Electronics Handbook/Components/Resistors/2 Port Connection

From Wikibooks, open books for an open world
< Electronics Handbook‎ | Components‎ | Resistors
Jump to: navigation, search

Mạch Chia Điện[edit]

Voltage divider.svg

Mạch Điện của hai điện trở mắc nối theo hình trên

I = \frac{V_o}{R_2 + R_1}
V_o = I R_2 = V_i \frac{R_2}{R_2 + R_1}
\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}

Mạch T[edit]

Mạch điện với 3 Điện Trở bắt theo dạng hình T

Superposition Example.svg

Nếu điện thế trên R2 bằng V

V = V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_3} = V_1 \frac{R_1}{R_2 + R_1}
\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \frac{R_1}{R_2 + R_3}
\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_1 + R_3}{R_2 + R_3}
\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_1 + R_3}{R_2 + R_3}

Mạch π[edit]

Mạch điện với 3 Điện Trở bắt theo dạng hình π . Với R1 tại cổng nhập, Với R3 tại cổng xuất


IR1 = IR2 + IR3
\frac{v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_o}{R_2} + \frac{v_o}{R_3}
\frac{v_i}{v_o}= ( \frac{R_3}{R_1} ) ( \frac{R_2 - R_1}{R_2 - R_3} )
\frac{v_o}{v_i}= ( \frac{R_3}{R_1} ) ( \frac{R_2 - R_1}{R_2 - R_3} )

Mạch Nối Tiếp Song Song[edit]

Resistorscombo.png
R_{EQ} = (R_1 \| R_2) + R_3 = {R_1R_2 \over R_1 + R_2} +R_3

Hoán Chuyển[edit]

Delta-Star Transformation.svg
Δ - Y Hoán Chuyển[edit]

R_1 =  \frac{R_\mathrm{a}R_\mathrm{b}}{R_\mathrm{a} + R_\mathrm{b} + R_\mathrm{c}}
R_2 =  \frac{R_\mathrm{b}R_\mathrm{c}}{R_\mathrm{a} + R_\mathrm{b} + R_\mathrm{c}}
R_3 =  \frac{R_\mathrm{c}R_\mathrm{a}}{R_\mathrm{a} + R_\mathrm{b} + R_\mathrm{c}}

Y - Δ Hoán Chuyển[edit]

R_\mathrm{a} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2}
R_\mathrm{b} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3}
R_\mathrm{c} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1}