Japanese Phrasebook/Asking for directions and time

From Wikibooks, open books for an open world
< Japanese Phrasebook
Jump to: navigation, search

Asking for directions and time[edit]

方角(ほうがく)や時間(じかん)をたずねる - Hougaku ya jikan o tazuneru - Asking for direction and time

Useful phrases[edit]

フレーズの練習(れんしゅう) - Fureezu no renshuu - Phrases to practise

 • Massugu desu. 真っ直ぐ(まっすぐ)です。
 • Sono michi ni sotte itte kudasai.

その 道(みち) に 沿って(そって) 行って(いって)下さい。

 • Machi o sotte massugu itte kudasai.

町(まち)を 沿って (そって)真っ直ぐ 行って 下さい。

 • Machi ni itte kudasai.

町に行って下さい。

 • Hidari ni magatte kudasai.

左(ひだり)に 曲がって(まがって)下さい。

 • Migi ni magatte kudasai.

右(みぎ)に 曲がって 下さい。

 • Ginkou no mukai desu.

銀行(ぎんこう)の向かい(むかい)です。

 • Ginkou no tonari desu.

銀行の隣(となり)です。

 • Hantai-gawa desu.

反対側(はんたいがわ)です。

 • Kado o magatta tokoro desu.

角(かど)を 曲がった(まがった)ところ です。

 • Sugu soko desu.

すぐ そこ です。

 • Hyouji ni sotte itte kudasai.
 • Kore wa ippou-tsukou no douro desu.

これ は 一方通行(いっぽうつうこう) の 道路(どうろ) です

 • Nan-ji desu ka.

何時ですか。

 • Hiru no juu-ni-ji desu.

昼(ひる)の十二時(じゅうにじ) です。

 • Mayonaka desu.

真夜中(まよなか)です。

 • Gozen ni-ji desu.

午前(ごぜん)二時(にじ)です。

 • Gogo san-ji desu.

午後(ごご)三時(さんじ)です。

 • Ni-ji-han desu.

二時半(にじはん) です。

 • Hachi-ji yonjuu-go-fun desu.

八時(はちじ)四十五分(よんじゅうごふん)です。

Conversation[edit]

方角(ほうがく)や時間(じかん)をたずねるときの会話(かいわ) - Hougaku ya jikan o tazuneru toki no kaiwa - Conversation when asking directions and time

 • Chiba-san: Sumimasen. Michi ni mayotte iru no desu ga.

ちばさん: すみません。道(みち) に 迷って(まよって) いる の です が。

 • Josei: Dochira ni ikitai no desu ka.

女性(じょせい): どちら に 行きたい の です か。

 • Chiba-san: Shibuya-eki ni ikitai no desu.

ちばさん: 渋谷(しぶや)駅(えき)に 行きたい の です。

 • Josei: Tsugi no kousaten o migi ni magatte kudasai.

女性: 次(つぎ)の 交差点(こうさてん)を 右(みぎ)に 曲って(まがって)ください。

 • Masato: Nan-ji desu ka.

雅人(まさと): 何時(なんじ) ですか。

 • Hiroko: Hiru no juuni-ji desu.

洋子: 昼(ひる)の十二(じゅうに)時(じ)です。

 • Masato: Hontou desu ka. Juu-ichi-ji-han kurai ka to omoimashita.

雅人: 本当(ほんとう)ですか。十一(じゅういち)時半(はん)ぐらい か と 思いました(おもいました)。

 • Hiroko: Anata no tokei ga okurete iru no desu.

洋子: あなたの時計(とけい) が 遅れて(おくれて)いるのです。

 • Yukiko: Eiga wa nan-ji ni hajimarimasu ka.

由紀子(ゆきこ): 映画(えいが)は 何時 に 始まります(はじまります) か。

 • Yoshi: Hachi-ji-han kurai desu.

よし: 八(はち)時半 ぐらい です。

 • Yukiko: Okure nai you ni shimashou. Shichi-ji yonjuu-go-fun ni demashou.

由紀子: 遅れない ように しましょう。 七時(しちじ)四十五分(よんじゅうごふん)に出ましょう。

 • Yoshi: Shichi-ji-han no hou ga ii deshou.

よし: 七時半 の方(ほう)がいい でしょう。