Azerbaijani/Contents (Latin)/Past tense

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to: navigation, search

Şühudi Keçmiş Zaman[edit]

Various Forms of the Şühudi Keçmiş Zaman Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive di du
Negative madı mədi madı mədi

Positive: -dı-, -di-, -du-, -dü- Şühudi Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -dı-, -mə- + -di- Şühudi Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes

Şühudi Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəldim I have come / I came oxudum I have read / I read gəlmədim I have not come / I did not come oxumadım I have not read / I did not read
gəldin thou hast come / thou camest oxudun thou hast read / thou readest gəlmədin thou hast not come / thou didst not come oxumadın thou hast not read / thou didst not read
gəldi he/she/it has come / he/she/it came oxudu he/she/it has read / he/she/it read gəlmədi he/she/it has not come / he/she/it did not come oxumadı he/she/it has not read / he/she/it did not come
gəldik we have come / we came oxuduq we have read / we read gəlmədik we have not come / we did not come oxumadıq we have read / we did not read
gəldiniz you have come / you came oxudunuz you have read / you read gəlmədiniz you have not come / you did not come oxumadınız you have not read / you did not read
gəldilər they have come / they came oxudular they have read / they read gəlmədilər they have not come / they did not come oxumadılar they have not read / they did not read

The Şühudi Keçmiş Zaman Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açdı açmadı
almaq to buy aldı almadı
anlamaq to understand anladı anlamadı
aparmaq to take away; to convey apardı aparmadı
bilmək to know bildi bilmədi
çatmaq to reach; to suffice çatdı çatmadı
çıxmaq to exit çıxdı çıxmadı
danışmaq to speak danışdı danışmadı
demək to tell dedi demədi
düşmək to get down düşdü düşmədi
eləmək to do elədi eləmədi
eşitmək to hear eşitdi eşitmədi
etmək to do etdi etmədi
gəlmək to come gəldi gəlmədi
getmək to go getdi getmədi
görmək to see gördü görmədi
götürmək to take götürdü götürmədi
xatırlamaq to remember xatırladı xatırlamadı
içmək to drink içdi içmədi
istəmək to want istədi istəmədi
itirmək to lose itirdi itirmədi
keçmək to pass keçdi keçmədi
kəsmək to cut kəsdi kəsmədi
qayıtmaq to come back qayıtdı qayıtmadı
qoymaq to let; to put qoydu qoymadı
oxşamaq to resemble oxşadı oxşamadı
oxumaq to read oxudu oxumadı
olmaq to happen; to become oldu olmadı
oynamaq to play oynadı oynamadı
ölmək to die öldü ölmədi
öyrənmək to learn öyrəndi öyrənmədi
öyrətmək to teach öyrətdi öyrətmədi
saxlamaq to stop saxladı saxlamadı
salmaq to immerse; causative of düşmək saldı salmadı
satmaq to sell satdı satmadı
sevmək to love sevdi sevmədi
sındırmaq to break; to crack sındırdı sındırmadı
söyləmək to say söylədi söyləmədi
susmaq to keep silence susdu susmadı
tapmaq to find tapdı tapmadı
tərpənmək to move tərpəndi tərpənmədi
toxunmaq to touch toxundu toxunmadı
tutmaq to catch tutdu tutmadı
unutmaq to forget unutdu unutmadı
üzmək to swim üzdü üzmədi
vermək to give verdi vermədi
yaşamaq to live yaşadı yaşamadı
yatmaq to sleep yatdı yatmadı
yazmaq to write; to record yazdı yazmadı
yemək to eat yedi yemədi
yerimək to walk yeridi yerimədi
yumaq to wash yudu yumadı

Nəqli Keçmiş Zaman[edit]

Type I

Various Forms of the Nəqli Keçmiş Zaman Type I Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive mış miş muş müş
Negative mamış məmiş mamış məmiş

Positive: -mış-, -miş-, -muş-, -müş- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Negative: -ma- + -mış-, -mə- + -miş- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes

