Azerbaijani/Contents (Latin)/Past tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Şühudi Keçmiş Zaman[edit]

Various Forms of the Şühudi Keçmiş Zaman Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive di du
Negative madı mədi madı mədi

Positive: -dı-, -di-, -du-, -dü- Şühudi Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -dı-, -mə- + -di- Şühudi Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes

Şühudi Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəldimI have come / I came oxudumI have read / I read gəlmədimI have not come / I did not come oxumadımI have not read / I did not read
gəldinthou hast come / thou camest oxudunthou hast read / thou readest gəlmədinthou hast not come / thou didst not come oxumadınthou hast not read / thou didst not read
gəldihe/she/it has come / he/she/it came oxuduhe/she/it has read / he/she/it read gəlmədihe/she/it has not come / he/she/it did not come oxumadıhe/she/it has not read / he/she/it did not come
gəldikwe have come / we came oxuduqwe have read / we read gəlmədikwe have not come / we did not come oxumadıqwe have read / we did not read
gəldinizyou have come / you came oxudunuzyou have read / you read gəlmədinizyou have not come / you did not come oxumadınızyou have not read / you did not read
gəldilərthey have come / they came oxudularthey have read / they read gəlmədilərthey have not come / they did not come oxumadılarthey have not read / they did not read

The Şühudi Keçmiş Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçdıaçmadı
almaqto buyaldıalmadı
anlamaqto understandanladıanlamadı
aparmaqto take away; to conveyapardıaparmadı
bilməkto knowbildibilmədi
çatmaqto reach; to sufficeçatdıçatmadı
çıxmaqto exitçıxdıçıxmadı
danışmaqto speakdanışdıdanışmadı
deməkto telldedidemədi
düşməkto get downdüşdüdüşmədi
eləməkto doelədieləmədi
eşitməkto heareşitdieşitmədi
etməkto doetdietmədi
gəlməkto comegəldigəlmədi
getməkto gogetdigetmədi
görməkto seegördügörmədi
götürməkto takegötürdügötürmədi
xatırlamaqto rememberxatırladıxatırlamadı
içməkto drinkiçdiiçmədi
istəməkto wantistədiistəmədi
itirməkto loseitirdiitirmədi
keçməkto passkeçdikeçmədi
kəsməkto cutkəsdikəsmədi
qayıtmaqto come backqayıtdıqayıtmadı
qoymaqto let; to putqoyduqoymadı
oxşamaqto resembleoxşadıoxşamadı
oxumaqto readoxuduoxumadı
olmaqto happen; to becomeolduolmadı
oynamaqto playoynadıoynamadı
ölməkto dieöldüölmədi
öyrənməkto learnöyrəndiöyrənmədi
öyrətməkto teachöyrətdiöyrətmədi
saxlamaqto stopsaxladısaxlamadı
salmaqto immerse; causative of düşməksaldısalmadı
satmaqto sellsatdısatmadı
sevməkto lovesevdisevmədi
sındırmaqto break; to cracksındırdısındırmadı
söyləməkto saysöylədisöyləmədi
susmaqto keep silencesusdususmadı
tapmaqto findtapdıtapmadı
tərpənməkto movetərpənditərpənmədi
toxunmaqto touchtoxundutoxunmadı
tutmaqto catchtutdututmadı
unutmaqto forgetunutduunutmadı
üzməkto swimüzdüüzmədi
verməkto giveverdivermədi
yaşamaqto liveyaşadıyaşamadı
yatmaqto sleepyatdıyatmadı
yazmaqto write; to recordyazdıyazmadı
yeməkto eatyediyemədi
yeriməkto walkyeridiyerimədi
yumaqto washyuduyumadı

Nəqli Keçmiş Zaman[edit]

Type I

Various Forms of the Nəqli Keçmiş Zaman Type I Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive mış miş muş müş
Negative mamış məmiş mamış məmiş

Positive: -mış-, -miş-, -muş-, -müş- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -mış-, -mə- + -miş- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes

