Odia/Sounds

From Wikibooks, open books for an open world
< Odia(Redirected from Oriya/Sounds)
Jump to navigation Jump to search

The Oriya script or Utkala Lipi Oriya: ଉତ୍କଳ ଲିପି) or Utkalakshara (Oriya: ଉତ୍କଳାକ୍ଷର) is used to write the Oriya language, and can be used for several other Indian languages, for example, Sanskrit. It has developed from the Brahmi script as most of the other scripts that are used to write South-Asian Languages.

Odia Vowels[edit | edit source]

The vowels "ଇ" ("i"), "ଈ" ("ī"), "ଉ" ("u") and "ଊ" ("ū") are pronounced same as most long sounds are pronounced in the same way as short vowel sounds.

a ā i ī u ū r̥̄ l̥̄ e ai o au
[ɔ] [aː] [i] [iː] [u] [uː] [ru] [ruː] [lu] [luː] [eː] [ɔi̯] [ɔ] [ɔu̯]

Odiya Consonants[edit | edit source]

The consonants j and y are pronounced the same in Oriya. Initial ḍa, ḍha vary with intervocalic ṛa, ṛha.

ଡ଼ ଢ଼
ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña ṭa ṭha ḍa ḍha ṛa ṛha ṇa ta tha da dha na pa pha ba va bha ma ya ẏa ra ḷa la va śa ṣa sa ha
[kɔ] [kʰɔ] [ɡɔ] [ɡʱɔ] [ŋɔ] [tʃɔ] [tʃʰɔ] [dʒɔ] [dʒʱɔ] [ɲɔ] [ʈɔ] [ʈʱɔ] [ɖɔ] [ɖʱɔ] [ɽɔ] [ɽʱɔ] [ɳɔ] [t̪ɔ] [t̪ʰɔ] [d̪ɔ] [d̪ʱɔ] [nɔ] [pɔ] [pʰɔ] [bɔ] [bʱɔ] [mɔ] [dʒɔ] [jɔ] [rɔ] [ɭɔ] [lɔ] [wɔ] [sɔ] [sɔ] [sɔ] [hɔ]

Dependent vowels[edit | edit source]

As in other abugida scripts, Oriya consonant letters have an inherent vowel. It is transliterated as ⟨a⟩, phonetic value [ɔ]. Its absence is marked by a halanta (virāma):

For the other vowels diacritics are used:

କଁ କଂ କଃ କ୍
ka kaṁ kaḥ k
[kɔ] [kɔ̃] [kɔŋ] [kɔh] [k]

(Note: In many Oriya fonts the vowels e, ai, o, au do not display properly; these are given work-arounds in parentheses below.)

କା କି କୀ କୁ କୂ କୃ କୄ କୢ କୣ କେ
(େକ)
କୈ
(େକୖ)
କୋ
(େକା)
କୌ
(େକୗ)
ka ki ku kr̥ kr̥̄ kl̥ kl̥̄ ke kai ko kau
[kɔ] [kaː] [ki] [kiː] [ku] [kuː] [kru] [kruː] [klu] [kluː] [keː] [kɔi̯] [kɔ] [kɔu̯]

Vowel diacritics may be more or less fused with the consonants, though in modern printing such ligatures have become less common.