Nəqli Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
gəlmişəm I have come / I came oxumuşam I have read / I read gəlməmişəm I have not come / I did not come oxumamışam I have not read / I did not read
gəlmişsən thou hast come / thou camest oxumuşsan thou hast read / thou readest gəlməmişsən thou hast not come / thou didst not come oxumamışsan thou hast not read / thou didst not read
gəlmiş he/she/it has come / he/she/it came oxumuş he/she/it has read / he/she/it read gəlməmiş he/she/it has not come / he/she/it did not come oxumamış he/she/it has not read / he/she/it did not come
gəlmişik we have come / we came oxumuşuq we have read / we read gəlməmişik we have not come / we did not come oxumamışıq we have read / we did not read
gəlmişsiniz you have come / you came oxumuşsunuz you have read / you read gəlməmişsiniz you have not come / you did not come oxumamışsınız you have not read / you did not read
gəlmişlər they have come / they came oxumuşlar they have read / they read gəlməmişlər they have not come / they did not come oxumamışlar they have not read / they did not read

The Nəqli Keçmiş Zaman Type I Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açmış açmamış
almaq to buy almış almamış
anlamaq to understand anlamış anlamamış
aparmaq to take away; to convey aparmış aparmamış
bilmək to know bilmiş bilməmiş
çatmaq to reach; to suffice çatmış çatmamış
çıxmaq to exit çıxmış çıxmamış
danışmaq to speak danışmış danışmamış
demək to tell demiş deməmiş
düşmək to get down düşmüş düşməmiş
eləmək to do eləmiş eləməmiş
eşitmək to hear eşitmiş eşitməmiş
etmək to do etmiş etməmiş
gəlmək to come gəlmiş gəlməmiş
getmək to go getmiş getməmiş
görmək to see görmüş görməmiş
götürmək to take götürmüş götürməmiş
xatırlamaq to remember xatırlamış xatırlamamış
içmək to drink içmiş içməmiş
istəmək to want istəmiş istəməmiş
itirmək to lose itirmiş itirməmiş
keçmək to pass keçmiş keçməmiş
kəsmək to cut kəsmiş kəsməmiş
qayıtmaq to come back qayıtmış qayıtmamış
qoymaq to let; to put qoymuş qoymamış
oxşamaq to resemble oxşamış oxşamamış
oxumaq to read oxumuş oxumamış
olmaq to happen; to become olmuş olmamış
oynamaq to play oynamış oynamamış
ölmək to die ölmüş ölməmiş
öyrənmək to learn öyrənmiş öyrənməmiş
öyrətmək to teach öyrətmiş öyrətməmiş
saxlamaq to stop saxlamış saxlamamış
salmaq to immerse; causative of düşmək salmış salmamış
satmaq to sell satmış satmamış
sevmək to love sevmiş sevməmiş
sındırmaq to break; to crack sındırmış sındırmamış
söyləmək to say söyləmiş söyləməmiş
susmaq to keep silence susmuş susmamış
tapmaq to find tapmış tapmamış
tərpənmək to move tərpənmiş tərpənməmiş
toxunmaq to touch toxunmuş toxunmamış
tutmaq to catch tutmuş tutmamış
unutmaq to forget unutmuş unutmamış
üzmək to swim üzmüş üzməmiş
vermək to give vermiş verməmiş
yaşamaq to live yaşamış yaşamamış
yatmaq to sleep yatmış yatmamış
yazmaq to write; to record yazmış yazmamış
yemək to eat yemiş yeməmiş
yerimək to walk yerimiş yeriməmiş
yumaq to wash yumuş yumamış

Type II

Various Forms of the Nəqli Keçmiş Zaman Type II Suffix
Form after a or ı after ə, e or i after o or u after ö or ü
Positive (y)ıb (y)ib (y)ub (y)üb
Negative mayıb məyib mayıb məyib

Positive: -(y)ıb-, -(y)ib-, -(y)ub-, -(y)üb- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
When et-, get- and all multi-syllable verbs ending in /t/ take the Nəqli Keçmiş Zaman Type II Suffix, the last consonant /t/ of the verb becomes /d/.
Negative: -ma- + -yıb-, -mə- + -yib- Nəqli Keçmiş Zaman Suffix + Personal suffixes
Note that ‘y’ is a connecting consonant, which is used between two vowels.

