BLL German/Vocabulary/Languages

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search
Languages
German English
Afrikaans Afrikaans
Arabisch Arabic
Bengali / Bengalisch Bengali
Bulgarisch Bulgarian
Chinesisch Chinese
Dänisch Danish
Deutsch German
Englisch English
Estnisch Estonian
Finnisch Finnish
Französisch French
Friesisch Frisian
Gälisch Gaelic
Griechisch Greek
Hebräisch Hebrew
Hindi Hindi
Isländisch Icelandic
Indonesisch Indonesian
Italienisch Italian
Japanisch Japanese
Jiddisch Yiddish
Koreanisch Korean
Korsisch Corsican
Latein Latin
Lettisch Latvian
Litauisch Lithuanian
Malaiisch Malay
Maltesisch Maltese
Maori Maori
Niederländisch Dutch
Norwegisch Norwegian
Persisch Persian
Polnisch Polish
Portugiesisch Portuguese
Rumänisch Romanian
Russisch Russian
Schwedisch Swedish
Spanisch Spanish
Tagalog Tagalog
Tschechisch Czech
Türkisch Turkish
Ukrainisch Ukrainian
Ungarisch Hungarian
Vietnamesisch Vietnamese
Walisisch Welsh

(this list is not exhaustive, feel free to add more or to add sound files)