Pinyin/Delusion is an unwavering belief

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Delusion is an unwavering belief that is inconsistent with regional, cultural, and educational backgrounds on the grounds that it is not suitable for rational debate or lacks evidence to the contrary.

Wàngxiǎng shì yī zhǒng jiāndìngbùyí de xìnniàn, yǔ qūyù, wénhuà hé jiàoyù bèijǐng bùfú, lǐyóu shì tā bù shìhé jìnxíng lǐxìng biànlùn huò quēfá xiāngfǎn de zhèngjù.