Bengali/Conjuncts

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Bengali is full of conjunct consonants. Here are some of them:

ক্ক kkô ক্ট kṭô ক্ত ktô ক্ব kbô ক্ম kmô ক্র krô ক্ল klô ক্ষ kṣô ক্ষ্ম kṣmô
ক্স ksô গ্ধ gdhô গ্ন gnô গ্ব gbô গ্ম gmô গ্ল glô ঘ্ন ghnô ঙ্ক ṅkô ঙ্ক্ষ ṅkṣô
ঙ্থ ṅthô ঙ্গ ṅgô ঙ্ঘ ṅghô ঙ্ম ṅmô চ্ছ cchô চ্ছ্ব cchbô চ্ঞ cñô জ্জ jjô জ্জ্ব jjbô
জ্ঝ jjhô জ্ঞ jñô জ্ব jbô ঞ্চ ñcô ঞ্ছ ñchô ঞ্ঝ ñjhô ট্ট ṭṭô ট্ব ṭbô ণ্ট ṇṭô
ণ্ঠ ṇṭhô ণ্ড ṇḍô ণ্ণ ṇṇô ণ্ম ṇmô ত্ত ttô ত্ত্ব ttbô ত্থ tthô ত্ন tnô ত্ব tbô
ত্ম tmô ত্র trô দ্দ ddô দ্ধ ddhô দ্ব dbô দ্ভ্র dbhrô ন্ট nṭô ন্ড nḍô ন্ত ntô
ন্ত্ব ntbô ন্ত্র ntrô ন্দ ndô ন্ধ ndhô ন্ন nnô ন্ব nbô ন্স nsô প্ট pṭô প্ত ptô
প্ন pnô প্প ppô প্ল plô প্স psô ফ্ল phlô ভ্র bhrô ভ্ল bhlô ম্ন mnô ম্ফ mphô
ম্ব mbô ম্ল mlô ল্ট lṭô ল্ড lḍô ল্ব lbô ল্ল llô শ্চ shchô ষ্ক ṣkô ষ্ট ṣṭô
ষ্ণ ṣṇô স্ক্র skrô স্ত stô স্ত্র strô স্ব sbô হ্ন hnô হ্ম hmô হ্ব hbô হ্ল hlô


The best way to learn conjuncts is to actually read them in the context of words in speech.