Handbook of the Swatow Vernacular modernized/A List of Animals and Birds

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXVI. a list of animals and birds.[edit | edit source]

Pêng'im TL Characters English
sai1 sai Lion,
houn2, lao6houn2 hóunn, lău-hóunn 虎 老虎 Tiger,
ciên6 tshiĕnn Elephant,
sai1ghu5 sai-gû 犀牛 Rhinoceros,
loh8toh8 lóh-thôh 駱駝 Camel,
le5, lo5 lûr, lô 驪 騾 Ass,
dêg8 têk 鹿 Deer,
cai5lang5 tshâi-lâng 豺狼 Wolf,
hou6lai5 hŏu-lâi 狐狸 Fox,
zua5 tsûa Snake,
gao5 kâu Monkey,
suan1nang5 suann-nâng 山人 Orang-outang,
him1 him Bear,
kong2ciêh4 khóng-tshieh 孔雀 Peacock,
suan1goi1 suann-koi 山雞 Pheasant,
hong6 hŏng Phoenix,
lêng5 lêng Dragon,
ziou2 tsióu Bird,
êng1go1 eng-ko 鸚哥 Parrot,
êng1bo1 eng-pô 鸚婆 Hawk,
hoh8, bêh8liou7si1 hôh, pêh-liōu-si 鶴  白鷺𮈔 Stork,
ziêh8ce2 tsiêh-tshúr 石鬣 Rabbit,
muan5ziah4ziou2 mûann-tsiah-tsióu Sparrow,
hung2ziou2 hún-tsióu 粉鳥 Pigeon,
bhuê2iah8 búe-iâh 蝴蝶 Butterfly,
sua1mên1 sua-menn 沙𧋎 Dragon-fly,
cao2mên2 tsháu-ménn 草蟒 Grasshopper,
pang1 phang Bee,
zui2ghu5 tsúi-gû 水牛 Buffalo,
ghu5 Cow,
min2iên5 mînn-iênn 麋羊 Sheep,
suan1iên5 suann-iênn 山羊 Goat,
bhê2 Horse,
de1 tur Pig,
gao2 káu Dog,
ngiou1 ngiou Cat,
ngiou2ce2 ngióu-tshúr 貓鬣 Rat,
gê1gang1 gê-kang 蜈蚣 Centipede,
zui2goi1 tsúi-koi 水雞 Frog,
gab4bo5 kap-pô 蛤婆 Toad,
ga1zuah8 ka-tsuâh 膠賊 Cockroach,
zin5lêng5 tsînn-lêng 蠐龍 Lizard,
bhê2lêng5kia5 bé-lêng-khiâ 螳螂 Spider, large,
di1du1 ti-tu 蜘蛛 Spider, little,
hou5sing5 hôu-sîn 蝴蠅 Fly,
mang2 máng Mosquito,
bhung1 bun Gnat,
tang5 thâng Worm,
cêh4he5 tsheh-hûr 册魚 Worm, in books.
hia7 hiā Ant,
ga1zao2 ka-tsáu Flea,
sag4 sat Louse,