Afaan Oromo/AppD

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Oromo flag
Oromo flag
Ethiopian flag
Ethiopian flag
English-Oromo Glossary

Back to Contents

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X-Z Verbs Expressions
A
English
Oromo
a lot
hedduu, baayee
about, in regard to
waa'ee, waayee
above
irra, ol
absolutely
guutuumaatti, tasa, gonkumaa
accident
balaa
accidentally
tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa
accomplice
tumsaa, tumsituu, baabsii
accomplishment
raawwii
account, mathematics
herrega
accountant
herregaa, herregduu
accurate, correct
sirrii
accusation
himannaa
accustomed, familiar
beekamaa
ache
waraansa
action
gochaa, hojimaata
active
si'aawaa, si'ooftuu, hisataa, hisattuu
activity
sochii, hojii
actor
ta'aa
actress
taatuu
actually
dhugaadhumatti
addiction
araada, haraaraa
addictive
arachiisaa
additional, extra
dabalata, edaasa
address
teesso
adequate, satisfactory
ga'aa, quubsaa
adjacent
wal bira, cinaa
adjective
addeessa
administration
bulchiinsa
administrator, governor
bulchaa, geggeessaa, hoogganaa
admirer
leellisaa, leellistuu
adolescent
dardara, shamara
adorable
jaallatamaa, jaallatamtuu
adult
ga'eessa, geessuu
advantage
faayidaa, bu'aa
adverb
dabalgochima
adversity
rakkina, yeroo gadhee
advertisement
beeksisa, dhaadheessa
advice
gorsa
affection
jaalala, kabajaa
afforestation
manca'a bosoonaa
after…
…booda
afternoon
waaree booda
afterwards
eger, booddee
again
ammas, lamuum, irra deebii
age
umurii, ganna, waggaa
agenda
ajandaa
agent
abbaanaa
aggression
miira diinummaa, jibba
ago, before
dura
agony
dhiphina, gidiraa, gadadoo, hiraara
agreement
waliigaltee, dilaala, walta'iinsa
agricultural office
waajjira qonnaa
agriculture
qonnaa, qotiisa
ahead
gara fulduraatti
aid
gargaarsa
aim, goal
kaayyoo, galii, akeeka
air
qilleensa
air pollution
faalama qileensa
airplane
xiyyaara
airport
dirree xiyyaaraa
alarming
rifachiisaa, rifachiistuu
alcohol
alkoolii
all
cufa, cufti, hunda, mara, jiblaa
allergy
adanyoo
allowance
durgoo, olmaayaa
alone, by oneself
qobaa
alphabet
arfii, qubee
already
dursee, ammaan dura
also
itti dabalee, akkasumas
alteration
jijjiirama
although, but
ta'ullee, ta'us, haa ta'u malee
altitude
ol fageenya
always
yeroo hunda, hooggayyuu
amazing, awesome, surprising
dinqisiisaa
amiable
gammachiisaa, gammachiistuu
among
baay'ee keessaa, keessaa
amount
baay'ina, hammamtaa
amusing
kofalchiisaa, kofalchiistuu
ancestor
abuduroo, abuturoo
ancient
kan bara durii
and
fi
angry
aare
animal
neefkaa, bineelda, horii
animal (wild)
bineensa
ankle
kuburuu, kibirii
anklet
albo, bitoo
annoyance, anger
aarii, dallansuu
annual
kan waggaa
another, other
biraa, dhibii, abbii
answer, change ($)
deebii
ant
jaamaa, mixii, gonjaree
antelope
arroolee
anti-
farra-
anus
futee
anxiety
yaaddoo, cinqii, badada
anxious
dhiphataa, dhiphattuu, cinqamaa, cinqamtuu
any
kamiyyuu, eenyuyyuu, tokkollee
anybody, anyone
eenyuyyuu, nami kamiyyuu
anymore
si'achi
anything
halle, cufa, tokkollee
anyway
haala kaminiyyuu, karuma ta'en
anywhere, everywhere
bakkayyuu, eessattuu
apology, excuse me
dhiifama
appearance
bifa
apple
poomii
appointment
beellama
April (9th-May 8)
Ebila
apt
mijaa'aa, tolaa, sirrii
area
bakka
argument
falmii, falammii
arm, forearm
irree
armpit
ukoo, bobaa
army
raayyaa, ijaaba
around, environment
naannoo
arrogant
farangagsaa, oftuulaa, oftuultuu
arrow
xiyyaa, xiyyee
as much as, until
haga
as, like, similar to
akka
ash
daaraa
ashamed
qaana'aa
ass, donkey
harree
attorney, lawyer
abukaattoo
attractive
hawwataa, hawwattuu
August (7th-Sept. 5)
Hagayya
aunt
adaadaa
author
barreessaa, barreessituu
authority
aangoo
average
giddu galeesaa
avocado
abukaadoo
awful
sodaachiisaa, jibbisiisaa
awkward
heefa
axe
qottoo, dhakaraa
B
English
Oromo
baby, infant
daa'ima, finna, saldheessa
back
dugda
backbone
dugugguruu, lafee dugdaa
backyard
oddoo, boroo
bad
gadhee
badly
akka hamaa, haala gadheedhaan
bag
boorsaa, daduu, marraa, subba
ball
kuphaa, kubba
bamboo
leemmana, leemoo
banana
muuzii
bank
baankii
barber
rifeessoo, rifeessituu
barely
maqaadhaaf
barley
garbuu
basic
ambiiroo, yayyaba
basketball
kuphaa kaachoo
bat (animal)
lillixa, simbira halkanii, duduba
bathroom
kutaa dhiqannaa, manfincaanii
battery
baatirii, tiriika
bean
baaqelaa
beard, mustache
areeda
beautiful
xuurumbullee, bareedduu, miidhagduu
because
sababinsa, sababiin isaa
bed
siree
bedbug
bacoo
bedroom
kutaa rafiitii, kutaa siree, kutaa ciisichaa
bee
kanniisa
beer
biiraa
beet
huunde diima, dindaa
before…
…dura
beforehand
dursee, duraan
beggar
kadhataa, kadhattuu
beginning
yayyaba, jalqaba, jalqabii
behavior, trait
amala
behind
booda, duuba
belief
amantaa, amantii
belongings, wealth
qabeenyaa
below
jalatti, gad
belt
qabatto, saqqii
berry
goraa
beside
maddii
better, best, most
daran
between
jidduu
beverage, drink
dhugaatii
Bible
Macaafa Qulqulluu
bicycle
biskileeta
big, large
guddaa
binoculars
naaduraa
bird
simbira
birthday
guyyaa dhalootaa, gubbee buufata
biscuit
biskutii
bishops weed
sunqoo adii
bitter
hadhaa
black
gurraacha, gurraattii
black cumin
sunqoo gurracha
black pepper
qundo barbbaarree
blackboard
gabatee gurraacha
blacksmith
tumtuu
bladder
buufanyii, afuuffee
blank
duwwaa, qullaa
blanket
banjaa, baanaa, awusaa, birdlibsii
blessing
eebba,nagaroo
blood
dhiiga
blue
dooqee
boar
gol'aa
boat
jabala
body
qaama, nafa, dhagna
bone
lafee
book
kitaaba
bookcase
dulaaba kitaabaa
boot
bottii
boring
nuffisiisaa, nuffisiistuu
both
lachuu, lamaanuu
bottle
dulloo, xarmuushii, qaruuraa
bottle opener
baantu xarmuushii
bottom (adj)
gad, gajjallaa
boundary
daangaa, timjii
bowl
caabii, shanni golboo
box
saanduqa, baakkoo
boy
ilma
boyfriend
jaalalle dhiiraa
bracelet
saldaaqa, anbar, laakkaa
brain
surrii
brave
goota
bread
daabboo
break (recess)
boqonnaa
breakfast
ciree
breath
hafuura, afuura
breeze
qilleensa laafaa
bribe (n)
gunaa, matta'aa
brick
xuubii, mansadiimaa
bridge
riqicha
broken
cabaa, cabduu
broom
harataa, hartuu
brothel
mana sagaaggaltuu
brother
obboleessa
brown
daammii
bruise
dirmammuu, godaannisa
bucket
baaldii, shenkelloo
budget
bajata
bug
geergoo, tukaanii
building
gamoo, jaarmaa
bulb, light bulb
balbii
bull, ox
sangaa
burial
awwaala
bus
otobisii
bush
saaxoo, huuxii, tusii
business
daldala
but, however
garuu
butter
dhadhaa
butterfly
billaacha
buttocks
fagaara
button
biinkoo, kolbaa
C
English
Oromo
cabbage
xiqil goomanni, shaanaa, yumoo, kaaboolii
cake, pastry
keekii
calendar
kaaleendara
calf (young cow)
jabbii
calm
Cal-jedheessa, qabbanaa'aa
camel
gaala
campaign
duula
campus
adaalloo
can
xaasaa, kimboo
candidate
ruuga, kaadhimamaa
candle
shaamaa
candy
karameela
canned
hawwagamaa
canoe
bidiruu
capable
dandeettii
captain
abbaa bibraa, aankumaala
car accident
balaa makiina
cardamon
ogiyo
carefree
bashaadaa, bashaadduu
careful
eeggatu
careless
abiidhoo, dabashaa
carpenter
anaaxii
carpentry
anaaxummaa
carpet, rug
afaa, afata lafaa, jibbaa
carrot
