Pinyin/Destiny can only be changed by practice

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Destiny can only be changed by practice

Knowledge can help to change destiny, but destiny can only be changed through practice.

Shíjiàn cáinéng gǎibiàn mìngyùn

Zhīshì kěyǐ bāngzhù gǎibiàn mìngyùn, dànshì zhǐyǒu tōngguò shíjiàn cáinéng gǎibiàn mìngyùn.