Armenian/Days of the Week

From Wikibooks, open books for an open world
< Armenian
Jump to navigation Jump to search

As a Christian nation, Armenians accepted Biblical information about the days of the week and named the days of the week according to their sequences mentioned in the Bible. As it is mentioned in the Bible, God created our world for six days and created the seventh day, Sabbath, as a memorial made of time to remind humans about their origin and Creator. So, Armenians called the first day of the week, Sunday, Մեկշաբթի, which translates to the first day of the week. The second day of the week, Monday, they called Երկուշաբթի, which translates to the second day of the week. The third day of the week, Tuesday, Armenians called Երեքշաբթի, which translates to the third day of the week. The fourth day of the week, Wednesday, in Armenian is called Չորեքշաբթի, which translates to the fourth day of the week. The fifth day, Thursday is called Հինգշաբթի, which translates to the fifth day of the week. The sixth day of the week, Friday was called Վեցշաբթի, which translates to the sixth day of the week. Later Friday was called ՈՒրբաթ, which translates to preparation day, preparation for the Sabbath day because the Sabbath day was created by our Creator as a rest day and a special communication day with their Creator, which means worship day. Also, the first day of the week Մեկշաբթի was changed to Կիրակի, which means sun day under the influence of the Roman emperor Constantine. (For more information look sabbath truth link).

Հայերը, լինելով Քրիստոնիա ժողովուրդ, լրջորեն են վերաբերվել Աստվածաշունչ գրքի տեղեկություններին և այդ պատճառով շաբաթվա օրերն անվանել են շաբաթվա մեջ ըստ նրանց ունեցած Աստվածաշնչական հերթականության: Աստվածաշնչի համաձայն, հայերն առաջին օրն անվանել են մեկշաբթի, (Հետագայում կոչվեց Կիրակի, արևի օր), երկրորդ օրն անվանել են երկուշաբթի, երրորդ օրն անվանել են երեքշաբթի, չորրորդ օրն անվանել են չորեքշաբթի, հինգերորդ օրն անվանել են հինգշաբթի, վեցերորդ օրն անվանել են վեցշաբթի, և յոթերորդ օրն անվանել են շաբաթ, որը նշանակում է հանգստի օր: Հետագայում վեցշաբթին անվանվեց ՈՒրբաթ, որ նշանակnւմ է նախապատրաստվել: Նախապատրաստվել հանգստի օրվա, շաբաթ օրվա համար: Լինելով Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները, հայերը երկար դարեր հանգստացել են յոթերորդ օրը, շաբաթ օրը, Ատվծաշնչի համաձայն: Հետագայում, ընկնելով հռովմեացիների ազդեցության տակ, հայերի որոշ մասը սկսեցին հանգստանալ Մեկշաբթի օրը (արևի օրը) շաբաթ օրվա փոխարեն: Մեր օրերում հայերի մի մասը շարունակում է հավատարմորեն հետևել Քրիստոսի օրինակին և հանգստանում են շաբաթ օրը, որը յոթներորդ օրն է, իսկ հայերի մյուս մասը, ովքեր անտեղյակ են Աստվածաշնչին, չունեն հատուկ հանգստյան օր:

Մեկշաբթի - 1-շաբթի - Mekshabti

Երկուշաբթի - 2-շաբթի - Yerkushabti

Երեքշաբթի - 3-շաբթի - Yereqshabti

Չորեքշաբթի – 4-րեկշաբթի - Choreqshabti

Հինգշաբթի - 5-շաբթի - Hingshabti

Վեցշաբթի - 6-շաբթի - Vecshabti

Շաբաթ - հանգստի օր – Shabat

During the Soviet Union time, the Armenian days of the week were changed because in the Soviet Union the Bible was a forbidden book, so, the first day of the week became Monday instead of the Sunday.


Monday: ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (YERKUSHABTİ)

Tuesday: ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (YEREQSHABTİ)

Wednesday: ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (CHOREQSHABTİ)

Thursday: ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ(HİNGSHABTİ)

Friday: ՈՒՐԲԱԹ (URBAT)

Saturday: ՇԱԲԱԹ (SHABAT)

Sunday: ԿԻՐԱԿԻ (KİRAKİ)