Nəqli Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəlmişəmI have come / I came oxumuşamI have read / I read gəlməmişəmI have not come / I did not come oxumamışamI have not read / I did not read
gəlmişsənthou hast come / thou camest oxumuşsanthou hast read / thou readest gəlməmişsənthou hast not come / thou didst not come oxumamışsanthou hast not read / thou didst not read
gəlmişhe/she/it has come / he/she/it came oxumuşhe/she/it has read / he/she/it read gəlməmişhe/she/it has not come / he/she/it did not come oxumamışhe/she/it has not read / he/she/it did not come
gəlmişikwe have come / we came oxumuşuqwe have read / we read gəlməmişikwe have not come / we did not come oxumamışıqwe have read / we did not read
gəlmişsinizyou have come / you came oxumuşsunuzyou have read / you read gəlməmişsinizyou have not come / you did not come oxumamışsınızyou have not read / you did not read
gəlmişlərthey have come / they came oxumuşlarthey have read / they read gəlməmişlərthey have not come / they did not come oxumamışlarthey have not read / they did not read

The Nəqli Keçmiş Zaman Type I Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçmışaçmamış
almaqto buyalmışalmamış
anlamaqto understandanlamışanlamamış
aparmaqto take away; to conveyaparmışaparmamış
bilməkto knowbilmişbilməmiş
çatmaqto reach; to sufficeçatmışçatmamış
çıxmaqto exitçıxmışçıxmamış
danışmaqto speakdanışmışdanışmamış
deməkto telldemişdeməmiş
düşməkto get downdüşmüşdüşməmiş
eləməkto doeləmişeləməmiş
eşitməkto heareşitmişeşitməmiş
etməkto doetmişetməmiş
gəlməkto comegəlmişgəlməmiş
getməkto gogetmişgetməmiş
görməkto seegörmüşgörməmiş
götürməkto takegötürmüşgötürməmiş
xatırlamaqto rememberxatırlamışxatırlamamış
içməkto drinkiçmişiçməmiş
istəməkto wantistəmişistəməmiş
itirməkto loseitirmişitirməmiş
keçməkto passkeçmişkeçməmiş
kəsməkto cutkəsmişkəsməmiş
qayıtmaqto come backqayıtmışqayıtmamış
qoymaqto let; to putqoymuşqoymamış
oxşamaqto resembleoxşamışoxşamamış
oxumaqto readoxumuşoxumamış
olmaqto happen; to becomeolmuşolmamış
oynamaqto playoynamışoynamamış
ölməkto dieölmüşölməmiş
öyrənməkto learnöyrənmişöyrənməmiş
öyrətməkto teachöyrətmişöyrətməmiş
saxlamaqto stopsaxlamışsaxlamamış
salmaqto immerse; causative of düşməksalmışsalmamış
satmaqto sellsatmışsatmamış
sevməkto lovesevmişsevməmiş
sındırmaqto break; to cracksındırmışsındırmamış
söyləməkto saysöyləmişsöyləməmiş
susmaqto keep silencesusmuşsusmamış
tapmaqto findtapmıştapmamış
tərpənməkto movetərpənmiştərpənməmiş
toxunmaqto touchtoxunmuştoxunmamış
tutmaqto catchtutmuştutmamış
unutmaqto forgetunutmuşunutmamış
üzməkto swimüzmüşüzməmiş
verməkto givevermişverməmiş
yaşamaqto liveyaşamışyaşamamış
yatmaqto sleepyatmışyatmamış
yazmaqto write; to recordyazmışyazmamış
yeməkto eatyemişyeməmiş
yeriməkto walkyerimişyeriməmiş
yumaqto washyumuşyumamış

Type II

Various Forms of the Nəqli Keçmiş Zaman Type II Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive (y)ıb (y)ib (y)ub (y)üb
Negative mayıb məyib mayıb məyib

Positive: -(y)ıb-, -(y)ib-, -(y)ub-, -(y)üb- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
When et-, get- and all multi-syllable verbs ending in /t/ take the Nəqli Keçmiş Zaman Type II Suffix, the last consonant /t/ of the verb becomes /d/.
Negative: -ma- + -yıb-, -mə- + -yib- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Note that ‘y’ is a connecting consonant, which is used between two vowels.

