Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Commercial-Accounts

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Accounts.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
siou3 siòu An account.
siou3bhag8 siòu-bâk 數目 An account.
siou3pou6 siòu-phŏu 數簿 An account book.
rig8dog8 zît-tôk 日逐 A rough-day book.
rig8cêng1 zît-tsheng 日清 A day-book.
zong2pou6 tsóng-phŏu 總簿 A ledger.
lai5uang2 lâi-uáng 來往 A ledger.
gui1nguang5 kui-nguân 歸原 A stock ledger.
sng3 sǹg 𮅕 To count.
sng3siou3 sńg-siòu 𮅕數 To make up accounts.
siu1siou3 siu-siòu 收數 To collect accounts.
ab4siou3 ap-siòu 押數 To balance accounts between two persons.
ming7huê6 mīn-hŭe 面會 To meet together (so as to see if the accounts of each other correspond.)
kou1siou3 khou-siòu 䰗數 Closed accounts.
siou3uang5 siòu uân 數完 Accounts paid up.
siou3hoin5cêng1 siòu hôinn-tsheng 數還清 Accounts paid up.
goi3gang7 kòi-kāng 計共 Amount.
lai5ngeng5 lái-ngûrn 來銀 Received to account.
di2de5ao6 gag4kiam3 tí-tûr-aŭ kat-khiàm 抵除後結欠 Balance due.
gi3siou3 kì-siòu 記數 To enter in account.
ziên6siou3 tsiĕnn-siòu 上數 To enter in account.
buan5siou3 pûann-siòu 盤數 To transfer account.
duan1 tuann A bill.
kui1duan1 khui-tuann 開單 To make out an account.
siu1duan1 siu-tuann 收單 A receipt.
uêh8huê1ho7 uêh-hue-hō 畫花號 To sign.
ciam1mian5 tshiam-miânn 簽名 To sign.
ing3 ìn A seal.
ing3sêg4 ìn-sek 印色 Cotton waste soaked with red colour to stamp with.
kab4ing3 khap-ìn 盖印 To seal.
cao1 tshau To copy.
dui3 tùi To make reference, tas to a book or bill.
rig8zi2 zít-tsí 日子 Dates.
sng3buan5 sǹg-pûann 𮅕盤 Abacus.
ka3sng3buan5 khà-sǹg-pûann 扣𮅕盤 To reckon on the abacus.
giah4sng3buan5 kiah-sǹg-pûann 籜𮅕盤 To reckon on the abacus.
sng3bhua5 sǹg-bûa 𮅕總 To add.
de5 tûr To subtract.
sêng5 sêng To multiply.
bung1 pun To divide.
cai5hu3 tshâi-hù 財副 A clerk.
dua7cai5hu3 tūa-tshái-hù 大財副 A chief clerk.
ziang2guin7 tsiáng-kūinn 掌櫃 A cashier.
siu1siou3 siu-siòu 收數 A bill-collector.