Azerbaijani/Contents (Latin)/Pronouns

From Wikibooks, open books for an open world
< Azerbaijani‎ | Contents (Latin)
Jump to navigation Jump to search

This page contains all Azerbaijani pronouns (əvəzliklər).

Şəxs Əvəzlikləri (Personal Pronouns)[edit]

Tək[edit]

Singular

I Mən
you sən
he o
she o
it o

Cəm[edit]

Plural

we biz
you siz
they onlar

İşarə Əvəzlikləri (Demonstrative pronouns)[edit]

Tək[edit]

Singular

this bu
that o
it o

Cəm[edit]

Plural

these bunlar
those onlar
they onlar

Qeyri-Müəyyən Əvəzlikləri (Indefinite pronouns)[edit]

Tək[edit]

Singular

me məni; mənə
you sizi; sizə; səni; sənə
him onu; ona
her onu; ona
it onu; ona

Cəm[edit]

Plural

us bizi; bizə
you sizi; sizə
them onları; onlara

Nisbi Əvəzlikləri (Relative pronouns)[edit]

Tək[edit]

Singular

my mənim
your sənin
his onun
her onun
its onun

Cəm[edit]

Plural

our bizim
your sizin
their onların

Qarşılıqlı Əvəzliklər (Reciprocal or Reflexive pronouns)[edit]

Tək[edit]

Singular

mine mənimki
yours sizinki
his onunku
hers onunku

Cəm[edit]

Plural

ours bizimki
yours sizinki
theirs onlarınkı