Pinyin/Sky And Sparrow

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Sky and Sparrow

Through the window,
I saw,
the big sky outside,
also I saw a sparrow,
the only freedom.

Tiānkōng yǔ Máquè

Gézhe chuānghù,
wǒ kànjiàn,
wàimiàn de tiānkōng hěn dà,
hái kànjiàn yī zhǐ máquè,
jǐnyǒu de zìyóu.