kaarooti
cash
qarshii, maallaqa
cassette
hajalaa
cat
adurree, bashoo
category
ramaddii, gita
cattle
horii, loon
cautious
of eeggataa
cave
boongoo, holqa, qaalaa
ceiling
demdemoo, tishoo
celebration
ayyaaneeffannaa, jila
center, middle
wiirtuu, walakkaa, gidduu, muummee
cereal
callaa, midhaan
certainly
dhugaattiyyuu, sirriitti, shakkii malee
certificate
waraqaa ragaa
chair
barcuma, teessoo, kursi
chalk
boronqii, cooki
chapter
boqonnaa
charcoal
kasala, cilee
charity
arjummaa, raamata
cheap
rakasa
cheek
boqoo, mallaa, maddii, illacha
cheese
aybii, saqana, qimixuu
chest
laphee, qoma
chickpea
shunburaa
child
daa'ima
children
ijoolee, daa'immaan
chin
malou>Oromo/div>/div>olee, shangoobata
choice
filmaata, filannoo
christening
cuuphaa
Christmas
Ayyaana qillee
church
bataskaana
cinnamon
qarafaa
circle
geengoo, agaggee
citizen
biyyoomaa, lammii
citizenship
biyyooma, lammummaa
city, town
magaalaa, diira
civilization
qarooma, qaroomina
civilized
qaroomaa, qaroomtuu
classroom
kuuta barnoota, kuuta daree
clay
faara, suphee
clean, holy
qulqulluu
clear
ifa
clever
abiddee, kormee, qumburree, hilluu, goolee, qaroo
climate change
jijiirama qilleensa
clock
sa'aatii gidgidaa
closed
cufaa
closing time
sa'atii cufiinsaa
clothes
wayyaa, huccuu, uffata, daara
cloud
duumessa
cloudy
duumessaa'aa
clove
qurunfudii
clover
siddisa, hamaaqixa
coach
leenjisaa, leenjistuu
coat
kootii
coffee
buna
coffee cup
shiini
cold (adj)
diilallaa'aa, qorraa
collar
kullittaa, mormee
collection
kuufama, funaannii
color
halluu, dibeeta
comb
faaqqee, filaa
combined
makamaa, makamtuu
comfort
qananii, jija
comfortable
mijaa'aa, mijooftuu, sheeqataa, tolaa
command
ajaja, abboommii
common
yagutoo, gamtaa
communication
quunnamtii, marii, waliin dubbachuu
community
bahaddaa, caayata, caayii, hawaasa
compassion
gara-laafina, gara-laafummaa
compensation
beenyaa
competent
dandayeessa
competition
dorgommii, morkii
complaint
iyyata, himannaa
complicated
wal xaxaa, rakkisaa, ulfaataa
compost
kosii, dikee
compound (to live in)
abaada, lamaanaa
concealed, hidden
dhokataa, dhokattuu, dhoksamaa
concern
dhiphina, yaaddoo
conclusion
raaw'ata, xumura, goolabbii, gudunfaa
conference
yaa'ii
confused
joonja'aa, joonjoftuu, tibii
congratulations
baga ittin isin gahe, baga gammadde
connection
quunnamtii
conservation
eegumsa, kunuunsa
consonant
dubbifamaa
construction
ijaarsa
conversation
haasaa
coriander
dimbilaala
corn, maize
boqqolloo, bondogee
corn, maize (fresh)
asheeta, shawwee
corruption
malaammaltummaa, xiinxanii
cost, price
gatii
cough, coughing
qufaa
country
biyya
countryside
baadiyyaa
cousin
durbii
cow
sawwa, sa'a
cracked
boroqqoqamaa
crazy, insane
maraataa, maraatuu
crime
wanjala, yakka
criminal
yakkamaa, yakkamtuu
cripple
naafa
crocodile
naacha
cruelty
hammeenya, hammina
culture, tradition
aadaa, difuu, duudhaa, jifuu
cup
kubbaayyaa
customer
maamila, beedee
cutting board
maktafa
D
English
Oromo
darkness
dukkana
daughter
intala
dawn
barii
day, date
guyyaa
dead
du'aa, duutuu
deaf
duudaa
death
du'a
December(10th-Jan. 8)
Muddee
decision, judgement
murtii, murtoo
deep
xiilla, callabboo
definition
hiika
deforestation
cirama bosoonaa
delicious, sweet
mi'aawaa
dentist
hakiimii ilkaanii
description
ibsa, hubachiisa
desert
gammoojji o'aa, huffee, langaannoo, adaala, balballaa, corree
desertification
gammoojjummaa, adaalessii
development
misooma
development worker
hojjataa misooma
dew
fixeensa
dialect
looga, cabaqa
diamond
moogaa, durrii
diarrhea
garaa kaasa
dictator
abbaa irree
dictionary
galmee jechootaa
difference
garaagarummaa, adda addummaa
different
adda, adda-adda, garaagara
difficult
rakkisaa, ulfaataa, dadhabsiisaa
diluted
soola'aa
dinner, supper
irbaata, dhiyaana
dirty
balfaa, kosii, xuraawaa
disagreement
walbadiinsa, waldiddaa
disappointment
mufannaa
discussion
marii
disease, illness
dhukkuba, dhibee
disgraceful, dishonorable
salphoo, yeellaasisaa
disgusting
jibbisiisaa
dish
shaanii
dishonor, humiliation
salphina
disobedient
micicaa, miciccuu
distant, far away
fagoo, hiixuu
district
aanaa
ditch
bo'oo
docile
kurunduufa, kasoo
doctor
hakiimii, doktarii
document
sanadii, harshima
dog
saree
doll
horgoggee, ashaangulliitii
domestic animals
bineensoota mana
domestic, local
kan biyya keesa
door, gate
balbala, hulaa, karra, cufaa, cufantaa
dot, point
tuqaa
doubt, suspicion
shakkii, ciicannoo
doubtful
shakkisiisaa, shakkisiistuu
down
gad, daka, goda
down payment
kaffaltii duraa
downward
gaditti
dozen
darzana
dream (during sleep)
abjuu
dress
wandaboo, qaamisii
drought
caamsaa, ongee, hongee
drunk, intoxicated
machaa'aa, machooftuu
dry
gogaa, gogduu
duck
daakkiyye
dusk
dimimmisa
dust
awwaara, dhukkee
E
English
Oromo
each
tokkoon tokkoon
each other
wal, wali
ear
gurra
earring
gutichaa, lootii
earth
lafa, dachee
earthquake
kirkira lafaa
east
baha
Easter
Faasiikaa
easy, simple
salphaa
economy
dinagdee
ecosystem
sirnakkoo
education, lesson
barumsa
effect
taafee
effort
carraaqa, carraaqqii, yaalii
egg
hanqaaquu, buphaa, killee, okokkaa
eight
saddeet
eighty
sadeettama
elbow
ciqilee
elder
angafa
election
filannoo, filmaata
elephant
arba
embarrassment
qaanii, yeelloo, saalfii
emotion, feelings
miira
employer
mindeessaa, mindeessituu
empty
duwwaa, adiyyoo
end
dhuma
enemy
diina, nyaaphaa, siddii, gaaddilee, amajaajii
energy
humna
engineer
maandisa
engineering
maandisummaa
English
Ingilizii
enough, sufficient
ga'aa, gahaa
enrollment
galmeessuu
entire
guutuumaatti
entrance
balbala, seensaa
envelope
poostaa
environment
naannoo
environmental protection
kunuunnsa naannoo
Epiphany
Ayyaana cuuphaa
equal
wal qixxee
era
bara
erosion
dhiqama biyyee, galoo, lolaa
error, fault
balleessaa, dogoggora
especially
keessattuu, keessattiyyuu, addatti, keessumattuu
eucalyptus
baargamoo
evening
galgala
ever
yoomiyyuu, yoomillee, hooggayyuu
every
hunda, mara, cufa
everybody
namuu
everyday
guyyuu, fardii
everything
waan hundumaa
evidence, proof
ragaa, qabannaa, laallee
exam
qormaata, mallaggaa
example
fakkeenya
except, without
malee
excrement
udaan, bobbaatii, huusoo
exercise (classroom)
gilgaala
exercise book
dabtara, dabtarii
exhausted
muyoo
exit
hulaa bahiisaa
expensive
mi'aa, qaalii, wuddii
expert, intellectual
haqila, hayyuu
explanation
ibsa
explosion
dhohiinsa
exterior, external
alee, aloo
eye
ija
eyeball
boolla ijaa
eyebrow
nyaara
eyeglasses
kalaa, fulee ijaa, maaxaxarii, marayaa
F
English
Oromo
face
fuula
fact, reality
dhugaa, haqa
factory
warshaa
failure
kufaatii, kiisaaraa
faith, religion
amantii
fall (season), autumn
arfaasaa
false banana (tree)
warqee, weesee, subboo
family
maatii, warra, haskaa
famine
beela, xannee, abaari
famous, popular
beekamaa, beekamtuu
far
fagoo, hiixuu
farewell
nagaatti
farm
bakka qonnaa
farmer
qonnann bulaa, qonnann bultuu, qoteebulaa, qoteebultuu
farmland
lafa qonna
fart
dhuufuu, shikee
fast (adj)
si'aawaa, si'ooftuu
fasting
soomana, laamii
fat (adj)
riidama, furdaa
fat (n.)
