Pinyin/White Clouds Above The Blue Sky

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

White clouds above the blue sky

The clouds above the sky is white,
each so beautiful.

White clouds sometimes like little lamb,
sometimes like little horse,
sometimes like bunny,
so ever changing.

I like white clouds above the blue sky.

larntian shahng d bairyurn

tianshahng d bairyurn shih bairseh d,
yiduooduoo d zhen meeilih.

bairyurn yihuih xiahng xiaaoyarng,
yihuih xiahng xiaaomaa,
yihuih xiahng xiaaotuh,
biahnhuah-wahnqian.

woo aih larntian shahng d bairyurn.