Nəqli Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
-I have come / I came -I have read / I read -I have not come / I did not come -I have not read / I did not read
gəlibsənthou hast come / thou camest oxuyubsanthou hast read / thou readest gəlməyibsənthou hast not come / thou didst not come oxumayıbsanthou hast not read / thou didst not read
gəlibhe/she/it has come / he/she/it came oxuyubhe/she/it has read / he/she/it read gəlməyibhe/she/it has not come / he/she/it did not come oxumayıbhe/she/it has not read / he/she/it did not come
-we have come / we came -we have read / we read -we have not come / we did not come -we have read / we did not read
gəlibsinizyou have come / you came oxuyubsunuzyou have read / you read gəlməyibsinizyou have not come / you did not come oxumayıbsınızyou have not read / you did not read
gəliblərthey have come / they came oxuyublarthey have read / they read gəlməyiblərthey have not come / they did not come oxumayıblarthey have not read / they did not read

The Nəqli Keçmiş Zaman Type II Forms of Some Important Verbs[edit]

VerbMeaningPositiveNegative
açmaqto openaçıbaçmayıb
almaqto buyalıbalmayıb
anlamaqto understandanlayıbanlamayıb
aparmaqto take away; to conveyaparıbaparmayıb
bilməkto knowbilibbilməyib
çatmaqto reach; to sufficeçatıbçatmayıb
çıxmaqto exitçıxıbçıxmayıb
danışmaqto speakdanışıbdanışmayıb
deməkto telldeyibdeməyib
düşməkto get downdüşübdüşməyib
eləməkto doeləyibeləməyib
eşitməkto heareşidibeşitməyib
etməkto doedibetməyib
gəlməkto comegəlibgəlməyib
getməkto gogedibgetməyib
görməkto seegörübgörməyib
götürməkto takegötürübgötürməyib
xatırlamaqto rememberxatırlayıbxatırlamayıb
içməkto drinkiçibiçməyib
istəməkto wantistəyibistəməyib
itirməkto loseitiribitirməyib
keçməkto passkeçibkeçməyib
kəsməkto cutkəsibkəsməyib
qayıtmaqto come backqayıdıbqayıtmayıb
qoymaqto let; to putqoyubqoymayıb
oxşamaqto resembleoxşayıboxşamayıb
oxumaqto readoxuyuboxumayıb
olmaqto happen; to becomeolubolmayıb
oynamaqto playoynayıboynamayıb
ölməkto dieölübölməyib
öyrənməkto learnöyrəniböyrənməyib
öyrətməkto teachöyrədiböyrətməyib
saxlamaqto stopsaxlayıbsaxlamayıb
salmaqto immerse; causative of düşməksalıbsalmayıb
satmaqto sellsatıbsatmayıb
sevməkto lovesevibsevməyib
sındırmaqto break; to cracksındırıbsındırmayıb
söyləməkto saysöyləyibsöyləməyib
susmaqto keep silencesusubsusmayıb
tapmaqto findtapıbtapmayıb
tərpənməkto movetərpənibtərpənməyib
toxunmaqto touchtoxunubtoxunmayıb
tutmaqto catchtutubtutmayıb
unutmaqto forgetunudubunutmayıb
üzməkto swimüzübüzməyib
verməkto giveveribverməyib
yaşamaqto liveyaşayıbyaşamayıb
yatmaqto sleepyatıbyatmayıb
yazmaqto write; to recordyazıbyazmayıb
yeməkto eatyeyibyeməyib
yeriməkto walkyeriyibyeriməyib
yumaqto washyuyubyumayıb