Electronics Fundamentals/Transistor Circuit

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Configuration[edit]

Transistor amplifier blocked emitor.svg

Analysis[edit]

V_B = V_i \frac {R_2} {R_2 + R_1}
V_E = V_B - 0.7 = V_B
I_E = \frac {V_E} {R_4} = \frac {V_B} {R_4}
I_C = I_E
V_C = I_C R_4
V_C = V_i [1 -  (\frac {R_3} {R_4})(\frac {R_2}{R_2 + R_1})]


  • Khi R3 = Khi R4
V_C = V_i (1 - \frac {R_2}{R_2 + R_1})
V_C = 0 khi R2 >> R1
V_C = 1 khi R2 = 0

Trăng si tơ hoạt động như Công Tắc Điện Tử . Công tắc đóng khi R2 = 0 . Công tắc mở khi R2 >> R1


  • Khi R2 >> R1
V_C = V_i (1 - \frac{R_3}{R_4})
V_C = 0 khi R3 = R4
V_C = 1 khi R3 = 0
V_C = -1 khi R3 = 2R3
V_C = - n khi R3 = (n+1)R3

Trăng si tơ hoạt động như Khuếch Đại Điện Âm . Với Khuếch đại n R3 = (n=1) R4

Summary[edit]

V_C = V_i [1 -  (\frac {R_3} {R_4})(\frac {R_2}{R_2 + R_1})]
  • Khi R2 >> R1 then
V_C = V_i (1 - \frac{R_3}{R_4})
V_C = - n khi R3 = (n+1)R3

Transistor operates as Inverting amplifier

  • Khi R3 = Khi R4, then
V_C = V_i (1 - \frac{R_3}{R_4})
V_C = 0 khi R2 >> R1
V_C = 1 khi R2 = 0

Transistor operates as a closed switch when R2 >> R1 as a opened switch when R2 = 0