Category:User vi

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

This category sorts Vietnamese users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|vi|N}}
vi-N Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
1 = native
{{user language|vi|4}}
vi-4 Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.
2 = nearly native
{{user language|vi|3}}
vi-3 Thành viên này sử dụng tiếng Việt một cách thông thạo.
3 = fluent
{{user language|vi|2}}
vi-2 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.
4 = intermediate
{{user language|vi|1}}
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
5 = basic
{{user language|vi|0}}
vi-0 Thành viên này không biết đọc và ghi tiếng Việt.
(not included)