Electronics/Electronics Formulas/Flip Flop

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Mạch Điện NOR[edit]

RS Flip-flop (NOR).svg
Q = NOT of R + Q_
Q_ = NOT of S + Q
R S Q Q_
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 X X

Mạch điện trên có khả năng đổi trạng thái Set hay Reset và giử trạng thái

01 Set
10 Reset
00 Giử

Mạch Điện NAND[edit]

SR Flip-flop Diagram.svg
Q = NOT of R + Q_
Q_ = NOT of S + Q
R S Q Q_
0 0 X X
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0

Mạch điện trên có khả năng đổi trạng thái Set hay Reset và giử trạng thái

01 Set
10 Reset
11 Giử