Pinyin/Iskandar Puteri

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search
Iskandar Puteri

Iskandar Puteri is a city in the state of Johor, Malaysia. It is also the seat of the state administrative center. It is under the jurisdiction of Iskandar Puteri City Council.

Yīsīgāndágōngzhǔchéng shì Mǎláixīyà Róufú zhōu de chéngshì, yěshì zhōu xíngzhèng zhōngxīn suǒzàidì, lìshǔ yú Yīsīgāndágōngzhǔchéng shìzhèngtīng.