n̂g-lâh 黃蜡 Wax, bees, yellow.
bêh8lah8 pêh-lâh 白蜡 Wax, insect, white.
iên5mon5 iênn-mônn 羊毛 Wool.
pan3ca5 phànn-tshâ 冇柴 Wood, light.
doin8ca5 tōinn-tshâ 𠕇柴 Wood, hard.