cooma
fate, fortune, luck
hiree, carraa
father
abbaa
fatigued (adj)
bututaa, bututuu
favor (n)
galata
fear
sodaa
February (8th-Mar. 9)
Guraandhala
female
dubartii, dhaltuu, naayaa, dhalaa
fence
dallaa, kellaa, dhayii
fertilizer
xaa'oo
festival
jila
fever
gubaa, layidaa, qandhoo
few
xinnoo, xiqqoo, bicuu, maddee, merqa
fiancé
kaadhimaa, gooshoo
field
dirree
fifty
shantama
fight
citii, lola, waraana
finally
xumuratti, dhumarratti
finger
quba
fingernail
qeensa
fire
ibidda, abidda
fire accident
balaa abidda
firewood
qoraan, hurraa
firm, forceful
jabaa, cimaa
first
jalqaba
fish
qurxummii, kalluuna
five
shan
flag
alaabaa
flashlight
baatirii harkaa, tirigii
flat (adj)
diriiraa, battee
flavor
dhandhama, urgaa
flea
tafkii
flood
galoo, lolaa
floor
afaala
floor, storey
fooqii, darbii
flour, powder
daakuu
flower
abaaboo, daraaraa, ilillii
fly (insect)
tisiisa
foam
oomacha
focus, point of view
ilaalcha
fog
hurrii, qayyoota
fold (e.g., "3 fold")
dachaa
folder
ukaankaa
folklore
afoola
food
nyaata
food poisoning
summaa'u nyaata
foolish
gowwaa, jiitoo, sephaa, daalee, dedhee, roodaa
foot, leg
miilla
football (soccer)
kubbaa miillaa
footnote
miiljalee
footprint
faana, kottee
for rent (adj)
kireeffamu
forbidden
dhorkaa, ittisamaa
force
humna, anniisaa, giidoo
forehead
adda
foreign
kan biyya alaa, kan bakkee/alaa
forest
bosona, raasaa, riibaa, hurrumuu, huruma, caakkaa
forever
barabaraan
forgiveness
faanchoo, araara, aagii
fork
shukkaa
form (paper)
uunkaa
formerly
yeroo darbe
fort
daannoo
forty
afurtama
four
afur
fourth (1/4)
kurmaana, ruubi, tokko afraffa
fox
jeedala, sardiida, wangoo
fragile
cabaala, cabeessa
free (no cost)
tola
free, independent
bilisa
freedom, liberty
bilisummaa, walabummaa
frequent
yerroo hedduu
fresh (food)
o'aa
Friday
jimaata
friend
hiriyaa, iriyaa, saahiba, fira, michuu
frog
fattee
from
irra, biraa
front
fuullee, fuuldura
fruit
fuduraa, ija mukaa
frustration
dhiphina, yaaddoo, abdii kutuu
frying pan
maxabashaa, kalaankaltu
fuel
boba'aa
full
guutuu, mijuu
fun
gammachuu, qoosaa, tapha
funeral
sirna awwaalaa
funny
kofalchiisaa, kofalchiiftuu
future
fuulduratti, durana, yeroo dhufu
G
English
Oromo
game
tapha, morkii
garbage, waste
balfaa, kosii, hubba
garden
manduubee
garlic
qullubbii
gas stove
butta gaasi
gazelle
re'ee diidaa
gender
kornaayaa, saalaa
generation
dhaloota, labata
generator
maddisaa
gentle
damboobaa, damboobduu
gently
suuta, qalbiidhaan
germ
imii
ghost
ekeraa
giant (adj)
jaafoo, hammooyii, dhoolbee
gift, present
argaa, kennaa, tarfaasaa, gumaata
ginger
jijimbla
giraffe
sattawwaa
girl
durba
girlfriend
jaalalle durbaa
glass (cup)
birciqqoo
glass (material)
fullee
glove
gaantii, shurraaba harkaa
glue
haphee
gnat
bookee
goat
reetii, re'ee, laallee
God
Waaqayyo, Waaqa
gold
warqee, sokoo
good
gaarii, bayyeessa, misha, dansaa, baroo, gameessa
Good Friday
Ayyaana fanno
good tidings, good news
aaga, misiraachoo
goodness
gaarummaa
goods
qodaa, meeshaa, mi'a
government
mootummaa
governor
bulchaa, hoogganaa
grade (on a test)
maarkii, qabxii
grade, level
sadarkaa
gradually
suuta, dhawaataan
graduation
eebba
grain
midhaan
grammar
caasluga, seerluga
grandfather
akaakayyuu, akaakaa
grandmother
akkoo, akkawoo
grapes
wayinii, ija eenabaa
grass
marga, buuyoo, gaalala, citaa
grasshopper
quruphisa
grassland
lafa margaa
grave (n)
awwaala
gravel
korata, cirracha
greedy
doqna, sassataa, sassattuu, waakkataa, waakkattuu
green
magariisa
green pepper
qaaraa
greenhouse
manfullee
greeting
nagaa gaafachuu
grey
daalacha, daara'aa, daaroftuu
groove
baqaqaa
grouchy
jinaa'aa, jinooftuu, nyakkisaa, nyakkistuu
ground
lafa
group
gartuu, garee, tuuta
guarantee, assurance
waabdii
guard
waardiyyaa, eegduu
guess (n)
tilmaama
guest
keessummaa
gum (chewing)
maastiikaa
gun
qawwee
H
English
Oromo
habit
bartee, barmaata
habitat
bidoollee
hail
cabbii
hair
rifeensa, dabbasaa
hairbrush
faaqqee, filaa
half
walakkaa, tokko lamaffaa
hall
galma
hand
harka
handsome
shaggaa, bareedaa, miidhagaa
happiness
gammachu, qannoo, jija
happy
gammadaa
harassment
cinqursaa, roorroo
hard, firm
dhagoomaa, jabaa, cimaa
harvest (n)
makara
hat, cap
kooffiyyaa, qoobii
hatred
jibba
hay
hookaa
he
inni
head (body part)
mataa
headache
mataa bowwuu
health
fayyaa
health center
bufata fayya
healthy
fayyaaleessa, fayyaaleettii, korkoree
heap (n)
tuullaa
heart
onnee
heartbeat
rukuttaa onnee
heartburn
singiggoo
heat
o'a, bulluqa
heaven
jannata
heavy
ulfaataa
heel
koomee, shonoo, hirba
height
hojjaa, dheerina
hell
sii'oli, jaannama
help (n)
gargaarsa, deggersa, hirpha
helpful
gargaaraa
hen
lukkuu, handaaqqoo
henceforth
amma irraa qabee, gara fulduraatti
her (obj.)
ishee, isee, ishii, isii
her, hers (possesive)
ishee, isee, ishii, isii
here
asi, addana
hero
goota, bajalbajaa
hiccup
hirqinfuu, hirqinsuu
hidden
dhokataa, dhokattuu, dhoksamaa
high
ol'aanaa
highland
baddaa
hill
tulluu, gaara, daabbaa
hilly
tabbaawaa, tullubbee
him
isa
hindrance
gufuu
hinge
aguraa
hip
tafa, luqqeettuu
his
saa, isaa
history, story
seenaa
hive
gaagura
hockey
xaba qillee
hoe
doomaa, cakii, qottoo
hole
uraa, qaawwaa
holiday
ayyaana
hollow
dhooqa
holy
qulqulluu
home land
biyya dhalootaa
homeless
manmaleessa
homework
hojii mana
homosexual
middisa, luuxii
honest
amanamaa, kan dhugaa dubbatu
honestly
dhugaatiin, amanamummaadhaan
honey
damma
honor, respect
kabajaa, ulfina, tabaroo
hope
abdii
horn
gaafa, gaanfa
horrible
qaxaxii, rifachiisaa, balaa'amaa
horror
sodaa, naasuu
horse
farda
horse cart
gaarii
hospital
hospitaala
hot
o'aa, bulluqaa
hotel
hoteela
hour
sa'aatii
hourly
sa'atii sa'atiidhaan
house
mana, waxee
housewife
haadha manaa
how
akkam
how (rel. pron.)
