Pinyin/Dementia is not a normal aging phenomenon

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Although dementia primarily affects the elderly, it is not a normal aging phenomenon.

Jǐnguǎn chīdāizhèng zhǔyào yǐngxiǎng lǎonián rén, dàn zhè bùshì zhèngcháng de shuāilǎo xiànxiàng.