Pinyin/The Song Of The Clouds

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

The song of the clouds

The wind blows,
my sleeves are shaking.
I change into a little sheep,
strolling in the sky.

The sun shines,
I change suddenly,
into a snow lotus,
blossoming in the sky.

yurn zhi ge

feng'r yi chui,
woo huidohng'zhe yizhouh,
biahncherng 1-zhi xiaao miarnyarng,
zaih tiankong zhong sahnbuh.

yarngguang yi zhaoh,
woo yaorshenyibiahn,
biahncherng 1-duoo xueeliarn,
zaih tiankong zhahnfahng.