akkamitti
humane
namummaa
humid, moist, wet
jiidhaa
humor
qoosaa, baacoo
hundred
dhibba
hunger
beela, doromii, duuloo, jeejee, xannee
hungry
beela'aa
hunter
adamsaa, adamsituu
husband
abbaa manaa, dhirsa, jaarsa
hut
godoo, hoxxee
hyena
waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala
hypocrite
farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu
hypothesis
aadbuura
I
English
Oromo
I
ani, ana
ice, snow
cabbii
icecream
jalaatii
icing, frosting (for cakes)
kireemii keekii
ID, ID card
eenyummeessaa, waraqaa eenyummaa
idea, thought
yaada
idiom
jechama, ciigoo
idiot
nama jufunfula, gowwaa, raatuu, gadareessa
if
yoo, osoo, otuu
ignorance
wallaalummaa, doofummaa
ignorant
wallaalaa, wallaaltuu, doofaa, dakoo, sigidduu
illegal
seeraala, seera maleessa
image
fakkii
imagination
nuura
immediately
daddafiidhaan, battaluma, ariitiidhaan
immigrant
godaanaa, godaantuu
immunity
eegumsa, nageenya
impact, collision
tima, giphee
important
baay'ee barbaachisaa
impoverished
deegaa, deegduu
impressive
dinqisiisaa, maalalchiissa, maalalchiiftuu, hawwataa
imprisoned
hidhamaa, hidhamtuu
imprisonment
hidhaa
improvement
fooyya'insa, fooyyii
impure
booruu, boora'aa
in front of
fuuldura
in, inside
keessa
incense
qayii, libaana, sorsa, ixaana
incense stick
naddii, sandalii
incidentally
utuu dubbannuu, akka tasaa
income
galii
incomplete
hanqina qabu, hir'uu, hin guutne
inconvenient
rakkisaa, kan hin mijoofne
incorrect, wrong
dogoggora
indecent, vulgar
addaggee, guddisbaddee, algala
indeed
dhugaa, dhugaatuu
independent
bilisa, walaba
individual (n)
matayyaa
indoors
mana keessaatti
induction
sinina
infantry
lafoo
inferior
kan gadii, gad aanaa
influence, impact
dhiibbaa
information
odeeffannoo
initial (adj)
kan jalqabaa, kan duraa
injection
maarfee
injera
buddeena, biddeena
injured
madaa'aa
ink
halluu
in-law
soddaa
innocent
tabuu, qulqullu, kasoo, jargee
innovation, invention
argannoo
input
soyiraa, ciicata
inspection
qormaata, to'annoo, sakattaa
instant (adj)
battala, yeroo gabaabaatti
instead
iddoo isaa
institution
dhaabbata, jaarmayaa, inistiitiiyuutii
instructions
ajaja, qajeelfama
instrument
meeshaa
insult
arrabsoo
insurance
baraarsa
intelligent
beekaa, beektuu, qaroo
intense
jabaa, ulfaata, miira o'aa
intention
yaada, karoora
interest
fedhii, hawwii
interest (monetary)
dhala
interesting
hawwatu
intern
hidhuu
international
dunyaaleessa, guutuu addunyaa
internet
intarneetii
interview
gaafannoo
intestine, gut
mar'ummaan
introduction
seensa
intuition
dandeettii
invasion
weerara
iron (for clothes)
kaawuyyaa
iron (material)
sibiilaa
irrigation
jallisii, maksaa, bonee
island
baqqanaa, oddoola, cittuu
itch
cittoo, hoqxoo
J
English
Oromo
jackal
wangoo, sardiida, jeedala
jacket
jaakeettii
janitor
qulqulleessituu
January (9th-Feb. 7)
Amajjii
jar
huuroo
jaw
a'ama, mangaagaa
jealous
inaaffaa, inaaftuu, goomataa, goomattuu
jealousy
inaaffaa, inaaffii, goommii
jerrycan
saafiiyaa
jewellery
faayaa meetii
job (n)
jiruu, hojii, dalagaa
job title
maqaa ramaddii hojii
joke
qoosaa, baacoo, falqa seekoo
journalist
gaazexessaa, galaalchaa
journery, trip
deemsa, imala
judge (n)
baahira, daanyaa, doorii
jug
ninniga
juice
cuunfaa, cimmiiga
July (8th-Aug. 6)
Adoolessa
June (8th-July 7)
Waxabajjii
jungle
bosona, caakkaa, huuruma
juniper
mi'eessaa
junk
shokorkota, hanshaafa, haafa
jury
salganee
justice, judgment
haqa
K
English
Oromo
kale, spinach
qoosxaa
kerosene
kerosiinii, laambaa, gaasii adii
kettle
jabanaa
key
bantuu, hiiktuu, qulfii, furtuu, danqaroo
kidney
kalee
kind, generous
arjaa, arjoomaa, arjoomtuu, balchaa
king
mootii
kiss (n)
dhungoo
kitchen
kuushiina, alwaadaa
kite
khurruu
knee
jilba
knife
billaa, ablee, albee, daaduu, sulluuda
knowledge
beekumsa
knuckle
buusaa
L
English
Oromo
ladder
xafxafoo, yaabbannoo, riqaa
ladle
cilfaa
lake
haroo
lamb
xabboota, sookkee
lame
naafa, laasha'aa, laashoftuu
lamp
laambaa, ampuulii
land
dachee, lafa
land degradation
daruu lafaa
landlord
abbaa lafaa
landslide
jogoo
language
afaan, qooqa
larynx
qokkee
last night
eda
last week
torban darbe
last year
baredheengaddaa
late evening
waarii
laughter
kolfa
law
seera
lazy
dhibaa'aa, dhibooftuu, daagii, abiidhoo, dankaayii, jaatanoo
leaf
baala, shafo, obeensa
leather
gogaa
left (direction)
bitaa
leftover, remains
hambaa
legitimate
seeromaa
lemon, lime
loomii
length
dheerina
lentil
misira
leopard
qeerransa
lesson plan
karoora barnoota
letter (of the alphabet)
qubee, arfii
letter (that you send)
xalayaa
lettuce, salad
salaaxaa
library
mankitaabaa, manmacaafaa
lice
injiraan
lid
qadaada
lie, fib, falsehood
soba, kijiba, dhara
life
jiruu, jireenya
light (artificial), lightning
ibsaa
light (in weight)
salphaa
light (natural)
ifa
lightning
balaqqeessa, calanqeettii
like that
akkasi
like this
akkana
limit
daangaa
line
xurree, toora, sarara
lion
leenca
lip
hidhii
liquid
dhangala'aa, yaatoo
list
tarreeffama, tarreessa
literature
ogbarruu
liver
tiruu
living room
gorduba, haga
loan (n)
liqii, ergisa, ergifannaa
lock
qulfii, cuftuu
logical
amansiisaa
logo
asxaa, faajjii
long hair
daabee
long, tall
dheera
lord
gooftaa, rabbi
loud
sagalee guddaa
love (n)
jaalala
lover
jaalallee
lowlands
gammoojjii
loyal
amanamaa, amanamtuu
loyalty
amanamummaa
luggage
shaanxtaa, subbaa uffataa
lumber
laaxaa
lump
guroo
lunatic
maraataa, maraatuu
lunch
laaqana
lungs
somba
M
English
Oromo
machete
meencaa, gajaraa
machine
maashinii
magic
tolcha, calfala
maid
wandaqa, xomboree
main
muummee, ijoo
mainly
caalaatii
majority
Irra-jireessa, harka caalu
malaria
busaa malaria
male
dhiiraa
male (married)
suubboo
male (unmarried)
qeeroo
man, person
nama
management
bulchiinsa, taliigaa
manager
moora, geggeessaa, geggeessituu, hoogganaa, hooggantuu, duree
mandatory, obligation
dirqama
mane
gamma
mango
maangoo
many
baayee, danuu, hedduu, gorba, mooga
map
kaartaa
March (10th-Apr. 8)
Bitootessa
market
gabaa, dikkoo, machaara
marriage
heeruma, fuudha, gaa'ila
married
fuudhe, heerumte
match
toomaashoo, kibiriitii
mattress
firaashii, kefaa, darsaa
May (9th-June 7)
Caamsaa
maybe, likely
tarii
mayor
kantiibaa
me
na, ana
meadow
araddee
mean, vicious
hamaa, hamtuu, haxaarii
meaning, translation
hiika, hiikkaa
meanwhile, meantime
gidduutti, achumann, hangasitii
measurement
bikkooma
meat
foon
mechanic
makaanikii
medicine
dawaa, qoricha, qorsa
medium (adj)
walakkeessa
medium sized
jidduu galeessa
meesenger
ergamaa
meeting
walga'ii, kora
member
miseensa
membership
miseensummaa
memory
birminyii, qaabata
mental (adj)
sammuu
merchant
daladalaa, daldaltuu
mercy, forgiveness
aagii
message
ergaa, dhaamsa, beenoo
meter (for utilities)
lakkooftuu
meter (length)
meetirii
method
tooftaa, mala
microphone
noolaa
midget
tashaa, dinkii
midnight
waarii, halkan walakkaa, halkan qixxee
migration
godaansa
military
loltuu
milk
annan
mill
baabura midhaanii
million
kitila, miiliiyoonii
Ministry of Agriculture and Rural Development
Ministeera qonna fi misomaa baadiyyaa
minute (n)
daqiiqaa
miracle
raajii
mirror
fuullee, daawitii, oflaallee
mischief
shira
misdeed
yakka
misery
mankaraara, gidiraa, gadadoo, sili'a, dararama, hiraara
Miss
durbee
mistake
dogoggora, balleessaa, badii
mixed, mixture
makaa
modern
ammayyaa
moment
yeroo gabaabduu
Monday
wiixata, aagoo
money
qarshii, horii, maallaqa
monk
moloksee
monkey
qalamee
monster
bulguu
month
ji'a
monument, statue
siidaa
moon
addeessa, ji'a, baatii
mop
foksoo, haxooftu, haxoolaa
moral, morals
safuu
morning
ganama
morning (early)
barraaqa, obboroo
mosque
masgiida
mosquito
bookee, biimmee
mosquito net
matayoo bookee busaa
most
harki caalaan
mostly
caalaatti
moth
fuutuu
mother
haadha, harmee, ayyoo, da'ee, coree
motion
sochii
motivation
kaka'umsa
motorcycle
dokdoqqee, bududdee
mountain
tulluu, gaara, tabba
mouse, rat
hantuuta
mouth, language
afaan
Mr.
obbo
Mrs., Ms.
