Pinyin/Colorectal cancer typically starts as a benign tumor

From Wikibooks, open books for an open world
Jump to navigation Jump to search

Colorectal cancer typically starts as a benign tumor, often in the form of a polyp, which over time becomes cancerous.

Dàcháng'ái tōngcháng cóng liángxìng zhǒngliú kāishǐ, tōngcháng yǐ xirouh de xíngshì chūxiàn, suízhe shíjiān de liúshì huì biànchéng áixìng de.