Azerbaijani/Contents (Latin)/Commons phrases

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Azeri (Turkic)[edit]

Translation Phrase IPA
Azeri azəri, Azərbaycan dili /a:zæ'ri/, /a:zærbaj'dʒan dili/
Hello salam /sa'lam/
Good-bye xudahafiz /xu'da:fiz/
Please lütfən /'lytfæn/
Thank you minnətdaram /minnæt'daram/
You're welcome dəyməz /dæj'mæz/
Sorry üzr istəyirəm /'yzristæjiræm/
Excuse me bağışlayın /baɣɯʃ'lajɯn/
Yes bəli /formal/
/informal/
/'bæ:li/
/hɛ̃/
No xeyr /formal/
yox /informal/
/xɛjr/
/jox/
English ingilis /ingʲi'lis/
Do you speak English? (siz) ingiliscə danışırsınızmı? /siz ingʲi'lisdʒæ danɯ'ʃɯrsɯnɯzmɯ?/
I don't speak Azeri (mən) azəricə danışmıram /mæn a:zæ'ridʒæ da'nɯʃmɯram/
I don't understand (mən) başa düşmürəm /mæn ba'ʃa 'dyʃmyræm/
Where is the bathroom? ayaqyolu haradadır? /ajagjo'lu 'har(a)dadɯr?/
Welcome xoş gəlmisiniz /xoʃ gʲæl'misiniz/
That one o /o/
How much neçə, nə qədər /nɛ'tʃæ/, /'nægædær/
I don't know (mən) bilmirəm /mæn 'bilmiræm/
I love you (mən) səni sevirəm /mæn sæ'ni sɛ'viræm/
generic toast sizin sağlığınıza! /si'zin saɣlɯɣ(ɯ)nɯ'za/