adde
mud
dhoqqee, laaqii, orofa, dhoobboo
muddy
bootoo, booruu, dhoqqaa'aa
mugger
saamtuu, hattuu
mule
gaangee
muscle
maashaalee
mushroom
shashara, uukkoo, waakkoo, horroqoo, amboshilla
music
muuziiqaa
mustard
shunfaa, sanaabii, sanaafica
mute (adj)
duudaa
my, mine
koo, kiyya
myth
himtee
N
English
Oromo
nail, screw
mismaara
naïve
gowwaa, jufunfula, sephaa
naked
qullaa
name
maqaa, cibra
narrow, tight
dhiphoo
national
biyyaaleessa
nationality
lammummaa
nature
uumamaa
nausea
locaa, lollojjii
near
bira, cinaa, dhihoo, kaloo
necessarily
dirqamaan
necessary
barbaachisaa
neck
morma, moqoo, lukuma, lumma
necklace
amartii, dubul
need (n)
fedhii
needle
limmoo
neighbor
ollaa
nervous
qaanjibbaa'aa, sodaataa
nest
mandhee, man'ee, godoo
net
marayoo, dabboo, saaphana
network
mantagoo
neutral
imbaabsa
never
abadan, tasa, gonkumaa, qarayyuu, abilla
new
haaraa
New Year
Wagga haaraa
news
oduu
newspaper
gaazexaa
next
itti aanee, ergasii, itti fufee
next week
torban dhufu
next year
bara dhufu
night
halkan
nine
sagal
ninety
sagaltama
no
lakki, miti, hi'iyoo
nobody, no one
homtuu, eenyullee
none
tokkollee
nonsense
shokorkota, hanshaafa, qaayyaatuu
noon
saafaa
north
kaaba
nose
funyaan
not
miti
not far away
dhiyoo
not know
wal'aala
note
yaadachiisa
notebook
yaadanno
nothing
homaa, homtuu
noun
maqaa
novel (book), fiction
asoosama
November (10th-Dec. 9)
Sadaasa
now
amma
nowadays
yeroo ammaatti
nowhere
eessayyuu
numb
adoodaa
number
lakkoobsa
nun
gaaltama
nurse
narsii
nut
boloonii
O
English
Oromo
oats
omborii, ayisaa, matajaboo
obedient
abboomamaa, abboomamtuu
object, stuff
meeshaa
observation
qalbifannaa, hubannaa
obstacle, obstruction
gufachiisa
October (11th-Nov. 9)
Onkololeessa
of
kan
off
irraa, gara alaatti
office
biiroo, waajjira
often
yeroo baayee, irra deddeebiyee
oil
zayitii, quyyisa
oily
zayitaawaa
okay
tolee
old (object)
moofaa
old (person)
jaarsaa, jaartii
old, decrepit
dulloomaa, dulloomtuu
on
irra, gubbaa
one after another
wal faana
one, a
tokko
one-eyed
ballaa
oneself
ofi
only, alone
qofa, kophaa, duwwaa
onto
gara
operation (medical)
baqaqsanii hodhuu
opinion
yaada, amantii, ilaalcha
opportunity
hayya, carraa
opposite
faallaa
or (in a question)
moo
or (in a sentence)
yookiin
orange
birtukaanii
orchard
oyiruu fuduraa
ordinal number suffix (e.g., -th)
-affaa
ordinary
dasiiba
orphan
gasharee, yatima
oryx
saalaa
otherwise
silaa
our, ours
keenya
out, outside
ala
outside the house
diida
oven
furnoo, sumsuma
over
gubbaa, irra
ownership
abbummaa
P
English
Oromo
package
awwagii
pact, promise
waadaa, ahadii, waliigaltee
page
fuula
Pagume (Sept. 6-10)
Qaammee
paid
kaffalame
pain
dhibee, dhukkuba
paint
barashaa, halluu
pair
mirree
pajamas
biijaamaa
palm (of hand)
harruu, ganaa
palm tree
meexxii
pancake
maxinoo
panic
baaraga, shororkaa, sodaa
pants, trousers
surree, fiddoo, kofoo
papaya
paappaayee
paper
waraqaa, waraqata
paragraph
keeyyata
parasite
akankarreettii
park
paarkii, caayaa
party, invitation
afeerraa
passenger, traveler
imalaa, imaltuu, karadeemaa, karadeemtuu
password
barreertuu
pasta
paasta
pastoralist
horsiisee bulaa
pasture
dheedichaa
pasture, grazing land
dheedicha
path
daandii, mocii, karaa
patience, tolerance
obsa
patient (adj)
obsaa, obsituu
<//td>td>tr>tr>div class="leftcol">orphantd>
patient (n)
dhukkubsataa, dhukkubsattuu
pattern
akkina
payment
kaffaltii
pea
atara, daangulee, haatoo
peace
nagaa, dada
Peace Corps
jaallee nagaati
peach, apricot
kookii
peanut
ocholooni
peel (n)
qola
pen
biirii, qalama
penalty, punishment
adaba, adabbii
pencil
irsaasii
people
uummata, saba, jamaa, liiban
percent
dhibbeentaa
perfectly
sirritti
permanent
dhaabbataa, siranaa
permission, license
hayyama, eeyyama
personal
dhuunfaa
pesticide, insecticide
farra ilbiisootaa
pests, insects
ilbiisootaa
pharmacy
mana dawaa, mana qorichaa, faarmaasii,
philosophy
falaasama
phone
bilbila
phone card
kaardii moobayilii
photo, photograph
suuraa
phrase
gaalee, anqoo
physician
hogeessafayya, haakimii
picture
fakkeettii, fakkii, suuraa
pig, hog
booyyee
pile
tuullaa, kaabii
pill
kinniinii
pillow
boraatii
pineapple
anaanaasii
pink
diiminee
pipe, tube
ujummoo
pit, well
boolla
place
bakka, iddoo
plan
karoora, akeeka
plantation
danfisuu, biqilchuu
plastic
laastikii
plate
shaani
pleasant
gammachiisaa
please
maaloo
pliers
ciniintuu
plough
maarashaa, sibattii
pocket
kiisii
poem, poetry
walaloo
point, sharp
qara
poison
summii, hadhaa, suunkii
police
poolisii
policy
imaammata
politics
siyaasa
pollution
faalama, waarrii
pond, pool
eela, haroo
poor
hiyyeessa, hiyyeettii
population
uummata
post office
mana poosta
postbox
saanduqa poostaa
pot
biir disti, okkotee, giicuu, washoo
potato
dinnichaa, mosee,sayee, ifaatee, shonee, jurgufee
poverty
hiyyummaa, dhaba, deegummaa
power, force
humnaa
prayer
kadhannaa, sagada, kadhata
precious
qushuna
preface
ariirrata
pregnant
ulfa
pregnant (animal)
rimaa
prescription
ajaja
previous
duraa
previously
duratti
pride
boona, bajiga, galdaasa
prison, jail
mana hidhaa, wankii
privacy
kophummaa ofii
private (property)
gulummaa
private school
mana barumsa dhunfa
problem
rakkoo, rakkina, ko'oo
process
adeemsa
product
oomisha, bahaatii, atoota
profession
ogummaa, hojii, dalagaa
pronoun
maqadhaal
pronunciation
afaaneffannoo, sagaleessoo
property
qabeenyaa, leecalloo
prostitute
gumna, sagaaggaltuu, dhadhaabamtuu
proverb, saying
mammaaksa
public school
mana barumsa motuma
puppy
cuquu, xuuxxillaa
purple
dhiilgee
purse
koro'oo, boorsaa maallaqaa
Q
English
Oromo
quarter
kurmaana
quarter birr
simunii
queen
giiftii
quest
barbaacha, soqaa
question
gaffii, qora
quickly, soon
battaluma, dafee
quiet
callisaa, callistuu
R
English
Oromo
rabbit
illeettii, illeensa
rabies
nyanyee
radio
raadiyoonii, raadiyoo
rain
rooba, bokkaa
rainbow
sabbata Waaqaa
razor
haaduu, shiggiree, qarabaa
ready
qophaa'eraa
ready, prepared
qophaa'aa, qixaa'aa
really
dhugaal
reason
sababa
rebellion
fincila
receipt
naga'ee
recently
dhihootti
receptionist
keessummeessituu
recognize
qalbifachuu, hubachuu
record, roster
galmee
red
diimaa
reflection
balaqqee, calanqeettii
refugee
kooluu-galaa, kooluu-galtuu
relationship
hariiroo
relatives
obbolaa
reliable
abdachiisaa, amanamaa
rent
kiraayii
resident
jiraataa
result, outcome
bu'aa, bahii
retired
soorama kan ba'e, soorama baye jira
reward
badhaasuu
rib
dirra, cinaacha
rice
ruuzii
rich, affluent
sooressa, badhaadhaa, dureessa
right (direction)
mirga
ring
qubeelaa, qubee, hogee
ripe
bilchaataa, gormaa
river
laga, malkaa
road, street
karaa, daandii, boochoo
robber
saamtuu, saamaa
rock
kattaa, qarsaa, qassoo, qa'oo
roof
gardaaffoo, diikkaa, soraa, awayaata
room, part, division
kutaa
root
hundee, hidda
rope
funyoo, haada, madhaa
rotten, spoiled
tortoraa, tortortuu, samaa, samtuu
round-about
adabaabaayi, addababa'ii
row, line, queue
toora
rude
algala, addaggee, baalbaasee, saragee
rule
danbii
ruler (measuring)
sarartuu, bo'eessaa
rumor
hasaasa, jette-jettee
rural
baadiyyaa
S
English
Oromo
sack
keeshaa, jooniyyaa
sad
gadda
salary
miindaa
salt
ashaboo, soogiida
sample
eddattoo, fakkisa
sand
cirracha, maansa
satisfaction
boohartii, gammachuu, quufa
satisfied
boohare
Saturday
sanbata
saucepan
distii, gochoo, moslolee
saw
minshaara, ilkoo, misumeenoo
scar
dirmammuu, godaannisa
scarf
uffarmaa
scent, smell (n)
foolii, urgaa, urgoo
school
mana barnootaa, mana barumsa
science
saayinsii
scissors
maqxuu, maaqasii
sea
galaana, maanya
season
woqtii, tibba, mosina
seat
iddon, teessuma, barcuma
second (n)
sekoondii
secret
iccitii
secretary
barreessituu, bareessaa
seed
sanyii
self
of
September (11th-Oct. 10)
Fulbaana
serious
jabaa, ulfaataa
service
tagaajila
seven
torba
seventy
torbaatama
sex, copulation
salma, kaacha
shade
gaaddisa, gaaddiddu
shame
saalfii, qaanii, yeelloo
shape
boca, naqa
she
isee, ishee, ishii, isiin, isii
she
isheen, iseen, ishiin, isiin
sheep
hoolaa, bidoo
sheet (bed)
ansoolaa, beleshee
shelf
dulaaba, ansaada, girgijii, zalangaa
shelter
da'oo
shiny
calaqqisaa, cululuqaa
ship
doonii
shirt
shamizii, qomee, ubaara, biddiqqoo
shoes
kophee
shop
suuqii, dukkaana
short
gabaabaa, gabaabdu, kuchubbii, murqicha
shorts
