Handbook of the Swatow Vernacular modernized/Commercial-A List of Words Used in Commerce

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

A List of words used in Commerce.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
cug4ri7bêh8 tshut-zī-pêh 出字白 Advertise, to,
hab8dang5 hâp-tâng 合同 Agreement, an,
zo3hab8dang5, hab8iêh4 tsò-hâp-tâng, hâp-ieh 做合同  合約 Agreement, make an,
gong1cing1 kong-tshin 公親 Arbitrator, an,
zo3gong1cing1 tsò-kong-tshin 做公親 Arbitrate, to,
ri7ciu2 zī-tshiú 次手 Assistant, an,
ka3loi7long1 khà-lōi-long 和黎郞 Auction,
kung2 khún Bale, a,
huê3uan7huê3 hùe uānn hùe 貨換貨 Barter, to,
nam2zai7ri7 nám-tsāi-zī 攬儎字 Bill of lading,
pah4kang1 phah-khang 打空 Broker, a,
bao1 pau Bundle, a,
se7, sêng1li2 sūr, seng-lí 事  生理 Business,
m7oin5, se7zoi7 m̄-ôinn, sūr tsōi 不暇  事多 Busy,
huê3 hùe Cargo,
tang2 tháng Cask, a,
pêng5duan1 phêng-tuann 憑單 Certificate, a,
bag8zung5 pâk-tsûn 縛船 Charter a ship,
bag8zung5-gai5 ri7 pâk-tsûn kâi-zī 縛船之字 Charter bond,
cuah4 tshuah Cheat, in commerce,
siên1 sienn Chest, a,
ri7ho7 zī-hō 字號 Chop, a,
sêng1li2 seng-lí 生理 Commerce,
suê3bhu6si1 sùe-bŭ-si 稅務司 Commissioner of Customs,
huê3 hùe Commodity,
gao1cai3guang2 kau-tshài-kuán 高菜館 Compradore,
cong1gong1 tshong-kong 充公 Confiscate, to,
zung5gua1hang5 tsûn kua hâng 船倚行 Consign a vessel,
hab8dang5 háp-táng 合約 Contract,
boi1sing3 phoi-sìn 批信 Correspondence,
coin1li2bhê2, zao2bhung5ze1 tshoinn lí-bé, tsáu-bûn-tsur 千里馬  走文書 Courier,
bhoi2kêh4, gao1guang1-gai5 nang5 bói-kheh, kau-kuan--kâi-nâng 買客  交易之人 Customer,
cuah4 tshuah Defraud,
tiab4guê3hang6-gai5 ngeng5 thiap-kùe-hăng kâi-ngûrn 貼過限之銀 Demurrage,
tiah4huê2gi3 thiah-húe-kì 拆夥記 Dissolve partnership,
hiang3 hiàng Duty, (Customs,)
kiêh4hiang3 khieh-hiàng 携餉 Duty, to collect,
lab8hiang3 lâp-hiàng 納餉 Duty, to pay,
zao2hiang3 tsáu-hiàng 走餉 Duty, to avoid,
tao5lou7, se7 thâu-lōu, sūr 頭路 事 Employment,
suan3ngiab8 súann-ngiâp 產業 Estate, (lands and houses,)
gê1huê2 ke-húe 家伙 Estate, (properties of all kinds,)
gou2gê3, bang7 kóu-kè, pān 估價 酌 Estimate, to,
cê5toin2 tshê-thóinn 查看 Examine, to,
bai2 pái Exhibit, to, (goods,)
gui1zai6 kùi-tsăi 盡貴 Exorbitant price,
cug4kao2huê3 tshut-kháu-hùe 出口貨 Exports,
bag8 pâk Farm, to,
zang3bang5 tsàn-páng 棧房 Godown, a,
gou3 kòu Hire, to,
hang5 hâng Hong, a,
cu3suê3 tshu-sùe 厝稅 House rent,
