Pinyin/Xining

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

English

Xining is the capital of Qinghai province. It is the largest city of the Qinghai-Xizang plateau. It is the political, economical, cultural, educational, scientific educational, transportational and communicational center of Qinghai. It is the inland open city designated by the state council of China.

Pinyin

Xinirng shih Qinghaai Sheeng d sheenghuih. ta shih Qinghaai-Xizahng Gaoyuarn zuihdah d cherngshih. ta shih Qinghaai d zhehngzhih, jingjih, wernhuah, jiaohyuh, kejiaoh, jiaotong, her tongxuhn zhongxin. ta shih ZG Guorwuhyuahn quehdihng d neihluh kaifahng cherngshih.


English

Xining is situated at the east of Qinghai, and the midstream of the Huangshui river basin. It is the eastern door of the Qinghai-Xizang plateau. It is an important transportational and military base of the northwest of China. It is one of the world's high above sea level city.

Pinyin

Xinirng weihyur Qinghaai dongbuh, Huarngshuii Her zhongyour d herguu perndih. ta shih Qinghaai-Xizahng Gaoyuarn d dongfang mernhuh. ta shih ZG xibeeibuh zhohngyaoh d jiaotong her junshih jidih. ta shih shihjieh gao-haaibar cherngshih zhiyi.


English

Xining has very long history and culture. It has rich natural resources. It has bright and colorful folk customs. It is a bright pearl of the Qinghai-Xizang plateau. It has an area of 7,649km2, with a population of 2,200,000+.

Pinyin

Xinirng yoou heen charng d lihshii wernhuah. ta yoou fengfuh d zihrarn ziyuarn. ta yoou xuahnlihduocaai d mirnsurfengqirng. ta shih Qinghaai-Xizahng Gaoyuarn 1-ke cuiicahn d mirngzhu. ta d miahnji 7649km2, rernkoou 220'0000+.