surree gababa, kushee, bolee
shoulder
gateettii, qoyiirara, gurmuu, qucee
shovel
akaafaa
shy
ija-laafeessa, ija-laafettii
sick, ill
dhukkubsataa, dhibamaa
sickle
haamtuu, halbee
side
maddii, cinaa, bira, kallattii, gomolee
sifter
gingilchaa
sight
mul'ii
sign
ballaccee, mallattoo
signal, signature
mallattoo
significant
barbaachisaa, hiika qabu
silence
calleensa, callisa, tasgabbii
silk
arrii
silly
sephaa, gowwaa, daafura
similar
wal fakkaataa
sin
cubbuu, nagaroo, xurii
since, from, after
eega, erga
sincerity
dugaadhaan, amanamummaadhaan
singer
weelistuu, weellisaa
single, singular
leexaa, baaqqee
sister
obboleettii
sister-in-law
sayyuu
situation, condition
akkaataa, haala
six
jaha
sixty
jahaatama
size
hammamaa, qixxaayina
skin
googa
skinny
guuffee, godeessa, godeettii, huuqqataa, huuqqattuu
skirt
wandaboo qexxaa, gombisoo, hamfala, qaamisii mudhi gadi
skull
buqqee mataa
sky
samii, waaqa
slave, ocean
garba
sleep
rafiitii, irriba
slender, slim
jorroo, lulee, sorooroo, lawwee
slippery
sigigaataa, sigiggee, mucuca, mucucaataa, mucucaattuu
slow
juulii
slowly
suuta, adada
small bowl
killa
small, little, few
xiqqoo, xinnoo, maddee, merqa, canuu, shiikkoo, bicuu
smile
seeqa
smoke
aara
snack
ciree, sharfaa, qacanii, oolchaa
snake
shaawwisa, bofa
sneezing
haththissoo
so
eega, kanaaf, akkas
soap
saamunaa, andarqii
soccer
kuphaa miillaa
society
waldaa, hawaasa
socks
kaalsii
sofa
soofaa
soft
laafaa
soil
biyyoo, kooticha
solution
furmaata, fala
some, a few
muraasa
sometimes
yeroo tokko tokko
son
ilmo, ilma
song
absaala, faarsaa, faarfannaa, faaruu, sirba
sorrow
addeenya, gadda
soul, spirit
lubbuu, afuura
sound, voice
sagalee
soup
shorbaa, hurgufoo
sour
dhangaggaa'aa, kiikkoo
south
kibba
spacious
arawaca, bakka ballaa
spark
qaanqee, qaanteetii
special, unique
adda
species
sanyii
specifically
addatti, keessattiyuu
speech, talk
haasaa, dubbii
speed
tafii, sardamsuu, ariitii
spelling
qubeessa
spice
quyyifa, kuyyisa, mi'eessituu
spider
sariitii, cincoo, daarabaaftuu, orbobiisa
spine
miqiqqirii
sponge
liifaa, sarphaphuu
spoon
fallaana
sport
ispoortii
spouse
dhiirsa, niitii
spring (season)
birraa
spy
basaasaa, basaastuu
square
addababa'ii
squirrel
osolee
stainer
calaltuu, miirtuu
stamp (for letters)
sumuda
stamp (official seal)
chaappaa
stapler
qonyeessituu
star
urjii
start
jalqaba, eegala
starvation
beela, xannee
station
buufata
steam
hurka
stepfather
abbaa buddeenaa, abbaaddaa
stepmother
haadha buddeenaa, gayyaa, ayyaaddaa, haadhaddaa
stew
ittoo, waxii
stick
ulee
still
calleensa
stomach
garaacha, macoo
stone
dhagaa
storeroom
kuusaa
storm
obonboleettii, suulaa, bubbee
story, fable
durdurii, sheekoo, seenaa
stove
siliindarii, saamaawaaraa, shaawulaa, girgaatii
straight
qajeelaa, qajeeltuu, qajeeltoo
straw (grass)
citaa
strength
jabina, cimina, anniisaa
string
siibaagoo, fo'aa, tushii
strong
cimaa, jabaa
structure, framework
caasaa
student
barataa, barattuu
substitute
iddoomaa, iddoomtuu, geeddaramaa, geeddaramtuu
subtle
abshaala, gamna, haxxee
/div>div class="leftcol">row, line, queue>success
milkaawwii
successful
milkaa'aa, milkooftuu
sudden
tasa
sugar
sukkaara
sugarcane
meejoo, shonkooraa
suggestion
yaada dhidaatu
suit
kittaa, iraraajala
suitable
mijaa'aa, tolaa
sum
ida'ama, edaasa
summary
xumura, guduunfaa, goolabbii
summer
bona
summit (of mountain)
qarree, fiixee, bantii
sun
aduu, biiftuu
Sunday
dilbata
sunrise
bahiisa aduu
sunset
seensa aduu
superior
caalaa
superstition
tolchituu
surprise
dinqisiifannaa
suspicious
ciicataa, ciicattuu, shakkituu, shakkisiisaa
swamp
dhaqdhaqii, caffee, leephoo, duduba
sweat
dafqa
sweater
shurraaba, golfoo
sweet
mi'aawaa, mi'ooftuu
sweet potato
maxaaxisha, camcamee, soogiddee
swimsuit
uffata daakaa
swollen
dhodhommoqaa, dhiita'aa
synonym
moggoyyaa
system
sirna
T
English
Oromo
table
minjaala
talent
dandeettii, kennaa
tall
dheeraa, lawwee
tapeworm
minnii, koosoo
target
manii
taste (n)
dhandhama, camii, akkaataa, filannaa
tax
qaraxa, ashuuraa
taxi
taaksii
tea
shaayii, shaayee
tea leaves
baala shayyii
teacher
barsiisaa, barsiistuu
teachers
barsiisoota
team
gartuu, gumii, tuuta, garee
teapot
moqorqoraa shaayee
tedious
nuffisiisaa
tee shirt
ti shartii
teenager
yarsuma
teeth
ilkaan
temperate zone
badda daree
temperature (air)
sadarkaa o'aa, haala qilleensaa
temperature (body)
layidaa
ten
kudhan
tent
waaroo, dunkaana
termite
rimma, gadulessa
thank you
galatomi, galatoma
that (pron)
sun, sana
the
-icha, -ittii
the day after tomorrow
iftaan
their, theirs
isaani, saani
them
isaani
there
achi
therefore
kanaaf
therefore, in that case
eegasu
these
kunniin, kanneen
they
isaan
thief
hattuu
thigh
gudeeda, sarbaa, kofa, uduuda
thin
qallaa, qalloo, huuqqataa, huuqqattuu
thing
waanta, meeshaa
things
waantoota
third (1/3)
siisoo, nuusii, tokko sadaffaa
thirsty
dheebuu, dhabsuu
thirty
soddoma
this
kun, kana
this year
barana
those
sunniin, sanneen
though (conj)
ta'u illee, ta'u
thousand
kuma
thread
fo'aa, kirrii
threat
doorsisa
three
sadii
throat
kokkee, qoonqoo
through
keessaan
thumb
abbuudduu
thunder
bakakkaa, mandisuu, kakawee
Thursday
kamisa
tie (necktie)
karabaatii
timber
saanqaa
time
yeroo
times (e.g., "5 times")
hoggaa, si'a
timid
na'aa, naatuu
tin
qorqorroo
tire
golollee, gommaa
tiring
dadhabsiisaa
tissue paper
sooftii, arrigoo
title (book), headline
mata duree
today
har'a
toe
quba miillaa
together
walitti, wajjin, walii-wajjin
toilet
boolii, golbobbaa
toilet room
manni fincaani
tomato
timaatimii, ajaagaarii
tomorrow
boru, bor
tongue
arraba
tonight
edana, har'a galgala
tooth
ilka, ilkaan
toothpaste
saamunaa ilkaanii
toothpick
rigaa
total
dimshaasha, waliigala
tourist
daaw'ataa, daaw'attuu, imalaa, imaltuu
toward
gara, kallattii
towel
fooxaa, waccuu
toxic
summaa'aa
train
baabura geejjibaa
traitor
gantuu, haalaa, haaltuu
translation
hiikkaa
transportation
geejjiba
trash
haraa
treatment
wal'aansa
tree, wood
muka
trial, try out
yaalii
triangle
rogsadee, sadakkuu
tribe
gosa
truck
makiina fe'issa
true, real
dhugaa
trust
amaanaa
Tuesday
kibxata, facaasaa, balloo
turn, order
dabaree
twenty
digdama
twin
lakkuu
two
lama
type, kind
gosa, akaakuu, sanyii
U
English
Oromo
ugly, untidy
fokkisaa, fokkistuu
umbrella
dibaaba, daatuu, gaaddisee
uncle (maternal)
eessuma, hubuyu, abbo guddoo
uncle (paternal))
wasiila, abuyyaa
under
jala
underpants
pantii, butaantii
underskirt, slip
minxii liibsii
understanding, awareness
hubannaa
underwear
jalaanii
uniform (clothes)
fooyituu, walagoo
university
yunivarsiitii
unless…
yoo…malee
unripe
xobbee
untidy
boosacha, booseettii, samaa, samtuu
until
hamma, hanga
until the end
hamma dhuma
up
irra, gara olii, hanga, gararraa
upwards
ol
urine
fincaan
us
nu
use (n)
faayidaa, dantaa, bu'aa
useful
faayidaa qabeessa
useless
badduu, goofoo, faayidaa-maleessa
usually, frequently, often
yerroo baa'ee
V
English
Oromo
vaccination
talaallii
value
sona, safuu, gatii
valueless, vain
bilaasha
vegetables
kuduraa
vegetation
biqiltuulee
vehicle
makiinaa, koonkoolata
ventilation
qilleensa afarsuu
verb
gochima, gocha
verb conjugation
horsiisa gochaa
very
baay'ee
vest
jalaanii, sadarya
victory
injifannoo, mo'icha
view, vision
mul'ata, daayyaa
village
ganda, araddaa, amba
violence
jeequmsa, kolboo, goolii
visitor
daaw'ataa, daaw'attuu
volume
qabiyyee
volunteer
nama fedhiisaatiin hojjetu
vomit
diddiga, haqqee, bulgaatii, balaqqama
W
English
Oromo
waist
mudhii
waiter
keessummeessisa, keessummeessitu
wall
goorroo, dadaa, gidaaraa
war
waraana, lola
wardrobe
kabata, wancarii, ansaada
warehouse
mankuusa
wasteful
afoollessaa, afoollessituu, baraaxxuu, firfirstuu
watch
ilaala, fana
watch (wrist)
sa'aatii harka
water
bishaan
water bottle, canteen
koddaa
water pollution
faalama bishaanii
waterfall
fincaa'aa, gootuu, xinniqee
watermelon
luxxee, habaaba
way
karaa, daandii
we
nuti, nuyi
weak
dadhabaa, dadhabduu, kokottaa'aa, kokottooftuu, muyoo
weather
haala qilleensaa
weather condition
amaleensa
wedding
cidha, aruuza
Wednesday
roobi
weed
huura, aramaa, buuchaa, dobaa, tusii
week
torban
weekend
sanbata fi dilbata
weight
ulfina
welcome
baga nagaa dhuftan
west
lixa, dhiha, ilgalchuu
what
maal
what (rel. pron.)
