Pinyin/Truth is infinite

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Truth is infinite, human beings can not fully know the truth, and can only gradually understand the truth in practice.

Zhēnlǐ shì wúxiàn de, rénlèi bù kěnéng wánquán rènshí zhēn​​lǐ, zhǐnéng zài shíjiàn zhōng zhúbù liǎojiě zhēnlǐ.