Nəqli Keçmiş Zaman
Təsdiq
Positive
İnkar
Negative
- I have come / I came - I have read / I read - I have not come / I did not come - I have not read / I did not read
gəlibsən thou hast come / thou camest oxuyubsan thou hast read / thou readest gəlməyibsən thou hast not come / thou didst not come oxumayıbsan thou hast not read / thou didst not read
gəlib he/she/it has come / he/she/it came oxuyub he/she/it has read / he/she/it read gəlməyib he/she/it has not come / he/she/it did not come oxumayıb he/she/it has not read / he/she/it did not come
- we have come / we came - we have read / we read - we have not come / we did not come - we have read / we did not read
gəlibsiniz you have come / you came oxuyubsunuz you have read / you read gəlməyibsiniz you have not come / you did not come oxumayıbsınız you have not read / you did not read
gəliblər they have come / they came oxuyublar they have read / they read gəlməyiblər they have not come / they did not come oxumayıblar they have not read / they did not read

The Nəqli Keçmiş Zaman Type II Forms of Some Important Verbs[edit]

Verb Meaning Positive Negative
açmaq to open açıb açmayıb
almaq to buy alıb almayıb
anlamaq to understand anlayıb anlamayıb
aparmaq to take away; to convey aparıb aparmayıb
bilmək to know bilib bilməyib
çatmaq to reach; to suffice çatıb çatmayıb
çıxmaq to exit çıxıb çıxmayıb
danışmaq to speak danışıb danışmayıb
demək to tell deyib deməyib
düşmək to get down düşüb düşməyib
eləmək to do eləyib eləməyib
eşitmək to hear eşidib eşitməyib
etmək to do edib etməyib
gəlmək to come gəlib gəlməyib
getmək to go gedib getməyib
görmək to see görüb görməyib
götürmək to take götürüb götürməyib
xatırlamaq to remember xatırlayıb xatırlamayıb
içmək to drink içib içməyib
istəmək to want istəyib istəməyib
itirmək to lose itirib itirməyib
keçmək to pass keçib keçməyib
kəsmək to cut kəsib kəsməyib
qayıtmaq to come back qayıdıb qayıtmayıb
qoymaq to let; to put qoyub qoymayıb
oxşamaq to resemble oxşayıb oxşamayıb
oxumaq to read oxuyub oxumayıb
olmaq to happen; to become olub olmayıb
oynamaq to play oynayıb oynamayıb
ölmək to die ölüb ölməyib
öyrənmək to learn öyrənib öyrənməyib
öyrətmək to teach öyrədib öyrətməyib
saxlamaq to stop saxlayıb saxlamayıb
salmaq to immerse; causative of düşmək salıb salmayıb
satmaq to sell satıb satmayıb
sevmək to love sevib sevməyib
sındırmaq to break; to crack sındırıb sındırmayıb
söyləmək to say söyləyib söyləməyib
susmaq to keep silence susub susmayıb
tapmaq to find tapıb tapmayıb
tərpənmək to move tərpənib tərpənməyib
toxunmaq to touch toxunub toxunmayıb
tutmaq to catch tutub tutmayıb
unutmaq to forget unudub unutmayıb
üzmək to swim üzüb üzməyib
vermək to give verib verməyib
yaşamaq to live yaşayıb yaşamayıb
yatmaq to sleep yatıb yatmayıb
yazmaq to write; to record yazıb yazmayıb
yemək to eat yeyib yeməyib
yerimək to walk yeriyib yeriməyib
yumaq to wash yuyub yumayıb