waan
wheel (of car)
masakaa
when
yoom
when (rel. pron.)
yoommu
whenever…
yoommu…kamittiyyu/yeroohundaa
where
eessa, garam
where (rel. pron.)
bakkii
which
kam
white
adii, calqii, weeca
white board
gabatee aadi
who
eenyu
who, which (rel. pron.)
kan, tan
whoever
eenyuyyuu
whose
kan eenyu, kaneenyu
why
maaliif
why (rel. pron.)
waan <verb>+f
wick (candle or stove)
fo'aa
wide
bal'aa
width
dalgeeta, bal'ina
wife
niitii, haadha manaa, jaartii
wild animals
bineensoota alaa
wildlife
bineensa bosonaa
wind (moving air)
qilleensa, bubbisa
window
foddaa
windy
qilleensa'aa
wing
baallee, gofla, goblaa, koochoo, kola
winter (season)
ganna
wip
alangaa
wire
shiboo
wisdom
ogummaa
wise
aaqila, ogeessa, ogeettii, qaroo
wish
abbala, fedhii, hawwii
with
wajjin, waliin, duukaa
with pleasure
gammaccuu wajjin
wolf
yeeyyii
woman
nitinaayee, dubartii, gennee, nadheen
woman (married)
gadarba
woman (old)
alkoo
wood beetle
qiinqee, qiinqani
word
jecha
word
jecha
work
hojii
world
addunyaa
worm
raammoo
worn, worn out
bututaa, moofaa
wound (n)
madaa
wounded
madaa'aa, madooftuu
X-Z
English
Oromo
yam
goodarree
year
waggaa, bara, ganna
years
waggaawwan
yellow
booraa, keelloo
yes
eeyee, ee
yesterday
kaleessa
yet
hanga ammaatti, ammallee
yield
oomisha, horata, callaa, atootota
yield, product
callaa
yogurt
itittuu
you (pl., obj.)
isini
you (pl., subj.)
isin
you (sing., obj.)
si, si'i
you (sing., subj.)
ati
young
laccee, dargaggeessa, dargaggeettii
your, yours (pl.)
keessan, keessani
your, yours (sing.)
kee
zipper
shaarneellaa
zone
godina, ambaala
Verbs
English
Oromo
to absorb
xuuxuu
to accept, receive, take
fudhachuu
to accompany
faana deemuu
to accomplish
fiixaan baasuu, raaw'achuu
to accuse
yakkuu, himata
to acquire
argachuu, gonfachuu
to adapt
madaqsuu
to add, increase
dabaluu, eda'uu
to adjust
sirreessuu, tottolchuu
to admire
jajuu, dinqisiifachuu
to advise
gorsuu
to affirm, prove
mirkaneessuu
to agree
waliigaluu, wal ta'uu
to aim
qiyyaafachuu, akeekuu
to allow, permit
hayyamuu, eeyyamuu
to alter
geeddaruu, jijjiiruu
to amaze
dinqamuu
to amputate
kutuu, muruu
to amuse
gammachiisuu, kofalchiisuu
to analyze
xiinxaluu, gamaaggamuu
to annoy
aarsuu, dallansiisuu
to applause, clap
lamaarkuu
to appreciate
leellisuu, dinqisiifachuu
to argue
falmuu
to arrange
sirreessuu, qopheessuu
to arrive
ga'uu
to assemble
walitti dacha'uu, walga'uu
to assess
tilmaamuu, qorachuu
to assign
ramaduu
to assist
gargaaruu, deggeruu
to attach
maxxansuu, qabsiisuu
to avoid, inhibit
ittisuu, dhorkuu
to bake
tolchuu
td>td>
to bathe
dhiquu
to be able
danda'uu
to be amazed, surprised
dinqifachuu
to be angry
aaruu
to be better
wayyaa'uu
to be born
dhalachuu
to be busy
yeroo dhabuu
to be called
jedhamuu
to be found
argamuu
to be full, satisfied
quufuu
to be happy
gammaduu
to be healthy, heal
fayyuu
to be hungry
beela'uu
to be ill
dhukkubuu
to be jealous
inaafuu, goomachuu, weenna'uu
to be known
baramuu
to be located
argamuu
to be moving, shaking
socho'uu
to be next to
aanuu
to be sorry, sad
gadduu, gaabbuu
to be stressed
cinqamuu
to be suitable
mijaa'uu
to be thirsty
dheebochuu
to be tired
dadhabuu, bututuu
to be unable to find
dhabuu
to be useful
fayyaaduu
to be, become, happen
ta'uu
to beat
dha'uu, reebuu, tumuu, gobuu
to become good, successful
toluu
to believe
amanuu
to bite
ciniinuu, hidduu
to blame
haalachuu, komachuu
to bleed
dhiiguu
to bless
eebbisuu
to blow, pump
afuufuu
to boil
danfisuu
to borrow (and then return)
ergifachuu
to borrow (consumables)
liqeeffachuu
to bother
rakkisuu
to break
cabsuu
to bring
fiduu
to brush
riguu
to build
ijaaruu
to burn
gubuu, boba'uu, bobeessuu
to buy
bituu
to calculate
herreguu
to call
waamuu, bilbiluu
to cancel
haquu
to carry
baacuu
to cease, stop, halt
dhaabuu
to change
jijjiiruu, geeddaramuu, sharafuu
to chase
ari'uu, kurkursuu
to chat
haasa'uu
to cheat, trick, deceive
gowoomsuu, mujaadaluu
to choose, vote
filuu, fo'uu
to circle, orbit
naanna'uu
to clean
qulqulleessuu, haruu
to close, shut
cufuu
to collect
funaanuu
to come
dhufuu
to come back, return
deebi'uu
to connect
walitti qabsiisuu
to conserve, protect
kunuunsuu
to console
jajjabeessuu, onnachiisuu
to contact, touch
tuquu
to continue
fufuu
to control
abboommachuu, to'achuu
to cook
affeeluu
to correct
sirreessuu
to cough
qufa'uu
to count
lakkaa'uu
to create, invent
uumuu
to cross
ce'uu
to cry
boo'uu, iyyuu
to cure
fayyisuu
to cut
ciruu, kutuu, muruu
to dance
shubbisuu, daalaluu, sirbuu, ragaduu
to decide
murteessuu
to deforest
bosona ciruu
to delete
booxuu, haquu
to deny
ganuu, haaluu
to describe
ibsuu, addeessuu
to desire, wish
fedhuu, hawwuu
to destroy
barbadeessuu, balleessuu
to die
du'uu
to dig
soquu
to disagree
walitti bu'uu
to disappear
baduu
to disappoint
gaddisiisuu
to dislike
jibbuu, balfuu
to dismiss, expel, remove
baasuu
to disobey, refuse
diduu
to dispose
gatuu
to divide
hiruu, qooduu
to do
gochuu, hojjechuu, dalaguu
to drain, dry s/t out
gogsuu
to draw
suuraa kaasuu
to dream (during sleep)
abjoochuu
to dress
uffachuu
to drink
dhuguu
to drive
oofuu
to dry up
goguu
to eat
nyaachuu
to edit
gulaaluu
to elect
filuu
to embarrass
qaanessuu, yellaasiisuu, salphisuu
to encourage
jajjabeessuu
to endure
obsuu
to enter
galuu, seenuu
to erase
balleessuu, haquu
to escape
miliquu, baqachuu
to establish, found
hundeessuu
to examine
qorachuu
to exceed, surpass
caaluu
to exchange
geeddaruu
to exit
ba'uu
to explain
ibsuu
to explode
dho'uu
to fail, fall
kufuu
to farm, plough
qotuu
to fear, be afraid
sodaachuu
to feed
qallabuu
to fight
waraanuu, loluu
to fill
guutuu
to find, earn
argachuu
to finish
xumurtuu, fixuu
to fix, repair
suphuu
to flee
atiiluu, baqachuu
to flow
yaa'uu
to fly
barrisuu
to follow
hordofuu, duukaa bu'uu
to forget, to neglect
irraanfachuu, dagachuu
to forgive
dhiifama gochuu
to frighten
sodaachiisuu
to get in, get on
seenuu
to get off
bu'uu
to give
kennuu, laachuu
to give back, to return (a thing)
deebisuu
to give birth
dhaluu, da'uu
to go
deemuu
to gossip
ususuu, gumgumuu
to govern
bulchuu
to graze
dheeduu
to greet
nagaa gaafachuu, dubbisuu
to grieve
gadduu
to grin, to smile
seequu, qummaaduu
to grow
biqiluu, marguu
to grow old
dulloomuu
to grow up
guddachuu
to growl
gurur'uu
to guard, protect
eeguu
to guess
tilmaamuu, heduu
to haggle, negotiate price
gatii falmuu
to hang
rarraasuu, fannisuu
to harass
doorsiisuu, sossodaachiisuu
to harm, injure
miidhuu, hubuu
to harvest
kassabuu, sassaabuu
to hate
falquu, jibbuu
to have
qabuu, qabaachuu
to hear
dhaga'uu
to help
gargaaruu, deggeruu, faduu
to hide
dhoksuu
to hire
mindeessuu, obarayeessuu
to hit
dha'uu, rukutuu, gobuu, reebuu
to hold
qabuu
to hug
hammachuu, itti dhiyaachuu
to hunt
adamsuu
to hurry
ariifachuu, jarjaruu, si'achuu
to imagine
yaaduu
to immigrate
godaanuu