rib4kao2huê3 zíp-kháu-hùe 入口貨 Imports,
lai5uang2 lái-uáng 來往 Intercourse,
huê3duan1 hùe-tuann 貨單 Invoice of goods,
bhê2tao5 bé-thâu 馬頭 Jetty, a,
cu3zu2 tshù-tsú 厝主 Landlord,
zou1 tsou Lease, to,
oin1 oinn Leisure,
poi1, sing3 phoi, sìn 批 信 Letter, a,
zou2gê1sing3 tsóu-ke-sìn 祖家信 Mail (from Europe,)
li2, poin7 lí, phōinn 理 辨 Manage, to,
gê1diên5 ke-tiénn 家長 Manager,
bo3hiang3duan1 pò-hiàng-tuann 報餉單 Manifest, ship's,
goi1ci6 koi-tshĭ 街市 Market, (street,)
hang5cêng5 háng-tshêng 行情 Market price,
huê3 hùe Merchandise,
kêh4siang1 kheh-siang 客商 Merchant, a,
lang5sang1, cam3cui3 lân-san, tshàm-tshùi 零些  微末 Miscellaneous,
guêh8guêh8 guêh-guêh 月月 Monthly,
sing1bhung6, siê2sig4 sin-bŭn, sié-sit 新聞  消息 News,
sing1bhung6zua2 sin-bŭn-tsúa 新聞紙 Newspaper,
pou6gian2 phŏu-kiánn 簿仔 Note-book,
tong1zai1 thong-tsai 通知 Notify, to,
cug4 tshut Offer, (to make an,)
gia3ke3bhoi2 kià-khùr-bói 寄出買 Order, to, (goods,)
ngeng5duan1 ngûrn-tuann 銀單 Order, money,
bao1 pau Package, a,
huê2gi3 húe-kì 夥記 Partner, a,
lou7piê3 lōu-phiè 路票 Passport, a,
ziu2zin5 tsiú-tsînn 酒錢 Postage,
bhoi2, gao1guang1 bói, kau-kuan 買  交易 Purchase, to,
pah4pou3 phah-phòu 打舖 Purchase stock in trade,
ciam1mian5 tshiam-miânn 簽名 Register, to,
lang5sang1bhoi7 lân-san-bōi 零些賣 Retail, to,
co2go2 tshó-kó 草稿 Rough draft,
gang1ze1 kang-tsur 工資 Salary,
ain3bhoi6-gai5 aînn-bōi--kâi 要賣個 Sale, for,
bhoi6siou1 bŏi-siou 袂消 Sale, no,
bang7tao5, bang7 pān-thâu, pān 辦頭 辦 Sample,
bhoi7 bōi Sell, to,
pou3pah4-keg4nang5 phòu phah--khurk-náng 舖打與人 Sell, stock in trade,
hung7 hūn Share, a,
pou3 phòu Shop, a,
cai5zu2 tshâi-tsú 財主 Shop, proprietor of,
pou3tao5 phòu-thâu 鋪頭 Shops, respectable,
ziê1bai5 tsie-pâi 招牌 Sign-board, a,
diêng6bo3suan7 tiĕn-pò-sùann 電報線 Telegraph, line,
diêng6bo3 tiĕn-pò 電報 Telegram
sêng1li2 seng-lí 生理 Trade, a,
sêng1li2riêg8 seng-lí ziét 生理鬧 Trade, brisk,
bho5sêng1li2 bô-seng-lí 無生理 Trade, dull,
sêng1li2nang5 seng-lí-nâng 生理人 Tradesman, a,
gao1gua3, bhoi2bhoi7 kau-kùa, bói-bōi 交掛  買賣 Transaction, business,
bhoi7pin1nang5 bōi-phinn--nâng 賣平伊人 Undersell, to,
oh4tang3 oh-thàn 難贃 Unprofitable,
gang1zin5 kang-tsînn 工錢 Wages,
bhoi2ziên7buan5 bói-tsiēnn-pûann 買上盤 Wholesale, buy,
bhoi7ziên7buan5 bōi-tsiēnn-pûann 賣上盤 Wholesale, sell,
zo3ziên7buan5 tsò-tsiēnn-pûann 做上盤 Wholesale trade,