Pinyin/Life (2)

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Search Pinyin life

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Life

Life is a journey,
no smooth sailing,
always experience suffering,
then we will succeed.

Rénshēng

Rénshēng jiùshì yī chǎng lǚtú,
méiyǒu yīfānfēngshùn,
zǒng huì jīnglì mónàn,
cái huì zǒuxiàng chénggōng.