to immunize
talaaluu
to impale
uruu
to impede, hamper
gufachiisuu
to imply, suggest
yaada dhiheessuu
to improve, modify
fooyyessuu
to include
dabaluu, of keessatti qabachuu
to infect
dhukkuba qabsiisuu
to influence
dhiibbaa uumuu
to ingest
liqimsuu
to inherit
dhaaluu
to inquire, ask
gaafachuu
to inspect
sakatta'uu, qorachuu, to'achuu
to inspire, motivate
kakaasuu
to insult
arrabsuu
to intend
karoorfachuu, yaaduu
to interrupt
addaan kutuu
to intimidate
sossodaachiisuu, quuxessuu
to introduce (people to each other)
wal barsiisuu
to invite
affeeruu
to joke
qoosuu, baacuu
to jump
xarrisuu, utaaluu
to kick
dhiituu, qeera'uu
to kill
ajjeesuu
to kiss
dhungachuu
to knock (on a door)
balbala rukutuu
to know
beekuu, baruu, amanfachuu
to laugh
kolfuu
to launder, wash clothes
miiccuu
to lay (something down)
ciibsuu
to lead
geggeessuu, hoogganuu
to leak
dhimmisuu
to learn
barachuu, baruu
to leave
baatuu, gadhiisuu
to leave, quit
dhiisuu
to lessen
xinneessuu, xinnaachuu
to lick
arraabuu
to lie, fib
kijibuu, sobuu
to lift up, raise
kaasuu
to like, love
jaalachuu
to limp
okkoluu
to listen
dhaggeeffachuu, caqasuu
to live
jiraachuu
to loan, lend (and then get back)
ergisuu
to loan, lend (consumables)
liqeessuu
to lock
qollofuu
to look
ilaaluu, arguu
to lower, bring down
buusuu
to magnify, increase
guddisuu
to make
gochuu, tolchuu
to make better
wayyeessuu
to manufacture, produce
oomishuu
to marry
fuudhuu, heerumuu
to measure, weigh
madaaluu, safaruu, lakkaa'uu
to meet, encounter
quunamuu
to memorize
yaadachuu
to milk
elmuu
to mimic
akkeessuu
to mix
waliin makuu, walitti dabaluu
to moan, groan
aaduu, gadooduu
to mourn
gufufuu
to move, stir
wawarraaquu
to multiply
baay'isuu
to need
barbaaduu, badaduu
to nominate
eeruu
to notice, notify
beeksisuu
to obey
abboomamuu
to offend
mufachiisuu, aarsuu, dallansiisuu
to open
banuu, saaquu
to oppress
cinqursuu, gad-qabuu
to optimize
fooyyessu
to organize
gurmeessuu, qixeessuu, gamteessuu
to paint
dibuu
to pass
darbuu, taruu
to pay
kaffaluu
to peel
quncisuu
to pierce
waraanuu, uruu
to pile
tuuluu
to plan
karoorsuu, karoorfachuu
to plant, erect, establish
dhaabuu
to play
taphachuu, xabachuu
to pollute
faaluu, areeruu
to pour
dhangala'uu, dhangalaasuu
to practice
shaakaluu
to preach
lallabuu
to predict
raajuu, raaguu
to prepare
qopheessuu
to pretend
fakkeessuu
to prevent, prohibit
ittisuu
to print
maxxansuu
to pull, drag
harkisuu
to punish
adabuu
to push
dhiibuu
to put, place, store
kaa'uu
to rain
roobuu
to read
dubbisuu
to reduce, decrease
xiqqeessuu, hir'isuu
to regret
gaabbuu, sheena'uu
to relax
bashananuu
to remain
hafuu
to remember
yaadachuu, qaabachuu
to remind
yaadachiisuu
to rent
kireessuu
to repeat
irra deebi'uu, lammeessuu
to ride
gulufsiisuu
to roast
waaduu, affeeluu, kalaankaluu
to rob
saamuu
to rot
raamma'uu, tortoruu
to run
fiiguu, arreeduu, kaachuu
to satisfy
booharsuu, quubsuu
to save, keep
hambisuu, tursuu
to saw
seeruu
to say
jedhuu
to scoop
hammaaruu
to scream
iyyuu, wacuu
to see
ilaaluu, arginuu
to seem
fakkaachuu
to sell
gurguruu
to send
erguu
to serve
tajaajiluu
to sew
hodhuu, xibiiruu
to sharpen
qaruu
to shave
haaduu, aaduu, aaddachuu
to show, indicate
agarsiisuu
to sift
gingilchuu, soruu
to signify, mean
agarsiisuu, mul'isuu
to sing
weeddisuu, weellisuu, alalaasuu
to sit
taa'uu
to slaughter
gorra'uu, qaluu
to sleep
rafuu, ciisuu
to slip
mucucaachuu
to smash, shatter, crush
hurreessuu, unkuteessuu
to smell
suufuu, fuunfachuu, urgeeffachuu, suurachuu
to soak
dhuubuu, laaffisuu
to sow seed, scatter
facaasuu
to spend the day
ooluu
to spend the night
buluu
to spit
tufuu
to sqeeze
cimmiiguu, cuundiv class="rightcol">yaada dhiheessuu/td>tr>fuu
to start, begin
jalqabuu, eegaluu
to startle
birrachuu, wareeruu, dammaqsuu
to stay
turuu
to steal
hatuu
to sting
hidduu
to stir
bulbuluu, irbuu, mooquu, sochoosu
to study
qu'achuu
to stumble
gufachuu
to succeed
milkaa'uu
to suffice, be enough
ga'uu
to supply
dhiheessuu
to support
deggeruu, utubuu, kibuu, gargaaruu
to surprise
dinqisiisuu
to surround
marsuu
to suspect
shakkuu
to swallow
liqimsu
to sweat
dafquu
to sweep
haruu
to sweeten
mi'eessuu
to swim
daakuu
to take (someone somewhere)
geessuu
to take a picture
kaafachuu
to take care
eeggachuu
to talk, speak
dubbachuu, haasa'uu, baanuu, qaaquu
to teach
barsiisuu, leenjisuu
to tear
tarsaasuu, baqasuu
to tell
himuu
to thank, praise
galateeffachuu
to think
yaaduu, abbaaluu
to threaten
doorsisuu, sodaachisuu, quuxessuu
to throw
darbachuu, ha'uu
to tie, bind, imprison
hidhuu
to till
shukunuu, jaala soquu
to trade
daldaluu
to translate
hiikuu
to trust (s/b)
abdachuu
to try
yaaluu, badaduu
to try on
safarachuu
to turn (in direction)
goruu
to turn (something)
garagaluu
to turn over, peddle
garagalchuu
to understand
hubachuu
to untie
hiikuu
to update
ammayyoomsuu
to uproot, lever out
fonqolchuu
to use
fayyadamuu
to visit
daaw'achuu
to vomit
hooqqisiisuu, balaqqamsiisuu, balaqqamuu
to wait
afachuu, eeguu, turuu
to wake (someone) up
dammaqsuu
to wake up, be startled
dammaquu
to wake up, get up
ka'uu
to walk
adeemuu, tarkaanfachuu
to want
barbaaduu, fedhuu, badaduu
to warn
akeekkachiisuu, beekkachiisuu, seerachiisuu, weellefachuu
to wash
dhiqqachuu, miiccuu, sharaquu
to waste
baraaxuu, afoollessuu
to water (plants)
bishaan obaasuu
to wear
uffachuu, keewwachuu
to weed
aramuu
to wet
jiisuu
to whistle
fooricuu, siissuu, fooqqisuu, shawwisuu
to win
injifachuu, mo'uu
to winnow
calleessuu
to wip
dhaanuu
to wipe, rub clean
haxaa'uu
to work
hojjechuu
to worry
dhiphachuu, yaadda'uu
to write
barreessuu, katabuu
to yawm
hamuummachuu
Expressions
English
Oromo
"a long time"
yeroo dheera
"and you?"
ati hoo?
"can you ___?"
___ dandeessa?
"Don't touch me!"
nan tuqin!
"excuse me / sorry"
dhiifama
"for example"
fakkeenyaaf
"get off"
bu'i, bu'a
"give me"
naa keeni
"Good afternoon" (greeting)
akkam olte/oltani?
"Good day" (parting)
nagaan ooli/oola
"good luck"
carraan gaarii
"Good morning" (greeting)
akkam bulte/bultani?
"Good night" (parting)
nagaan buli/bula
"here you are" (when giving)
kunoo
"how do you do?"
ashamaa
"I don't understand"
nan galle, hin hubanne
"I understand"
na gale, hubadhee jira
"I want to be alone"
qobaa koo ta'uun barbaada
"I'll call back"
deebiseen bilbila
"I'm sorry" (empathetic)
nan gadda
"it's not possible"
hin danda'amu
"it's nothing"
homa miti
"it's possible"
danda'ama
"may I ___?"
___ laata?
"never mind/no matter"
hin yaadin
"no problem"
rakoon hin jiru
"Of course"
dhugaadhuma
"oh my goodness"
wayyoo
"OK / all right"
tole, haa ta'u
"Once upon a time"
durdur, bara duri
"see you"
wal agarra
"Thank you"
galatoomi / galatooma
"there it is"
kuunnoo
"What happened to you/what's wrong?"
maal taate?
"why not?"
maalif hin taane?

/td>