Azerbaijani/Contents (Latin)/Some words with example sentences

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search


ac: hungry
Acsan ya toxsan? Are you hungry or full?

açıq: open
Qapı açıq idi. The door was open.

açmaq: to open
Pəncərəni aç! Open the window!

ad: name
Adınız nədir? What is your name?

ada: island
Kipr adasına səyahət edək. Let's travel to Cyprus island.

adlandırmaq: to call
Məni dəli adlandırırlar. They call me crazy.

ağac: tree
Ağacın yarpaqları yaşıldır. The leaves of the tree are green.

ağıl: mind
Həmişə ağlımdasan. You are always in my mind.

ağıllı: intelligent
Kim daha ağıllıdır? Who is more intelligent?

ağır: heavy; hard; slow; slowly
Onun yükü ağır idi. His load was heavy.
Ən ağırı ikinci mərhələdir. The hardest one is the second period.
Ağır addımlarla içəri girdi. He entered with slow steps.
Proses çox ağır gedir. The process is going very slowly.

ağız: mouth
Yum ağzını. Close your mouth.

ağlamaq: to cry
Kişilər də ağlayar. Men also cry.

axmaq: to flow
Su axır. The water is flowing.

axşam: evening
Axşamınız xeyir! Good evening!

aid olmaq: to belong
Yalnız mənə aiddir. It only belongs to me.

ailə: family
Ailədə səkkiz nəfərik. We are eight people in the family.

alçaq: low
Tavan alçaqdır. The ceiling is low.

alət: tool
Elektrikli mətbəx alətləri Electric kitchen tools

aşağı: down; low
Düş aşağı! Get down!
aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dili low-level programming language

ədəd: number
pi ədədi the number pi

əqrəb: scorpion
Əqrəblər isti iqlimli ölkələrdə yaşayır.Scorpions live in countries with a hot climate.

ələ salmaq: to mock
Məni ələ salırsan? Are you mocking me?

bağışlamaq: to forgive
Onu bağışlamaq olarmı? Is it OK to forgive him?

izah etmək: to explain
Sənə bunu izah edəcəkdim. I would explain this to you.

kişi: male; man
Ramil kişi adıdır. Ramil is a male name.
kişilər üçün for men

qohum: relative
Bəlkə yanındakı qohumudur. Maybe the one next to her is her relative.

naşı: novice
Bir az naşıyam. I am a little novice.

öyrəncəli: accustomed
Soyuğa öyrəncəli idi. He was accustomed to the cold.

öyrəşmək: accustom oneself
Bakıya öyrəşə bilmisənmi? Could you accustom yourself to Baku?

sahə: field
Bu sahədə üç illik təcrübəm var. I have a three year experience in this field.

şam yeməyi: dinner
Mənimlə şam yeməyinə gələrsən? Will you come to dinner with me?

təcili: urgent; urgently
təcili pul urgent money
İki otaqlı mənzil təcili satılır. A two-room flat is being urgently sold.

tələsmək: to hasten, to hurry
Niyə belə tələsirsən? Why are you hurrying like this?

ünvan: address
elektron poçt ünvanı e-mail address