Azerbaijani/Contents (Latin)/TO BE in the Present Tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

“To be” suffixes in the Present Tense[edit]

Various Forms of the Personal Suffixes
Person after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Mən (y)am (y)əm (y)am (y)əm
Sən san sən san sən
O dır dir dur dür
Biz (y)ıq (y)ik (y)uq (y)ük
Siz sınız / sız siniz / siz sunuz / suz sünüz / süz
Onlar dır(lar) dir(lər) dur(lar) dür(lər)

To convey the same meaning of the English “to be” Azerbaijani has different words and suffixes. The most common of them are the personal suffixes that attach to nouns, adjectives, and locations and express the meaning of “to be + noun/adjective/adverb”.

For example:

Bu kitabdır = It is a book.

O, qız qəşəngdir = That girl is beautiful.

Kitab rəf+də+dir = The book is on the shelf (note that ” də” here indicates location.).

Negative is formed by the word “deyil”.

For example:

Bu kitab deyil = This is not a book.

Kitab rəfdə deyil = The book is not on the shelf.

O qız qəşəng deyil = That girl is not beautiful.

Şəxs
Person
Tək
Singular
Cəm
Plural
1.mən ...+(y)am, +(y)əm
mən həkiməm
I am a doctor
mən ağıllıyam
I am clever
biz ...+(y)ıq, +(y)ik, +(y)uq, +(y)ük
biz həkimik
we are doctors
biz ağıllıyıq
we are clever
2.sən ...+san, +sən
sən həkimsən
thou art a doctor
sən ağıllısan
thou art clever
siz ...+sınız, +siniz, +sunuz, +sünüz / +sız, +siz, +suz, +süz
siz həkimsiniz / siz həkimsiz
you are doctors
siz ağıllısınız / siz ağıllısız
you are clever
3.o ...+dır, +dir, +dur, +dür
o həkimdir
he/she is a doctor
o ağıllıdır
he/she is clever
onlar ...+dır(lar), +dir(lər), +dur(lar), +dür(lər)
onlar həkimdir(lər)
they are doctors
onlar ağıllıdır(lar)
they are clever

Note that ‘y’ is a connecting consonant, which is used between two vowels. For example: Mən güclü+y+əm = I am strong.

Negative and Affirmative Forms of ‘to be’ in Present[edit]

I am a teacher.
I am not a teacher.
Mən müəlliməm.
Mən müəllim deyiləm.
Thou art a doctor.
Thou art not a doctor.
Sən həkimsən.
Sən həkim deyilsən.
He/she is a driver.
He/she is not a driver.
O sürücüdür.
O sürücü deyil.
We are Volunteers.
We are not Volunteers.
Biz könüllüyük.
Biz könüllü deyilik.
You are Trainees.
You are not Trainees.
Siz təlimçisiniz. / Siz təlimçisiz.
Siz təlimçi deyilsiniz. / Siz təlimçi deyilsiz.
They are workers.
They are not workers.
Onlar fəhlədir. / Onlar fəhlədirlər.
Onlar fəhlə deyil. / Onlar fəhlə deyillər.